Senast publicerat 11-05-2021 09:22

Riksdagens svar RSv 47/2021 rd RP 60/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen

RP 60/2021 rd
GrUB 9/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen (RP 60/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 9/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i vallagen (714/1998) 9 § 1 mom. och 46 § 2 mom.,  
sådana de lyder, 9 § 1 mom. i lag 563/2015 och 46 § 2 mom. i lag 431/2010, som följer: 
9 § 
Förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen 
Förhandsröstningsställen är 
1) de allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet om vilkas antal och placering kommunstyrelsen beslutar och av vilka det ska finnas åtminstone ett i varje kommun, om inte något annat följer av särskilda skäl, 
2) de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som anges genom förordning av statsrådet samt vid kommunalval de allmänna förhandsröstningsställen i landskapet Åland som anges genom förordning av statsrådet, 
3) sjukhus, verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra genom beslut av kommunstyrelsen angivna verksamhetsenheter inom socialvården samt straffanstalter, Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar (anstalt), 
4) finska fartyg som befinner sig utomlands när förhandsröstning verkställs. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
46 § 
Rätt att förhandsrösta 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En röstberättigad som vårdas på sjukhus eller i en verksamhetsenhet inom socialvården vilken lämnar vård dygnet runt eller vilken kommunstyrelsen annars har bestämt att ska vara förhandsröstningsställe, eller som har intagits i en straffanstalt, eller som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor vid en av Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar eller vid en av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar, får förhandsrösta i denna anstalt. En röstberättigad som tillhör personalen ombord på ett finskt fartyg får förhandsrösta ombord på fartyget om det befinner sig utomlands. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 juni 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare