Senast publicerat 10-05-2021 18:32

Riksdagens svar RSv 47/2016 rd RP 22/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet

RP 22/2016 rd
EkUB 6/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (RP 22/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 6/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde  
Lagen tillämpas när den statliga stödmyndigheten beviljar sådant stöd för ekonomisk verksamhet som uppfyller de förutsättningar för statligt stöd som anges i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om inte något annat föreskrivs i någon annan lag. Lagen tillämpas inte på beviljande av stöd för primärproduktion inom jord- och skogsbruket eller för fiskerinäring.  
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) stöd understöd och räntestöd samt lån, borgen, garanti, finansiering i form av eget kapital, skattestöd och andra arrangemang som innefattar en ekonomisk fördel och som beviljas för ekonomisk verksamhet och vilka beviljas i enlighet med ett stödprogram eller i form av enskilt stöd utanför stödprogrammet,  
2) stödprogram en författning eller ett beslut som ligger till grund när stödmyndigheten, på de villkor som anges särskilt, beviljar enskilda stöd för ändamål som anges i författningen eller beslutet,  
3) stödmyndighet den statliga myndighet till vars uppgifter det enligt lagstiftningen hör att sköta ärenden som gäller stöd eller stödprogram eller en sammanslutning eller en stiftelse som beviljar stöd på myndighetens vägnar. 
3 §  
Allmänna mål för stödet samt fördelningen av stöd 
Ett stöd ska ha ett klart angivet ekonomiskt eller samhälleligt syfte. Om stödet har ett ekonomiskt syfte, ska stödet dessutom riktas till sådana ändamål som avhjälper brister i marknadens funktion. Stödet ska vara ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt medel för att nå dessa syften. Stödets konkurrenssnedvridande verkningar ska vara så små som möjligt även när stödet används som ett styrmedel för att nå andra än ekonomiska mål.  
Stödet ska beviljas för viss tid, om inte något annat följer av särskilda skäl. Stödet ska ha en stimulanseffekt.  
4 § 
Förutsättningar för beviljande av enskilt stöd 
I samband med ett beslut om enskilt stöd ska stödmyndigheten kartlägga beloppet av den offentliga finansiering som beviljas för projektet samt projektets totalfinansiering, lönsamhet och konsekvenser för konkurrensen. Stöd kan beviljas endast för verksamhet som kan bedömas ha förutsättningar att vara lönsam, med undantag för stöd där stödmyndigheten inte har prövningsrätt. 
5 § 
Utvärdering av verkningarna 
Stödmyndigheten ska regelbundet, senast innan ett stödprogram eller ett enskilt stöd utanför stödprogrammet förlängs eller ändras, utvärdera stödets verkningar, effektivitet och funktion i syfte att utreda dess behövlighet och behovet att utveckla stödet.  
6 § 
Företagsstödsdelegation 
I anslutning till arbets- och näringsministeriet finns det en företagsstödsdelegation som har till uppgift att  
1) ge utlåtande om huruvida ett stödprogram eller ett enskilt stöd utanför stödprogrammet uppfyller förutsättningarna för statligt stöd enligt Europeiska unionens lagstiftning och om vilket förfarande enligt bestämmelserna om statligt stöd stödmyndigheten ska följa, 
2) ge utlåtande om huruvida ett stödprogram eller ett enskilt stöd utanför stödprogrammet uppfyller förutsättningarna enligt 3—5 §,  
3) utveckla det nationella stödsystemet som helhet och främja samarbetet mellan olika förvaltningsområden, 
4) hos den behöriga myndigheten lägga fram förslag och initiativ till utvecklande av lagstiftningen och förvaltningspraxis,  
5) följa nationell och internationell reglering, praxis och utveckling inom sitt verksamhetsområde. 
Statsrådet tillsätter företagsstödsdelegationen samt utser dess ordförande och vice ordförande för tre år i sänder. I företagsstödsdelegationen ska det finnas ett tillräckligt antal företrädare för de olika ministerierna. Arbets- och näringsministeriet utser ett sekretariat för företagsstödsdelegationen med uppgift att ge förhandsbedömningar som stöd för de utlåtanden som ges med stöd av 1 mom. 1 och 2 punkten. Sekretariatet kan begära utomstående expertutlåtanden eller utredningar som stöd för en förhandsbedömning.  
7 § 
Utlåtandeförfarande 
Stödmyndigheten ska begära ett utlåtande av företagsstödsdelegationen om huruvida ett planerat stödprogram eller enskilt stöd utanför stödprogrammet uppfyller förutsättningarna för statligt stöd enligt Europeiska unionens lagstiftning och om vilket förfarande enligt bestämmelserna om statligt stöd stödmyndigheten ska följa. Ett utlåtande ska dessutom begäras i fråga om ett enskilt stöd som beviljas i enlighet med ett stödprogram, om stödet uppfyller förutsättningarna för en förhandsanmälan om statligt stöd enligt Europeiska unionens lagstiftning. Ett utlåtande ska begäras också innan ett stödprogram eller enskilt stöd utanför stödprogrammet ändras. Något utlåtande behöver inte begäras i fråga om skattestöd eller om ärendet är brådskande, om ändringen är av teknisk natur eller om det finns något annat särskilt skäl för det. Om något utlåtande inte begärs, ska saken dock delges företagsstödsdelegationen i efterhand.  
Av företagsstödsdelegationen kan stödmyndigheten förutom ett utlåtande som avses i 1 mom. också begära ett utlåtande om huruvida förutsättningarna enligt 3—5 § har uppfyllts. Ett utlåtande kan begäras om ett sådant stödprogram eller beslut om enskilt stöd utanför stödprogrammet som uppgår till minst tre miljoner euro. Om något utlåtande inte begärs, ska saken dock delges delegationen.  
Företagsstödsdelegationens utlåtanden är inte bindande.  
8 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Genom denna lag upphävs lagen om allmänna villkor för företagsstöd (786/1997). 
På stöd enligt beslut som har fattats innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.4.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare