Riksdagens svar
RSv
41
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
RP 46/2020 rd
LaUB 4/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen (RP 46/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 4/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i konkurslagen (120/2004) 2 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 664/2019, som följer: 
2 kap. 
Förutsättningarna för att försätta en gäldenär i konkurs 
3 § 
Presumtion om insolvens 
En gäldenär ska anses vara insolvent om gäldenären uppger sig vara insolvent och det inte visar sig finnas särskilda skäl att inte godta denna upplysning. 
Om inte annat visas, ska en gäldenär också anses vara insolvent särskilt när 
1) gäldenären har ställt in sina betalningar, eller 
2) en utsökning under de senaste sex månaderna före konkursansökan har visat att gäldenären saknar medel till full betalning av en fordran. 
Denna lag träder i kraft den 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 
Om en sådan betalningsuppmaning som avses i de bestämmelser i 2 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har delgetts gäldenären före ikraftträdandet av denna lag eller om betalningsuppmaningen har delgetts gäldenären efter ikraftträdandet av denna lag och grundar sig på en sådan försummelse av gäldenärens betalningsskyldighet som har förfallit till betalning tidigare än två månader före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. På ansökningar som är anhängiga när denna lag upphör att gälla tillämpas denna lag också efter det att lagen har upphört att gälla. 
Helsingfors 28.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-04-2020 15:06