Senast publicerat 10-05-2021 20:17

Riksdagens svar RSv 43/2020 rd RP 58/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

RP 58/2020 rd
AjUB 6/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 58/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 6/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 2 kap. 4 § och 8 kap. 1 § 1 mom., sådana de lyder, 2 kap. 4 § delvis ändrad i lag 1456/2016 och 8 kap. 1 § 1 mom. i lag 1456/2016, samt 
fogas temporärt till 2 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 390/2014, ett nytt 4 mom. som följer: 
2 kap. 
Arbetssökande 
1 § 
Inledande av jobbsökning och jobbsökningens giltighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 2 mom. 2 punkten tillämpas inte på sådant lämnande av behövliga uppgifter för bedömning av servicebehovet som krävs i samband med åtgärder för att inleda jobbsökning via nättjänsten och inte heller på utarbetandet av utkastet till sysselsättningsplan. 
4 § 
Ordnande av intervju med arbetssökande 
Arbets- och näringsbyrån ska ordna en första intervju med en arbetssökande inom två veckor från jobbsökningens början, om det enligt arbets- och näringsbyråns bedömning är ändamålsenligt att ordna en intervju. 
Arbets- och näringsbyrån ska ge arbetssökanden möjlighet till senare regelbundet återkommande intervjuer enligt arbetssökandens servicebehov. Arbets- och näringsbyrån ska dock sträva efter att ordna en intervju med en arbetslös arbetssökande när arbetslösheten oavbrutet fortgått i tre månader, och därefter alltid när den arbetssökande varit arbetslös i tre månader utan avbrott. 
8 kap. 
Service för inledning och utveckling av företagsverksamhet 
1 § 
Startpeng 
Arbets- och näringsbyrån kan bevilja enskilda kunder som inleder i 2 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd företagsverksamhet på heltid startpeng för att trygga försörjningen. Startpeng beviljas för högst 18 månader. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20. Bestämmelserna i 2 kap. 1 § 4 mom. och 4 § gäller till och med den 30 juni 2020 och bestämmelserna i 8 kap. 1 § 1 mom. till och med den 30 juni 2021. 
Bestämmelserna i 2 kap. 1 § 4 mom. i denna lag tillämpas på begäran av en person på giltigheten av personens jobbsökning från och med den 16 mars 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 2 a kap. 13 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), sådan paragrafen lyder i lag 1451/2016, ett nytt 4 mom. och temporärt till 11 kap. en ny 4 d och en ny 4 e § som följer: 
2 a kap. 
Förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda 
13 § 
Giltig orsak att vägra delta i service och att avbryta servicen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En person har giltig orsak att avbryta sådan service som avses i 12 § 1 eller 2 mom. också av en grundad anledning som har samband med en pandemi. 
11 kap. 
Bestämmelser om verkställighet 
4 d § 
Fördröjning av kortvariga studier med anledning av en pandemi 
En arbetssökande som med stöd av 2 kap. 10 a § har rätt till arbetslöshetsförmåner under sina studier har, om studierna fördröjs med anledning av en pandemi, rätt till arbetslöshetsförmåner till och med den 31 december 2020 oberoende av vad som i 1 mom. 2 punkten i den paragrafen föreskrivs om maximilängden på den helhet som studierna bildar. 
4 e § 
Den arbetssökandes rätt till arbetslöshetsförmåner trots försummelse att söka studieplats eller att fullfölja sysselsättningsplan 
På den arbetssökandes rätt att få arbetslöshetsförmåner tillämpas inte vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § 3 mom. samt i 2 a kap. 11 och 14 §, om det förfarande som avses i 2 kap. 14 § 3 mom. eller i 2 a kap. 11 § har inträffat den 16 mars 2020 eller därefter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
Bestämmelserna i 2 a kap. 13 § 4 mom. och 11 kap. 4 e § gäller till och med den 31 juli 2020. Bestämmelserna i 11 kap. 4 d § gäller till och med den 31 december 2020. 
Lagen tillämpas på den arbetssökandes rätt att få arbetslöshetsförmåner från och med den 16 mars 2020. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 28.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare