Senast publicerat 21-04-2021 09:31

Riksdagens svar RSv 37/2021 rd RP 41/2021 rd  Riksdagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

RP 41/2021 rd
FvUB 4/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor (RP 41/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 4/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor (530/2017) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 959/2020, och 
fogas temporärt till lagen nya 4 a och 4 b § som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Skada som tillfogats en statstjänsteman och medföljande familjemedlemmar på en utrikes tjänsteresa eller under vistelse utomlands som utsänd arbetstagare ersätts i enlighet med denna lag. Det som i denna lag föreskrivs om tjänstemän gäller också republikens president och medlemmarna av statsrådet, personer som står i arbetsavtalsförhållande till staten, personer som deltar i civila och militära krishanteringsuppdrag, personer som avlägger praktik vid en statlig myndighet samt andra personer som på uppdrag av en statlig myndighet reser utomlands. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 a § 
Rätt till ersättning för skada orsakad av covid-19-vaccin 
En person som avses i 1 § har rätt att få ersättning för en sjukdom eller skada som sannolikt har orsakats honom eller henne av ett sådant av Europeiska läkemedelsmyndigheten godkänt vaccin som getts för att bekämpa covid-19-pandemin och för vilket Europeiska kommissionen har beviljat försäljningstillstånd (skada orsakad av covid-19-vaccin). En förutsättning för att ersättning ska betalas är att utrikesresan eller utlandsvistelsen är avsedd att vara längre tid än tre månader. 
Rätt till ersättning föreligger dock inte om den skadade har rätt att få ersättning på basis av en läkemedelsskadeförsäkring som beviljats av Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. 
4 b § 
Ersättning för skada orsakad av covid-19-vaccin 
En skada orsakad av covid-19-vaccin ersätts om den skadelidande till följd av skadan har 
1) varit fortlöpande arbetsoförmögen i minst 14 dagar eller om hans eller hennes kroppsfunktioner annars har varit fortlöpande nedsatta i minst 14 dagar, 
2) fått bestående men eller sjukdom, eller 
3) avlidit. 
På utbetalning av ersättning tillämpas vad som föreskrivs i 5 kap. 2, 2 a—2 d, 3, 4, 7 och 8 §, 6 kap. 1 § och 7 kap. 3 § i skadeståndslagen (412/1974). Från ersättningen avdras den ersättning som sökanden för samma skada har fått eller uppenbarligen har rätt att få med stöd av 4 och      5—15 § i denna lag eller någon annan lag eller på basis av en försäkring. 
På ersättning för skada orsakad av covid-19-vaccin i de fall som avses i 1 mom. 3 punkten tillämpas 10 och 11 §. 
Ersättning ska sökas senast den 31 december 2022. 
Den maximala ersättningen för en skada orsakad av covid-19-vaccin är fyra miljoner euro för varje skadelidandes del. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20. Bestämmelserna i 4 a och 4 b § gäller till och med den 31 december 2022. 
Lagens 4 a och 4 b § tillämpas på sådana skador orsakade av covid-19-vaccin som har orsakats av ett vaccin som getts tidigast den 1 januari 2021 och för vilka ersättning har sökts under giltighetstiden för 4 a och 4 b § i denna lag.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 20.4.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare