Senast publicerat 10-05-2021 20:21

Riksdagens svar RSv 48/2020 rd RP 28/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet

RP 28/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av pensionsskyddet för personalen vid Finlands Bank och om verkställigheten av pensionsskyddet (RP 28/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 8/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 1 §, 3 § 1 mom. 3 punkten, 117 § 2 mom. samt 166 och 167 §, av dem 3 § 1 mom 3 punkten sådan den lyder i lag 226/2020, samt 
fogas till 117 § ett nytt 3 mom. som följer: 
1 § 
Lagens syfte 
I denna lag föreskrivs det om pensionsskydd på basis av arbetsinkomst för dem som är anställda hos Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank. 
3 § 
Centrala definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) offentlig arbetsgivare Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter, domkapitel, kyrkostyrelsen, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
117 § 
Den sista pensionsanstaltens uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om arbetstagarens arbetsinkomster under de två senaste kalenderåren varit försäkrade till det största beloppet med stöd av 1 § i fråga om Finlands Bank, lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006), Ålands landskapslagar eller en annan sådan pensionsförfattning vid vars verkställighet man inte iakttar arrangemanget med sista pensionsanstalt enligt 1 mom., avgör Keva pensionsärendet separat för denna lag. 
Vid tillämpning av detta kapitel betraktas inte de arbetsinkomster som tjänats in genom en anställning vid Finlands Bank som arbetsinkomster som omfattas av denna lag. 
166 § 
Arbetsgivarens pensionsavgift 
Bestämmelser om de offentliga arbetsgivarnas pensionsavgifter finns i fråga om Kevas medlemssamfund i lagen om Keva, i fråga om staten i lagen om finansiering av statens pensionsskydd, i fråga om evangelisk-lutherska kyrkan i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (68/2016), i fråga om Folkpensionsanstalten i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) och i fråga om Finlands Bank i 58 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998). 
167 § 
Fördelning av kostnaderna för återstående tid 
Kostnaderna för återstående tid i enlighet med 83 och 84 § fördelas mellan Kevas medlemssamfund, staten, evangelisk-lutherska kyrkan, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank så att varje aktör ansvarar för den del av kostnaderna som arbetstagarens inkomst från den anställningen utgör av det totala beloppet inkomster för återstående tid. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Pensionslagen för den offentliga sektorn tillämpas på pensioner där pensionsfallet inträffar den 1 januari 2021 eller därefter och på arbete som utförs i en anställning vid Finlands Bank som hör till lagens tillämpningsområde från och med den 1 januari 2021. 
På anställningar vid Finlands bank som har upphört före ikraftträdandet av denna lag och anställningar som fortsätter när lagen träder i kraft tillämpas för tiden före lagens ikraftträdande, i fråga om vem som omfattas av pensionsskyddet, den tid som berättigar till pension, pension, pensionstillväxt och pensionsberäkning, lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998), pensionslagen för den offentliga sektorn, lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016) och Finlands Banks pensionsstadga som fastställts den 15 december 2006 med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen om Finlands Bank (214/1998), sådana de lydde när denna lag trädde i kraft. 
Den pensionsålder på 60 år som tillämpas i sådana anställningsförhållanden till Finlands Bank som inletts före den 1 januari 1992 höjs så att om pensionsåldern enligt Finlands Banks pensionsstadga uppnås 
1) 2018, höjs pensionsåldern med tre månader, 
2) 2019, höjs pensionsåldern med sex månader, 
3) 2020, höjs pensionsåldern med nio månader, 
4) 2021, höjs pensionsåldern med ett år, 
5) 2022, höjs pensionsåldern med ett år och tre månader, 
6) 2023, höjs pensionsåldern med ett år och sex månader, 
7) 2024, höjs pensionsåldern med ett år och nio månader, 
8) 2025 eller därefter, höjs pensionsåldern med två år. 
Den pensionsålder på 60 år som avses i 4 mom. kan dock höjas högst till den lägsta ålder för ålderspension som föreskrivs för åldersklassen i fråga i 10 § 2 och 3 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Finlands Banks tjänstemän 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 33 a, 58 a och 58 b §, 
sådana de lyder, 33 a § i lag 891/2018, 58 a § i lagarna 1231/2004 och 915/2019 och 58 b § i lag 1169/2016, samt 
ändras 33 § 1 mom., 33 c § 3 mom. och 58 §, 
av dem 33 § 1 mom. sådant det lyder i lag 19/2020 och 33 c § 3 mom. sådant det lyder i lag 891/2018, som följer: 
33 § 
Ett beslut genom vilket Finlands Bank har gett en varning, permitterat eller sagt upp en tjänsteman, upplöst ett tjänsteförhållande, avstängt en tjänsteman från tjänsteutövning eller avgjort ett ärende som gäller en bisyssla och likaså ett sådant beslut som avses i 33 b § 3 mom. och ett beslut som fattats med anledning av en sådan omprövningsbegäran som avses i 33 d § 1 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 c § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I andra av Finlands Bank fattade beslut om tjänstemän än sådana beslut som avses i 1 mom. och 33 § får ändring inte sökas genom besvär. 
58 § 
Bestämmelser om pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän finns i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). Skötseln och finansieringen av pensionsskyddet för Finlands Banks tjänstemän bekostas ur Finlands Banks medel. 
Vid tillämpning av 87 § i pensionslagen för den offentliga sektorn jämställs förmåner enligt tjänstekollektivavtalet om Finlands Banks arbetslöshetsersättning med inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Keva 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Keva (66/2016) 2 § 1 mom. 1 punkten, 6 § 3 mom. och 24 §, av dem 2 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 541/2019, som följer: 
2 § 
Kevas uppgifter 
Keva har till uppgift att sköta 
1) verkställigheten av pensionsskyddet för kommunsektorns personal, de statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal liksom åtgärder för att minska risken för arbetsoförmåga för personalen enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) samt övriga uppgifter som anges i den lagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Allmän tillsyn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansministeriet tillsätter för högst fyra år en revisor som utifrån Kevas bokföring och annat material ska granska att de beräkningar som avses i 24 § och som Keva har lämnat om den summa som behövs för betalningen av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensioner och om ersättningen för Kevas kostnader är riktiga och tillräckliga. Revisorn har dessutom till uppgift att utifrån Kevas bokföring och annat material granska att Keva har tagit ut statliga och kyrkliga arbetsgivares pensionsavgifter i enlighet med vad som föreskrivs i 2 § 1 mom. i lagen om finansiering av statens pensionsskydd och 3 § 2 mom. i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd samt arbetstagarens pensionsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i 168 § 2 mom. i pensionslagen för den offentliga sektorn och att pensionsavgifter samt överföringsavgifter och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till statens pensionsfond till rätt belopp och att pensionsavgifterna och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna har betalats till evangelisk-lutherska kyrkan till rätt belopp. Revisorn ska vara antingen en av Revisionstillsynen godkänd CGR-revisor eller en OFGR-revisor. Bestämmelser om revision finns i revisionslagen (1141/2015). 
24 § 
Betalning av statens, evangelisk-lutherska kyrkans, Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks pensionsutgifter och ersättning av Kevas kostnader 
Staten, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank betalar i förskott till Keva det belopp som behövs för att betala pensionsförmåner. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost. 
Statens pensionsfond betalar ersättning till Keva för skötseln av uppgifterna i anslutning till det pensionsskydd som tjänas in under anställning hos staten. Också Folkpensionsanstalten och Finlands Bank betalar ersättning till Keva för skötseln av pensionsskyddet för Folkpensionsanstaltens och Finlands Banks personal, och kyrkans pensionsfond betalar ersättning till Keva för skötseln av pensionsskyddet för evangelisk-lutherska kyrkans anställda. Finansministeriet fastställer det ersättningsbelopp som statens pensionsfond, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank ska betala i förskott till Keva. Keva lägger fram en beräkning av ersättningsbeloppet för finansministeriet. Ersättningsbeloppet beräknas till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättningen betalas i månatliga, lika stora poster enligt en förhandsberäkning av beloppet av kostnaderna för året i fråga. Om beloppet av de faktiska kostnaderna är större eller mindre än det uppskattade beloppet, ska skillnaden beaktas i efterhand som en korrigeringspost. 
Finansministeriet, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank bedömer med fem års mellanrum hur de mål som ställts för kostnadseffektiviteten och kvalitetsnivån på skötseln av pensionerna har förverkligats. I detta syfte ska Keva lämna tillräckliga uppgifter till de ovannämnda parterna. 
Närmare bestämmelser om överföring av de medel som behövs för betalning av pensioner till statsanställda, evangelisk-lutherska kyrkans personal, Folkpensionsanstaltens personal och Finlands Banks personal och om ersättning för kostnader till Keva utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Keva fortsätter från och med lagens ikraftträdande behandlingen av anhängiga pensionsansökningar som gäller Finlands Banks personal. 
I pensionsbeslut som fattats av Finlands Bank före denna lags ikraftträdande söks ändring enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Från ikraftträdandet av denna lag sköter Keva de uppgifter som åligger en pensionsanstalt i samband med ändringssökande och som avses i 9 kap. i pensionslagen för den offentliga sektorn. 
Utöver ersättningen enligt 24 § 2 mom. betalar Finlands Bank år 2021 till Keva en ersättning för sådana kostnader som uppstått före denna lags ikraftträdande och som föranleds Keva av den överföring av verkställigheten av Finlands Banks pensionsskydd som föreskrivs genom denna lag. Ersättningen beräknas enligt 24 § 2 mom. till en nivå som motsvarar självkostnadsvärdet. Bestämmelser om grunderna för ersättningarna och tidpunkterna för betalning av ersättningarna utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 3 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 69/2016, 
ändras 107 § 2 mom., 107 b §, 178 § 1 mom., 182 § 1 mom. 6 punkten, 183 § 1 mom. och 184 § 1 mom., 
sådana de lyder, 107 § 2 mom. i lag 69/2016, 107 b § i lag 634/2009, 178 § 1 mom. och 184 § 1 mom. i lag 1247/2016 samt 182 § 1 mom. 6 punkten och 183 § 1 mom. i lag 1468/2019, som följer: 
107 § 
Arbete i branscher som omfattas av arbetspensionslagarna för både den privata och den offentliga sektorn 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om arbetstagarens arbetsinkomster under de två senaste kalenderåren varit försäkrade till det största beloppet med stöd av 1 § i pensionslagen för den offentliga sektorn i fråga om Finlands Bank, lagen om ortodoxa kyrkan, Ålands landskapslagar eller en annan sådan pensionsförfattning vid vars verkställighet man inte iakttar arrangemanget med sista pensionsanstalt enligt 1 mom., avgör avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn, Keva och den pensionsanstalt som verkställer pensionsskydd enligt detta moment pensionsärendet var för sig. 
107 b §  
Inkomst som räknas in i arbetsinkomsterna 
Vid bestämmande av avgörande pensionsanstalt inom den privata sektorn enligt 106 § och sista pensionsanstalt enligt 107 a § räknas också inkomster enligt lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare in i de försäkrade arbetsinkomsterna enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn. Vid tillämpning av 107 och 107 a § beaktas inte de arbetsinkomster som tjänats in genom en anställning vid Finlands Bank som arbetsinkomster som omfattas av pensionslagen för den offentliga sektorn. 
178 § 
Pensionsanstalternas ansvar för pensionsdel som intjänats för oavlönad tid 
För den pensionsdel som intjänats på grundval av i 74 § avsedd oavlönad tid svarar, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de pensionsanstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 §. För den andel som motsvarar de arbetsinkomster som försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn svarar i förhållande till arbetsinkomsterna 
1) Keva i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Keva (66/2016), 
2) staten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016), 
3) kyrkans pensionsfond i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (68/2016), 
4) Folkpensionsanstalten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001), 
5) Finlands Bank i enlighet med vad den svarar för finansieringen av pensionsskyddet för sin personal. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
182 § 
Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna  
Sysselsättningsfonden som avses i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) betalar Pensionsskyddscentralen en andel av arbetspensionskostnaderna med vilken ansvaret och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder täcks i fråga om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) Finlands Bank till den del den svarar för finansieringen av pensionsskyddet för sin personal, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
183 § 
Utredning av kostnader 
Pensionsskyddscentralen utreder kalenderårsvis hur det ömsesidiga ansvaret mellan de pensionsanstalter som sköter verkställigheten av arbetspensionslagarna beträffande det föregående kalenderåret fördelar sig i fråga om de kostnader som avses i 174—176 och 178—181 § och Sysselsättningsfondens andel av arbetspensionskostnaderna som avses i 182 § med beaktande också av vad pensionsanstalterna inom den privata sektorn och Keva i egenskap av sista pensionsanstalt har betalat i pensioner eller som andra förmåner som en annan pensionsanstalt ansvarar för. I fråga om Keva, som varit sista pensionsanstalt, beaktas i utredningen vad som i lagen om Keva, i lagen om finansiering av statens pensionsskydd, i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd och i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten föreskrivs om finansiering av pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. I fråga om Keva beaktas i utredningen dessutom när det gäller de kostnader som betalts av Keva den andel genom vilken Finlands Bank svarar för finansieringen av pensionsskyddet för sin personal. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
184 § 
Beslut om kostnadsfördelning 
Pensionsskyddscentralen meddelar de pensionsanstalter som avses i 183 § 1 mom. ett beslut om fördelningen av de kostnader som avses i den paragrafen, dock så att kostnaderna enligt det beslut som riktas till Keva ska fördelas mellan Keva, staten, kyrkans pensionsfond, Folkpensionsanstalten och Finlands Bank i förhållande till deras finansieringsansvar. Ändring i beslutet får sökas på det sätt som föreskrivs i 9 kap. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 och 158 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 3 § 2 mom. 3 punkten, sådan den lyder i lag 78/2016, och 
ändras 158 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1256/2016, som följer: 
158 § 
Pensionskassans ansvar för en pensionsdel som intjänats för oavlönad tid 
För den pensionsdel som intjänats på grundval av i 80 § avsedd oavlönad tid svarar, i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna, de pensionsanstalter gemensamt som sköter pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 §. För den andel som motsvarar de arbetsinkomster som försäkrats enligt pensionslagen för den offentliga sektorn svarar i förhållande till arbetsinkomsterna 
1) Keva i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Keva (66/2016), 
2) staten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd (67/2016), 
3) kyrkans pensionsfond i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 1 § i lagen om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd (68/2016), 
4) Folkpensionsanstalten i enlighet med vad som föreskrivs om dess finansieringsansvar i 13 § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001), 
5) Finlands Bank i enlighet med vad den svarar för finansieringen av sin personals pensioner. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) 1 och 4 § samt 7 § 1 mom., 
sådana de lyder, 1 § i lag 83/2016, 4 § i lagarna 895/2004 och 83/2016 samt 7 § 1 mom. i lag 1190/2007, som följer: 
1 § 
I denna lag bestäms om en förmån som växer för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier. Förmånen betalas när pension beviljas med stöd av följande lagar: 
1) lagen om pension för arbetstagare (395/2006), 
2) lagen om sjömanspensioner (1290/2006), 
3) lagen om pension för företagare (1272/2006), 
4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), 
5) pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), 
6) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006), 
7) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007). 
4 § 
Förmånen tillväxer tidigast från ingången av månaden efter den då 18 års ålder uppnåddes till utgången av det år som föregår pensionsfallet. För att förmånen ska fås förutsätts att personens förvärvsinkomster enligt en i 1 § nämnd lag före utgången av det år som föregår pensionsfallet uppgår till sammanlagt minst 12 566,70 euro. 
Förmånen tjänas dock inte in av en person som får invalid-, arbetslivs- eller ålderspension enligt en lag som nämns i 1 §. 
7 § 
På förmåner som pensionsanstalten betalar med stöd av denna lag tillämpas vad som i en lag som nämns i 1 § bestäms om behandling av ärenden, meddelande av beslut, betalning, fastställande och återkrav av pension, erhållande och utlämnande av uppgifter, om förfarandet för sökande av ändring samt om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av 6 § 1 mom. 6 punkten i folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 6 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 84/2016. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006) 1 § samt 5 § 1 och 2 mom., 
sådana de lyder, 1 § och 5 § 1 mom. i lag 1263/2016 och 5 § 2 mom. i lag 1473/2019, som följer: 
1 § 
Pensionsskyddscentralen 
Pensionsskyddscentralen är samordnande organ för verkställigheten och utvecklandet av det arbetspensionsskydd som avses i de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 
5 § 
Ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnader 
Pensionsskyddscentralen har rätt att ta ut verksamhetsbaserade serviceavgifter för sina tjänster. De pensionsanstalter som har hand om pensionsskyddet enligt de arbetspensionslagar som nämns i 3 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare svarar för de kostnader som Pensionsskyddscentralens uppgifter enligt denna lag medför till den del som Pensionsskyddscentralens verksamhetsbaserade serviceavgifter och övriga avkastning inte räcker till för att täcka dem.  
Pensionsanstalternas andel av Pensionsskyddscentralens kostnader fördelas mellan den offentliga och den privata pensionssektorn i samma förhållande som de tjänster som producerats vid Pensionsskyddscentralen hänför sig till respektive pensionssektor. Den andel som pensionsanstalterna inom den offentliga sektorn ansvarar för fördelas i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade inom den sektorn. För Kevas del fördelas dock kostnaderna mellan Keva, staten, kyrkans pensionsfond, Finlands Bank och Folkpensionsanstalten i det förhållande som anges i 178 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare. Den andel som pensionsanstalterna inom den privata sektorn ansvarar för fördelas i förhållande till de arbetsinkomster som är försäkrade inom den privata sektorn, dock med beaktande av att Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt inte är föremål för tillsynen över ordnandet av försäkring och att Pensionsskyddscentralens övriga uppgifter enligt 2 § i denna lag inte i samma utsträckning gäller Sjömanspensionskassan och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som andra pensionsanstalter inom den privata sektorn. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 § i lagen om pensionsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pensionsstöd (1531/2016) 3 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
3 § 
Sociala förmåner som utgör hinder för pensionsstöd 
En person har inte rätt till pensionsstöd om han eller hon får 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) pension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006), lagen om pension för företagare (1272/2006), lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), lagen om sjömanspensioner (1290/2006), pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016), lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) eller landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007) (arbetspensionslagarna), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete (738/2009) 2 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 87/2016. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 3 kap. 4 § 2 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 426/2019, som följer: 
3 kap. 
Allmänna begränsningar för erhållande av förmåner 
4 § 
Hindrande sociala förmåner 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Berättigad till arbetslöshetsförmåner är inte en arbetssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) som får rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) eller enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) eller ersättning för inkomstbortfall enligt rehabiliteringsbestämmelserna i olycksfalls- eller trafikförsäkring eller i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.5.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare