Riksdagens svar
RSv
4
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
RP 4/2015 rd
KoUB 1/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken (RP 4/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 1/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av informationssamhällsbalken  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i informationssamhällsbalken (917/2014) 351 § 5 mom. samt 
fogas till lagen en ny 264 a § och till 269 § ett nytt 4 mom. som följer: 
30 kap. 
Utsläppande på marknaden av tele-, nät- och radioutrustning 
264 a § 
Tekniska föreskrifter om televisionsapparater 
Kommunikationsverket har rätt att meddela föreskrifter om televisionsapparaters tekniska egenskaper för att säkerställa deras kompatibilitet. 
269 § 
Skydd av elektroniska meddelanden 
Kommunikationsverket har rätt att meddela föreskrifter om tekniska egenskaper hos avkodningssystem för att säkerställa deras kompatibilitet. 
351 § 
Ikraftträdande 
Lagens 201 § gäller till och med den 1 juli 2018. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 16.6.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17.6.2015 11:40