Senast publicerat 10-05-2021 19:23

Riksdagens svar RSv 44/2015 rd RP 87/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy

RP 87/2015 rd
EkUB 10/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy (RP 87/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 10/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om aktiebolaget Finpro Oy 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Syfte och ställning 
Aktiebolaget Finpro Oy (bolaget) har som syfte att främja och stödja den finländska ekonomins och det finländska näringslivets internationella konkurrenskraft och internationalisering som en del av målen för närings- och innovationspolitiken. 
Bolaget är ett aktiebolag som ägs av staten och är i statens besittning. Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets (ministeriet) förvaltningsområde. Ministeriet svarar för ägarstyrningen av bolaget. Bestämmelser om det beslutsfattande som gäller innehav i bolaget och om ägarstyrningen av bolaget finns i lagen om statligt bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). 
2 § 
Uppgifter 
Bolaget har till uppgift att  
1) främja finländska företags konkurrenskraft, internationalisering och export samt utveckla kunnandet med avseende på den internationella handel företagen bedriver, 
2) främja utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland,  
3) främja, utveckla och forska i turismen från utlandet till Finland. 
Bolaget svarar för den internationella verksamheten i anslutning till bolagets uppgift. Bolaget kan ha dotterbolag som sköter bolagets uppgifter. 
Närmare bestämmelser om bolagets uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Ekonomiska verksamhetsprinciper 
Bolagets syfte är inte att ge vinst. Bolagets vinst används i sin helhet till egen verksamhet i enlighet med bolagets uppgifter och till kompetensutveckling. 
4 § 
Finansieringen av bolaget 
För bolagets verksamhet beviljas statsunderstöd inom ramen för ett anslag som tas in i statsbudgeten. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001). 
5 § 
Bolagets informationsskyldighet 
Bolaget ska på ministeriets begäran ge ministeriet den information som behövs för att styra och övervaka bolaget.  
6 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 24.112015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare