Senast publicerat 17-05-2021 10:22

Riksdagens svar RSv 48/2021 rd RP 12/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

RP 12/2021 rd
ShUB 8/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet (RP 12/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 8/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt överenskommelsen i propositionen. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om överenskommelsen med Japan om social trygghet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Helsingfors den 23 september 2019 mellan Republiken Finland och Japan ingångna överenskommelsen om social trygghet gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare