Riksdagens svar
RSv
5
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 § i statstjänstemannalagen
RP 138/2015 rd
FvUB 1/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 § i statstjänstemannalagen (RP 138/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 1/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) 34 § 1 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 714/2004, och 
fogas till 34 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 714/2004, ett nytt 2 mom., till 50 §, sådan den lyder i lag 419/2015, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 56 a § som följer: 
34 § 
Upphörande av ett tjänsteförhållande utan uppsägning 
Ett tjänsteförhållande upphör utan uppsägning och uppsägningstid 
6) vid utgången av den kalendermånad under vilken tjänsteinnehavaren uppnår avgångsåldern, om inte med tjänsteinnehavaren avtalas om att tjänsteförhållandet fortsätter för viss tid. 
Den avgångsålder som avses i 1 mom. 6 punkten är 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda 1958—1961 och 70 år för dem som är födda 1962 eller därefter. 
50 § 
Ändringssökande 
En tjänsteinnehavare får inte söka ändring genom besvär i ett myndighetsbeslut i ett ärende som avses i 2 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal eller lämna ärendet till avgörande genom begäran om omprövning eller som förvaltningstvistemål, om tjänsteinnehavaren eller en tjänsteinnehavarförening har rätt att anhängiggöra ärendet hos arbetsdomstolen. Det som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas endast på en tjänsteinnehavare som är medlem i en sådan tjänsteinnehavarförening eller en underförening till den som har rätt att anhängiggöra saken vid arbetsdomstolen. 
56 a § 
Dröjsmålsränta 
Vid dröjsmål med betalningen av en fordran som grundar sig på ett tjänsteförhållande tillämpas bestämmelserna om dröjsmålsränta i räntelagen (633/1982). 
I ett förvaltningsprocessärende ska dröjsmålsränta i sådana fall som avses i 6 och 7 § i räntelagen betalas senast från den dag då gäldenären anses ha fått kännedom om att besvär eller en ansökan som gäller betalning av skulden har anhängiggjorts eller, om kravet framställs under rättegång, från det att kravet framställdes. 
I de fall som avses i 45 § 1 mom. ska dröjsmålsränta betalas från den tidpunkt då 30 dagar förflutit från den dag då tjänsteinnehavaren lämnade arbetsgivaren en sådan utredning som avses i 2 mom. i den paragrafen. 
Denna lag träder i kraft den 20
På en fordran som förfallit till betalning före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om upphävande av 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal (669/1970). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 35 § i statstjänstemannalagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i statstjänstemannalagen (750/1994) 35 §, sådan den lyder i lagarna 682/2004, 1088/2007 och 48/2013, som följer: 
35 § 
En tjänstemans tjänsteförhållande upphör utan uppsägning eller annan åtgärd vars syfte är att tjänsteförhållandet ska upphöra, vid utgången av den månad under vilken han eller hon uppnår avgångsåldern. Avgångsåldern är 68 år för dem som är födda 1957 eller tidigare, 69 år för dem som är födda 1958—1961 och 70 år för dem som är födda 1962 eller därefter. 
Då en tjänsteman på basis av ett tjänsteförhållande har beviljats full invalidpension tills vidare, upphör tjänsteförhållandet utan uppsägning eller annan åtgärd vars syfte är att tjänsteförhållandet ska upphöra, vid utgången av den kalendermånad under vilken tjänstemannens rätt till lön under sjukdomstiden har upphört eller, om arbetsgivaren har fått del av beslutet om invalidpension senare, vid utgången av månaden för delfåendet. 
Denna lag träder i kraft den 20
På en domares rätt att kvarstå i en tjänst vars avgångsålder är högre än 68 år tillämpas vad som föreskrivs i 75 §. 
Helsingfors 1.3.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 2.3.2016 16:00