Senast publicerat 10-05-2021 20:11

Riksdagens svar RSv 50/2019 rd RP 73/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde

RP 73/2019 rd
MiUB 3/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde (RP 73/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 3/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag  om ändring av naturvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 22 § 3 mom., 30 § 1 mom., 47 § 3 mom. och 64 § 2 mom., av dem 22 § 3 mom. sådant det lyder i lag 58/2011 samt 30 § 1 mom. och 47 § 3 mom. sådana de lyder i lag 1587/2009, som följer: 
22 § 
Införlivning av områden i ett naturskyddsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid fastighetsbildning som gäller ett område i fråga om vilket det har beslutats eller ansökts om införlivande i ett naturskyddsområde iakttas 21 § 1 mom. Om ett privat naturskyddsområde som övergått i statens ägo införlivas i ett naturskyddsområde, avförs anteckningen om fridlysning av det privata området ur fastighetsdatasystemet i samband med införlivningen. Samtidigt upphör tidigare fridlysningsbestämmelser i fråga om detta område att gälla. Införlivningen ska delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015).  
30 § 
Ikraftträdelse av förbud 
Det förbud som avses i 29 § 1 mom. träder i kraft när närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat beslut om gränserna för det område som hör till den skyddade naturtypen och delgivit områdets ägare och innehavare beslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom delge beslutet om förbud genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
47 § 
Skydd av platser där arter förekommer 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett förbud som avses i 2 mom. träder i kraft när närings-, trafik- och miljöcentralen har fattat beslut om gränserna för den plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer och delgivit områdets ägare och innehavare beslutet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom delge beslutet om förbud genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Beslutet är i kraft trots eventuella besvär, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
64 § 
Nätverket Natura 2000 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i 8 § om utarbetande och godkännande av naturskyddsprogram ska iakttas när förslag utarbetas om områden som ska införlivas i Natura 2000. Förslaget ska delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av marktäktslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i marktäktslagen (555/1981) rubriken för 13 § och 13 § 1 och 3 mom., rubriken för 19 § och 19 § 1 mom., 20 § 1 mom., 20 b § 1 och 2 mom. samt 20 c §,  
sådana de lyder, rubriken för 13 § och 13 § 1 och 3 mom. i lag 258/2017, rubriken för 19 § och 19 § 1 mom. i lag 468/2005, 20 § 1 mom. i lag 977/2017 samt 20 b § 1 och 2 mom. och 20 c § i lag 424/2015, som följer: 
13 § 
Delgivning av och information om tillståndsansökan 
Den behöriga tillståndsmyndigheten ska delge ansökan om marktäktstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Kungörelsen och ansökningshandlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar. De uppgifter om verksamhetsutövarens namn och om platsen där täktområdet är beläget och de fastighetsuppgifter som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när beslutet har vunnit laga kraft. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). Dessutom ska kommunen ge dem som äger eller besitter de fastigheter och andra områden som gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är beläget tillfälle att bli hörda, utom när detta är uppenbart onödigt. Kostnaderna för delgivning av och information om tillståndsansökan ska betalas av den som ansöker om tillstånd. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om ansökan gäller ett projekt som avses i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, ska närings-, trafik- och miljöcentralen ges tillfälle att ge ett utlåtande om ansökan. Registrerade föreningar och stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder kan framföra sin åsikt om ansökan.  
19 § 
Delgivning av och information om tillståndsbeslut 
Tillståndsmyndigheten ska delge tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Utöver det som föreskrivs om kungörelsens innehåll i 62 a § i den lagen ska i kungörelsen om tillståndsbeslutet också nämnas besvärstiden. De uppgifter om verksamhetsutövarens namn och om platsen där täktområdet är beläget och de fastighetsuppgifter som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när den tillståndspliktiga verksamheten har upphört och de förpliktelser som med stöd av 11 § i denna lag har angetts i tillståndsbestämmelserna har fullgjorts. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 § 
Sökande av ändring 
Beslut som en myndighet meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol med iakttagande av lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 b § 
Hörande med anledning av besvär över ett beslut om marktäktstillstånd 
Förvaltningsdomstolen ska genom offentlig kungörelse delge besvär över ett beslut om marktäktstillstånd som anförts av den som ansöker om tillstånd, om det inte är uppenbart onödigt. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen.  
Förvaltningsdomstolen ska med anledning av besvär som har anförts av sökanden ge de parter som saken speciellt berör och de myndigheter som bevakar allmänt intresse tillfälle att avge bemötande med anledning av besvären, om detta inte är uppenbart onödigt. I övrigt finns bestämmelser om hörandet i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 c § 
Förfarandet i fullföljdsdomstolen 
Förvaltningsdomstolen ska delge sitt beslut om marktäktstillstånd genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. 
Förvaltningsdomstolens beslut ska skickas till ändringssökanden och en kopia av beslutet till de parter som har begärt det, samt i ärenden som gäller tillstånd till verksamhetsutövaren, om det inte är verksamhetsutövaren som sökt ändring. En kopia av beslutet ska dessutom skickas till den kommunala tillsynsmyndigheten samt till närings-, trafik- och miljöcentralen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag  om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017) 13 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § och 23 § 2 mom. samt 
fogas till 17 § ett nytt 3 mom. och till 23 § ett nytt 3 mom. som följer: 
13 § 
Beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beslutet ska delges den projektansvarige med iakttagande av 60 § i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska skickas för kännedom till de berörda myndigheterna och till den eventuella initiativtagaren. Beslutet ska dessutom utan dröjsmål delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas offentligt tillgängliga på myndighetens webbplats i 30 dagar. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när tiden för tillgänglighållande av beslutet och kungörelsen löper ut. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015). 
17 § 
Hörande om programmet för miljökonsekvensbedömning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål delge programmet för miljökonsekvensbedömning genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. På innehållet i kungörelsen tillämpas, i stället för 62 a § 3 mom. i förvaltningslagen, denna paragraf. Kungörelsen ska innehålla tillräckliga uppgifter om projektet och där ska uppges hur information kan fås om projektet, dess miljökonsekvenser och bedömningen av dem samt hur åsikter i fråga om dem kan framföras. Närmare bestämmelser om innehållet i kungörelsen utfärdas genom förordning av statsrådet. I kungörelsen ska det dessutom nämnas var och till vilken tidpunkt handlingen finns tillgänglig samt den tidpunkt då handlingen har publicerats på myndighetens webbplats. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna på myndighetens webbplats ska med avvikelse från 62 b § i förvaltningslagen tas bort från webbplatsen när den tid för tillgänglighållande av kontaktmyndighetens motiverade slutsats som avses i 23 § 3 mom. i denna lag löper ut.  
Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns 108 § i kommunallagen. Dessutom ska information om programmet för miljökonsekvensbedömning ges i åtminstone en tidning med allmän spridning inom projektets influensområde. Åsikter och utlåtanden ska lämnas till kontaktmyndigheten inom den tid som anges i kungörelsen. Tiden börjar löpa den dag kungörelsen offentliggörs och är 30 dagar lång. Av särskilda skäl kan tiden förlängas till högst 60 dagar. 
18 § 
Kontaktmyndighetens utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning  
Kontaktmyndigheten ska ge ett utlåtande om programmet för miljökonsekvensbedömning till den projektansvarige inom en månad från det att tiden för lämnande av utlåtanden och framförande av åsikter har löpt ut. Kontaktmyndigheten ska i sitt utlåtande ta ställning till programmets omfattning och exakthet. Av utlåtandet ska det också framgå hur de behövliga utredningarna vid behov kan samordnas med de utredningar som krävs enligt andra lagar. I utlåtandet ska ett sammandrag ges över andra utlåtanden och åsikter. Kontaktmyndigheten ska lämna sitt utlåtande och andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Utlåtandet ska samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som saken gäller och publiceras på kontaktmyndighetens webbplats.  
Handlingar som ska publiceras på kontaktmyndighetens webbplats får trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) innehålla den projektansvariges namn och uppgifter om projektets lokalisering. Personuppgifter som har publicerats på en myndighets webbplats ska tas bort från webbplatsen när den tid för tillgänglighållande av kontaktmyndighetens motiverade slutsats som avses i 23 § 3 mom. i denna lag löper ut. 
23 § 
Kontaktmyndighetens motiverade slutsats 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kontaktmyndigheten ska lämna den motiverade slutsatsen samt andra utlåtanden och åsikter till den projektansvarige. Den motiverade slutsatsen ska samtidigt sändas för kännedom till de myndigheter som behandlar projektet, till kommunerna inom projektets influensområde och vid behov till landskapsförbunden och andra berörda myndigheter. 
Kontaktmyndigheten ska utan dröjsmål delge den motiverande slutsatsen genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas offentligt tillgängliga på myndighetens webbplats i 30 dagar. De uppgifter om den projektansvariges namn och om projektets lokalisering som betraktas som personuppgifter och som har publicerats i kungörelsen och i de kungjorda handlingarna ska med avvikelse från 62 b § i den lagen tas bort från webbplatsen när tiden för tillgänglighållande av den motiverade slutsatsen löper ut. Information om kungörelsen ska utan dröjsmål offentliggöras i kommunerna inom projektets sannolika influensområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005) 5 § 2 mom., 8 § 2 mom., 9 § 1 och 2 mom. samt rubriken för 11 § och 11 § 3 mom. som följer:  
5 § 
Tillämpning av miljöbedömning enligt prövning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Resultatet av prövningen i fråga om behovet av en miljöbedömning ska tillsammans med en motivering delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Kungörelsen och det material som kungörs ska med avvikelse från 62 a § i den lagen dock hållas tillgängliga i minst 30 dagar.  
8 § 
Beredning av en plan eller ett program och av en miljörapport samt information om detta 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Beredningen av planen eller programmet ska ordnas på ett sådant sätt att allmänheten har möjlighet att få information om utgångspunkterna för, syftena med och beredningen av planen eller programmet och miljörapporten samt att lämna yttranden till den myndighet som ansvarar för planen eller programmet. Materialet ska publiceras åtminstone i elektronisk form. När information lämnas om att beredningen inleds och om möjligheten att yttra sig ska i övrigt de bestämmelser som gäller beredningen av planen eller programmet i fråga iakttas. Om det inte föreskrivs särskilt om lämnande av information, ska materialet delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Vid tillämpningen av förfarandet för offentliga kungörelser enligt förvaltningslagen ska allmänheten reserveras minst 30 dagar för att framföra sina åsikter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Samråd om utkastet till plan eller program och om miljörapporten 
Den myndighet som ansvarar för en plan eller ett program ska ge allmänheten tillfälle att ta del av utkastet till plan eller program och miljörapporten samt att yttra sig om dem. Detta sker genom att utkastet till plan eller program och miljörapporten hålls offentligt tillgängliga. Utkastet till plan eller program och miljörapporten ska publiceras åtminstone i elektronisk form. 
När information lämnas om handlingarna, om deras tillgänglighållande och om möjligheten att yttra sig ska de bestämmelser som gäller beredningen av planen eller programmet i fråga iakttas. Om det inte föreskrivs särskilt om lämnande av information, ska utkastet till plan eller program och miljörapporten delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Vid tillämpningen av förfarandet för offentliga kungörelser enligt förvaltningslagen ska allmänheten reserveras minst 30 dagar för att framföra sina åsikter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Godkännande av en plan eller ett program samt delgivning av beslutet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När en plan eller ett program godkänns ska, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, planen eller programmet samt beslutet att godkänna planen eller programmet delges genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Beslutet samt planen eller programmet och miljörapporten ska dessutom sändas till Finlands miljöcentral för kännedom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) 10 d § 1 mom. samt 15 och 17 §, sådana de lyder, 10 d § 1 mom. i lag 1263/2014, 15 § i lag 1593/2009 och 17 § delvis ändrad i lag 1593/2009, som följer: 
10 d § 
Beredning av avgränsning och klassificering av grundvattenområden 
Vid delgivning av och hörande som gäller de beredningsunderlag som utarbetas vid beredningen av den avgränsning och den klassificering av grundvattenområden som görs i samband med upprättande av förvaltningsplaner ska bestämmelserna i 15 § iakttas. Om klassen för eller avgränsningen av ett grundvattenområde ändras genom ett förfarande separat från utarbetandet av förvaltningsplanen, ska närings-, trafik- och miljöcentralen med avvikelse från 15 § hålla beredningsunderlagen tillgängliga i minst 30 dagar. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska begära utlåtande i ärendet av den kommun där grundvattenområdet finns, av de kommuner vars vattenförsörjning eller markanvändning avgränsningen och klassificeringen av grundvattenområdet kan inverka på och av det landskapsförbund inom vars område grundvattenområdet finns. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 § 
Deltagande och information 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge de beredningsunderlag som avses i 13 § genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Information om kungörelsen ska offentliggöras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015).  
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska ge alla tillfälle att ta del av beredningsunderlagen och bakgrundshandlingarna till dem och framföra sina åsikter om dem skriftligen eller elektroniskt under sex månader från det att den kungörelse som avses i 1 mom. publicerades.  
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska dessutom begära behövliga utlåtanden. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska vid behov ordna informationsmöten, där åsikter kan framföras. Bestämmelser om beredningsunderlagen och tidtabellerna för förfarandet finns i 13 §. Bestämmelser om beredningsunderlags och bakgrundshandlingars offentlighet finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
17 § 
Godkännande av förvaltningsplaner 
Statsrådet godkänner förvaltningsplanerna. 
Miljöministeriet publicerar de av statsrådet godkända förvaltningsplanerna i elektronisk form. Miljöministeriet sänder statsrådets beslut i elektronisk form till närings-, trafik- och miljöcentralerna. 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska delge statsrådets beslut genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen. Information om kungörelsen ska offentliggöras i de berörda kommunerna inom närings-, trafik- och miljöcentralens verksamhetsområde. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska även sända beslutet till de myndigheter som har hörts tidigare under handläggningen av ärendet. 
Bestämmelser om delgivning av beslut av statsrådet inom internationella vattenförvaltningsområden finns i internationella överenskommelser som är bindande för Finland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 8 a § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden (669/1978) 8 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 547/2005, som följer: 
8 a § 
Innan beslut enligt 4 § 4 mom. eller 8 § 1 eller 2 mom. fattas ska det på förhand, på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen och i minst en tidning med allmän spridning på orten, meddelas att beslutsförslaget hålls offentligt tillgängligt. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i kommunallagen (410/2015). Ett beslutsförslag ska delges dem som gjort framställningen. Dessutom ska tomtägarna inom området delges sådana beslutsförslag genom vilka kommunen åtar sig att sköta tomtägarnas uppgifter. Delgivningen får ske genom ett vanligt brev. Anmärkningar mot förslaget ska lämnas till kommunen inom 14 dagar från det att förslaget blev framlagt eller det att mottagaren fick del av brevet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 18 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998) 18 § 3 mom. som följer: 
18 § 
Tillståndsbeslut 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillståndsmyndigheten ska delge tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska skickas till sökanden och för kännedom till de myndigheter som har lämnat utlåtande. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 29 § i lagen om friluftsliv 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om friluftsliv (606/1973) 29 §, sådan den lyder i lag 1572/2009, som följer: 
29 § 
Närings-, trafik- och miljöcentralen ska genom offentlig kungörelse delge beslut om fastställande av en plan för en friluftsled eller om indragning av en friluftsled. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Information om kungörelsen ska offentliggöras i den berörda kommunen. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i 108 § i kommunallagen (410/2015).  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare