Senast publicerat 10-05-2021 19:17

Riksdagens svar RSv 4/2015 rd RP 4/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

RP 4/2015 rd
KoUB 1/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken (RP 4/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 1/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av informationssamhällsbalken  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i informationssamhällsbalken (917/2014) 351 § 5 mom. samt 
fogas till lagen en ny 264 a § och till 269 § ett nytt 4 mom. som följer: 
30 kap. 
Utsläppande på marknaden av tele-, nät- och radioutrustning 
264 a § 
Tekniska föreskrifter om televisionsapparater 
Kommunikationsverket har rätt att meddela föreskrifter om televisionsapparaters tekniska egenskaper för att säkerställa deras kompatibilitet. 
269 § 
Skydd av elektroniska meddelanden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunikationsverket har rätt att meddela föreskrifter om tekniska egenskaper hos avkodningssystem för att säkerställa deras kompatibilitet. 
351 § 
Ikraftträdande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagens 201 § gäller till och med den 1 juli 2018. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.6.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare