Senast publicerat 10-05-2021 20:17

Riksdagens svar RSv 39/2020 rd RP 48/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin

RP 48/2020 rd
JsUB 4/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin (RP 48/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 4/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på vissa sådana förfaranden som på grund av exceptionella omständigheter till följd av epidemin av coronavirussjukdomen covid-19 temporärt behöver iakttas vid beviljande av stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015). 
2 § 
Förlängning av tidsfristen för åtgärder, arbeten och projekt som stöds 
Trots vad som föreskrivs i 19 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket, i 27 § 2 mom. och 30 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling och i 43 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, kan närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan fatta beslut om att förlänga tidsfristen för genomförande av en i de nämnda lagarna avsedd åtgärd eller ett i de nämnda lagarna avsett projekt som stöds, om förlängningen behövs på grund av exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin. Tidsfristen kan förlängas med högst ett år. Extra tid som beviljats med stöd av denna lag påverkar inte de förutsättningar under vilka tidsfristen för genomförande av en åtgärd eller ett projekt kan förlängas av andra orsaker än den ovannämnda. 
Trots vad som föreskrivs i 29 a § 1 mom. i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, kan Finlands skogscentral på ansökan bevilja extra tid för slutförande av arbeten som beviljats stöd för tidig vård av plantbestånd eller för vård av ungskog, om extra tid behövs på grund av exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin. Ansökan om extra tid ska göras inom den tidsfrist för lämnande av anmälan om verkställande som anges i beslutet om beviljande av stöd. Extra tid kan beviljas för högst ett år. 
Förfarandet i 1 mom. tillämpas inte, om det är fråga om 
1) startstöd till unga jordbrukare enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket,  
2) stöd för grundande av ett företag enligt 19 § 1 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling, 
3) startstöd till unga näringsidkare enligt 26 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar. 
3 §  
Avvikelse från det högsta antalet betalningsposter 
Närings-, trafik- och miljöcentralen kan, trots vad som i 36 § 3 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket, i 48 § 1 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling och i 57 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar föreskrivs om det högsta antalet betalningsposter, betala ut stöd i en eller flera poster inom ramarna för stödvillkoren och det tillgängliga anslaget. 
4 §  
Utbetalning av stöd i förskott 
Utöver vad som i 25 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden föreskrivs om utbetalning av förskott för utvecklingsprojekt, kan Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, när det gäller stöd som beviljats för investeringsprojekt som genomförs av företag, betala ut stöd i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds. 
5 §  
Ikraftträdande  
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till utgången av 2020. 
Bestämmelserna i 2 § ska tillämpas också i sådana fall där exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin har uppstått före ikraftträdandet av denna lag. 
Bestämmelserna i 2 § 1 mom. och i 3 § tillämpas också på sådana ansökningar om förlängning av tidsfristen eller om utbetalning av stöd som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 § 
Ordnande av stämmor och möten inom delägarlag 
Stämmor och möten som avses i 9, 10 och 24 § i lagen om samfällda skogar (109/2003) och i 7, 17 och 20 § i lagen om samfälligheter (758/1989) kan, oberoende av bestämmelserna i de lagarna och delägarlagets stadgar eller reglemente, ordnas med anlitande av en teknisk metod för dataöverföring som gör det möjligt för deltagarna att tala med varandra eller att se varandra, eller ordnas per e-post. 
Om en stämma eller ett möte som avses i 1 mom. enligt delägarlagets stadgar eller reglemente ska hållas vid en tidpunkt då det med anledning av covid-19-epidemin tillämpas begränsningar i mötesfriheten eller rörelsefriheten med stöd av lag eller med stöd av bestämmelser som utfärdats med stöd av lag och stämman eller mötet inte kan ordnas på ett sätt som anges i 1 mom., kan stämman eller mötet, oberoende av bestämmelser i lag och delägarlagets stadgar eller reglemente, senareläggas så att stämman eller mötet hålls så snart som möjligt efter att begränsningarna upphört. 
2 § 
Ordnande av stämmor och möten enligt renskötsellagen 
Stämmor och möten som avses i 13, 17 och 20 § i renskötsellagen (848/1990) kan, oberoende av bestämmelserna i den lagen, en förordning som utfärdats med stöd av den eller stadgarna, ordnas genom anlitande av en teknisk metod för dataöverföring som gör det möjligt för deltagarna att tala med varandra eller att se varandra, eller ordnas per e-post eller brev.  
Om en stämma eller ett möte som avses i 1 mom. ska hållas vid en tidpunkt då det med anledning av covid-19-epidemin tillämpas begränsningar i mötesfriheten eller rörelsefriheten med stöd av lag eller med stöd av bestämmelser som utfärdats med stöd av lag och stämman eller mötet inte kan ordnas på ett sätt som anges i 1 mom., kan stämman eller mötet, oberoende av bestämmelser i lag eller förordning eller stadgarna, senareläggas så att stämman eller mötet hålls så snart som möjligt efter att begränsningarna upphört. 
3 §  
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20och gäller till utgången av 2020. 
Denna lag kan även tillämpas på stämmor och möten i fråga om vilka kallelse har skickats före ikraftträdandet av lagen. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på vissa sådana förfaranden som på grund av exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin iakttas vid ordnande av fastighetsförrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen (554/1995). 
2 §  
Ordnande av förrättningssammanträden elektroniskt och genom skriftligt förfarande 
Ett sammanträde som avses i 172 § i fastighetsbildningslagen kan ordnas med anlitande av en teknisk metod för dataöverföring som gör det möjligt för dem som deltar i behandlingen att tala med varandra eller att se varandra. Om det enligt lag är förbjudet att söka ändring i de ärenden som det ska fattas beslut om vid sammanträdet eller om sakägarna är eniga i ärendena, kan beslut i ärendena fattas genom skriftligt förfarande. 
I ett sammanträde som ordnas på ett sätt som avses i 1 mom. kan delta sakägaren själv, sakägarens lagliga företrädare eller, med samtycke av sakägaren, sakägarens biträde eller ombud. 
3 §  
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till utgången av 2020. 
Denna lag kan även tillämpas på förrättningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av lagen. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 130 § i lagen om fiske 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om fiske (379/2015) 130 § som följer: 
130 §  
Utarbetande av de första planerna för nyttjande och vård samt av stadgar 
Ett fiskeriområde ska inom tre år från det att beslutet om fastställande av gränserna för fiskeriområdena har börjat tillämpas enligt 129 § 1 mom. lägga fram den första i 35 § avsedda planen för nyttjande och vård för godkännande till närings-, trafik- och miljöcentralen. En plan för nyttjande och vård som godkänts enligt 79 § i den upphävda lagen förblir i kraft tills närings-, trafik- och miljöcentralen har godkänt en plan för nyttjande och vård enligt 37 § i denna lag. 
Ett fiskeriområde ska inom ett år från det att beslutet om fastställande av gränserna för fiskeriområdena har börjat tillämpas enligt 129 § 1 mom. lägga fram de stadgar som avses i 30 § för fastställelse till närings-, trafik- och miljöcentralen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 21 § i jaktlagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i jaktlagen (615/1993) 21 § 3 mom., sådant det lyder i lag 504/2017, som följer: 
21 § 
Skjutprov 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett intyg över skjutprov gäller i tre år från det att provet har avlagts. Om skjutprovet har avlagts den 1 januari 2017 eller därefter men senast den 31 juli 2018, gäller intyget över skjutprovet dock till och med den 31 juli 2021. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 juli 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 24.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare