Senast publicerat 10-05-2021 19:34

Riksdagens svar RSv 5/2018 rd RP 4/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen

RP 4/2018 rd
JsUB 1/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket och 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (RP 4/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 1/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 24 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 24 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1356/2014, som följer: 
24 § 
Stöd till unga jordbrukare 
Stöd till unga jordbrukare kan på basis av artikel 50.4, artikel 50.8 och artikel 50.9 i stödförordningen beviljas i enlighet med de i artikel 32 i stödförordningen avsedda stödrättigheter som berättigar till grundstöd, dock högst för 90 stödrättigheter som berättigar till grundstöd. Om sökanden är en sammanslutning ska en eller flera unga jordbrukare ha bestämmanderätten i sammanslutningen. Om jordbruket har etablerats efter 2013, beviljas stöd till unga jordbrukare för de stödår som avses i artikel 50.5 första stycket i stödförordningen. Om jordbruket har etablerats före 2014, beviljas stöd till unga jordbrukare för de stödår som avses i artikel 50.5 andra stycket i stödförordningen. Beloppet av stöd till unga jordbrukare beräknas med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 50.8 i stödförordningen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) 3 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1692/2015, som följer: 
3 § 
Sökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Stöd som är avsedda för unga jordbrukare kan beviljas till fysiska personer eller grupper som dessa bildar. Om jordbruket har etablerats efter 2013, beviljas stödet för fem stödår, förutsatt att ansökan om stöd till unga jordbrukare har lämnats in inom fem år från det att jordbruket etablerades. Om jordbruket har etablerats före 2014, beviljas stödet för högst fem stödår, dock så att antalet stödår minskas med det antal år som förflutit mellan etableringen och den tidpunkt då den första ansökan om stöd till unga jordbrukare lämnades in. Om sökanden är en sammanslutning ska en eller flera unga jordbrukare ha bestämmanderätten i sammanslutningen. Till andra grupper kan stöd beviljas endast om alla jordbrukare, medlemmar eller aktieägare är unga jordbrukare.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 6.3.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare