Senast publicerat 28-04-2021 10:40

Riksdagens svar RSv 40/2021 rd RP 255/2020 rd  Riksdagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

RP 255/2020 rd
EkUB 8/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den (RP 255/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 8/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 38 § 1 mom. 8 punkten samt 40 § 2 mom. 6, 8 och 9 punkten, sådana de lyder, 38 § 1 mom. 8 punkten i lag 1055/2016 samt 40 § 2 mom. 6, 8 och 9 punkten i lag 215/2019, samt 
fogas till 38 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 1198/2014, 1055/2016, 893/2017, 215/2019 och 316/2020, en ny 9 punkt och till paragrafen, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 611/2014, 1198/2014, 1055/2016, 893/2017, 215/2019 och 316/2020, ett nytt 6 mom., till 40 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 1071/2017, 1108/2018, 215/2019 och 316/2020, nya 10 och 11 punkter och till paragrafen, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 611/2014, 1279/2015, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019, 296/2019, 681/2019 och 316/2020, ett nytt 6 mom. samt till lagen en ny 50 t § som följer: 
38 § 
Ordningsavgift 
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla betalkonton med grundläggande funktioner enligt 15 kap. 6 §, skyldigheter i fråga om egenskaper hos betalkonton med grundläggande funktioner eller tillhandahållande av tjänster enligt 15 kap. 6 a § eller sådana skyldigheter vid uppsägning eller hävning av betalkonton med grundläggande funktioner som avses i 15 kap. 6 b § i kreditinstitutslagen, 
9) försummar eller bryter mot bestämmelserna i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, nedan förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, om offentliggörande av information på webbplatser i fråga om policyer för hållbarhetsrisker, bestämmelserna i artikel 5.1 i den förordningen om transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker i ersättningspolicyer och på webbplatser eller bestämmelserna i artikel 12 i den förordningen om granskning av information som i enlighet med artikel 3, 5 eller 10 i den förordningen offentliggörs på webbplatser och om säkerställande av att denna information är uppdaterad. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ordningsavgift påförs också den som försummar eller bryter mot närmare bestämmelser som utfärdats eller närmare föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelser som avses i 1 mom. eller mot bestämmelser i förordningar och beslut av kommissionen. 
40 § 
Påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) bestämmelserna i artiklarna 4—16 i referensvärdesförordningen om referensvärdens skydd mot otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, bestämmelserna i artiklarna 19a—19c om EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet, bestämmelserna i artiklarna 21—26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta referensvärden, bestämmelserna i artikel 27 om referensvärdesdeklaration, bestämmelserna i artikel 28 om referensvärden som ändras och upphör att tillhandahållas, bestämmelserna i artikel 29 om användning av ett referensvärde eller bestämmelserna i artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och skydd för transaktioner för värdepappersfinansiering i artikel 4 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, eller bestämmelserna om återanvändning av finansiella instrument som mottagits inom ramen för ett säkerhetsarrangemang i artikel 15 i den förordningen, 
9) bestämmelserna om auktorisation vid etablering, marknadsföring och förvaltning av en penningsmarknadsfond i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder, nedan förordningen om penningmarknadsfonder, bestämmelserna i artikel 4.5 eller artikel 5.2 om de uppgifter som lämnats in vid ansökan om auktorisation som penningmarknadsfond, om auktorisationen har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande samt bestämmelserna i artikel 6 om användningen av beteckningen penningmarknadsfond, i artiklarna 9—16 om kraven på tillgångarnas sammansättning, i artikel 17, 18, 24 eller 25 om portföljkrav, i artiklarna 19—21 eller artikel 23 om kraven på intern kreditkvalitetsbedömning, i artikel 26 om kreditbetyg för penningmarknadsfonder, i artikel 27 om utredningsskyldigheten för en penningmarknadsfonds förvaltare, i artikel 28 om stresstester, i artiklarna 29—34 om värderingskrav eller i artikel 36 om transparenskrav, 
10) i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar
a) bestämmelserna i artiklarna 4.1—4.5 om transparens på webbplatser i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå,
b) bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,
c) bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling i upplysningar som lämnas innan avtal ingås med avseende på finansiella produkter,
d) bestämmelserna i artikel 8.1 eller 8.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper i den information som lämnas innan avtal ingås,
e) bestämmelserna i artiklarna 9.1—9.4 om transparens i fråga om hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,
f) bestämmelserna i artikel 10.1 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser,
g) bestämmelserna i artikel 11.1 eller 11.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbara investeringar i regelbundna rapporter,
h) bestämmelserna i artikel 13.1 om marknadsföringsmaterial, eller
 
11) bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, nedan taxonomiförordningen, om transparens i fråga om miljömässigt hållbara investeringar i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om finansiella produkter som främjar miljörelaterade egenskaper i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om andra finansiella produkter i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Påföljdsavgift påförs också den som försummar eller bryter mot bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen utfärdat med stöd av de bestämmelser som avses i 2 mom. 
50 t § 
Verksamhet som behörig myndighet enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och taxonomiförordningen 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 14.1 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 21.1 i taxonomiförordningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 10 punkten underpunkt g, 40 § 2 mom. 11 punkten och 50 t § 2 mom. i denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 10 punkten underpunkt c i denna lag träder i kraft den 30 december 2022. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 1 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder (213/2019) ett nytt 6 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde samt annan lagstiftning som är tillämplig på fondbolag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 1 kap. 6 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 739/2016 och 214/2019, ett nytt 9 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
6 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 kap. i lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 10 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) en ny 5 a § som följer: 
10 kap. 
Förfaranden i kundförhållanden 
5 a § 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, nedan förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar tillämpas också på värdepappersföretag som tillhandahåller investeringsrådgivning och som har färre än tre anställda. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 a kap. 2 § i bokföringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 a kap. 2 § i bokföringslagen (1336/1997), sådan paragrafen lyder i lag 1376/2016, ett nytt 7 mom. som följer: 
3 a kap. 
Icke-finansiell rapport 
2 § 
Rapportens innehåll 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Rapporten ska också innehålla den information som avses i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om försäkringsdistribution 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om försäkringsdistribution (234/2018) en ny 54 a § som följer: 
6 kap. 
Tilläggskrav för placeringsförsäkringar 
54 a § 
Hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas, när det gäller försäkringsbaserade investeringsprodukter som distribueras av försäkringsgivare samt av försäkringsförmedlare som i sin tjänst har minst tre anställda, finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och när det gäller försäkringsbaserade investeringsprodukter som distribueras av försäkringsgivare dessutom i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) en ny 49 i § som följer: 
49 i § 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om försäkringskassor (1164/1992) en ny 84 i § som följer: 
84 i § 
Bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas när det gäller pensionskassor som bedriver tilläggspensionsverksamhet finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.4.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare