Riksdagens svar
RSv
46
2020 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik
RP 16/2020 rd
UtUB 1/2020 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik (RP 16/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Utrikesutskottet (UtUB 1/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har 
godkänt avtalet i propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det den 20 december 2019 mellan Finlands regering och Förenta nationerna ingångna avtalet om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Helsingfors 8.5.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 08-05-2020 14:27