Senast publicerat 10-05-2021 19:34

Riksdagens svar RSv 45/2018 rd RP 23/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

RP 23/2018 rd
FvUB 5/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (RP 23/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 5/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 7 kap. 1 § 1 mom. som följer: 
7 kap. 
Tillsyn 
1 § 
Tillsynsmyndigheterna och anmälan till centralen för utredning av penningtvätt 
Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den utövas av följande myndigheter: 
1) Finansinspektionen när det är fråga om rapporteringsskyldiga enligt 1 kap. 2 § 1 mom.     1—8 punkten, 
2) Polisstyrelsen när det är fråga om penningspelssammanslutningar enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 9 och 10 punkten samt i 1 kap. 2 § 2 mom. avsedda näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av sådana penningspelssammanslutningar som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 9 och 10 punkten, 
3) Patent- och registerstyrelsen när det är fråga om rapporteringsskyldiga enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten, 
4) regionförvaltningsverket när det är fråga om rapporteringsskyldiga enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 13—24 punkten, till den del de inte med stöd av 1 punkten står under Finansinspektionens tillsyn. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.5.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare