Riksdagens svar
RSv
45
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
RP 59/2019 rd
FvUB 9/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar (RP 59/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 9/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av räddningslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i räddningslagen (379/2011) den finska språkdräkten i 23 § och 55 § 2 mom. samt 91 § 5 mom. 5 punkten, 91 § 7 mom. och 104 § 2 mom., av dem 91 § 5 mom. 5 punkten och 91 § 7 mom. sådana de lyder i lag 1171/2016 samt 104 § 2 mom. sådant det lyder i lag 928/2015, som följer: 
91 § 
Åtgärdsregister 
När det är nödvändigt får uppgifterna i registret trots sekretessbestämmelserna utlämnas till 
5) också andra myndigheter, forskningsinstitut och forskare än sådana som avses i                1—4 punkten i detta moment för vetenskaplig forskning på så sätt att de uppgifter som lämnas ut inte innehåller sådana uppgifter som avses i artiklarna 9.1 och 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), eller uppgifter om någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom socialvården som någon erhållit. 
Personuppgifter ska utplånas ur åtgärdsregistret när det inte längre kan anses motiverat att bevara uppgifterna i det syfte som anges ovan, dock senast fem år efter det att uppgifterna har förts in. En sådan uppgift som avses i 5 mom. 5 punkten ska dock utplånas inom två år. 
104 § 
Ändringssökande 
Andra förvaltningsbeslut som fattats med stöd av denna lag och beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) till den del något annat inte föreskrivs i denna lag.  
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av lagen om Räddningsinstitutet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) 6 § 1 mom., 37 § 2 mom. och 38 §, av dem 37 § 2 mom. och 38 § sådana de lyder i lag 930/2015, som följer: 
6 § 
Rättelse- och disciplinnämnd 
Vid Räddningsinstitutet finns en rättelse- och disciplinnämnd som ska behandla och avgöra rättelseyrkanden som gäller antagning av studerande, förlust och avbrytande av studierätten, bedömning av studieprestationer, tillgodoräknande av tidigare studier, skriftliga varningar och avbrytande av studierna enligt 30 § 4 mom. Nämnden fattar också beslut om sådan avstängning för viss tid av en studerande samt om sådan förlust för viss tid eller helt och hållet av rätten att bo på institutets internat som utgör disciplinstraff enligt denna lag. 
37 § 
Begäran om rättelse och begäran om omprövning 
En studerande får hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av ett beslut som gäller förlust eller avbrytande av studierätten, skriftlig varning eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 4 mom. inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen. 
38 § 
Besvär och förbud mot att söka ändring 
I det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning och i andra beslut av Räddningsinstitutet och dess rättelse- och disciplinnämnd får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) till den del något annat inte föreskrivs i denna lag. 
I fråga om beslut som gäller läroplanen, ordningsstadgan eller något annat undervisningsarrangemang får inte omprövning begäras eller ändring sökas genom besvär. 
Ett beslut som meddelats i ett omprövningsförfarande och som gäller bedömningen av en studieprestation, tillgodoräknande av tidigare studier eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 4 mom. får inte överklagas genom besvär. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 7 § i lagen om brandskyddsfonden 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om brandskyddsfonden (306/2003) 7 §, sådan den lyder i lag 921/2015, som följer: 
7 §  
Sökande av ändring i debiteringen av brandskyddsavgift 
Omprövning får begäras av regionförvaltningsverkets beslut som gäller debitering av brandskyddsavgift. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
I det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
En brandskyddsavgift som debiterats ska trots ändringssökande betalas inom utsatt tid. Brandskyddsavgiften är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivningen av den finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Om avgiften avlyfts eller sänks, ska regionförvaltningsverket eller brandskyddsfonden på grundval av ett lagakraftvunnet beslut som fattats till följd av ändringssökande återbetala det överbetalda beloppet. På det belopp som återbetalas ska betalas ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om upphävande av 16 § 4 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 16 § 4 mom. i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 3.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 4.12.2019 15:00