Senast publicerat 10-05-2021 20:17

Riksdagens svar RSv 50/2020 rd RP 62/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin

RP 62/2020 rd
KoUB 3/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporära ändringar i lagstiftning inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde med anledning av de undantagsförhållanden som råder på grund av covid-19-epidemin (RP 62/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 3/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporär ändring av fartygsregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till fartygsregisterlagen (512/1993) en ny 20 a § som följer: 
20 a § 
Registreringsansökan under undantagsförhållanden 
Den i 20 § avsedda skyldigheten att förete handlingar i original eller avskrift som har bestyrkts av notarius publicus föreligger inte under den tidsperiod som börjar den 16 mars 2020 och slutar den 31 oktober 2020. Under denna period kan den sökande som behövlig utredning över lagligheten av sitt förvärv förete en kopia av originalhandlingen. Originalet eller en bestyrkt avskrift ska dock lämnas in till registermyndigheten senast när fristen löpt till ända. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) en ny 4 a § som följer: 
4 a § 
Säkerhetskontroller som utförs av klassificeringssällskap 
Transport- och kommunikationsverket får bemyndiga ett i 2 § 42 punkten i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) avsett, av verket erkänt klassificeringssällskap att utföra sådana säkerhetskontroller inklusive mellanliggande och förnyade kontroller som avses i förordningen om sjöfartsskydd. Dessutom får verket bemyndiga ett sådant klassificeringssällskap att utfärda ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat för det kontrollerade fartyget. Bemyndigandet gäller till och med den 31 december 2020. 
På anställda hos klassificeringssällskap som avses i 1 mom. tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför säkerhetskontroller som avses i 1 mom. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009), sådan paragrafen lyder i lag 976/2018, ett nytt 4 mom. som följer: 
13 § 
Avsteg från den i bemanningscertifikatet bestämda behörigheten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På grund av undantagsförhållanden till följd av covid-19-epidemin kan Transport- och kommunikationsverket den 16 mars 2020 eller därefter, men dock inte senare än den 31 oktober 2020, av tvingande skäl bevilja dispens från den behörighet som krävs för att arbeta på ett fartyg även i fråga om i 98 § i lagen om transportservice avsedd specialbehörighet. Dispens kan beviljas om förfarandet inte medför fara för människoliv, egendom eller miljön. En dispens får inte gälla längre än sex månader åt gången. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 2020 och gäller till och med den 30 april 2021. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lagen om transportservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 26 § i lagen om transportservice (320/2017), sådan paragrafen lyder i lag 371/2019, ett nytt 3 mom., till lagen temporärt en ny 109 a § samt till 179 §, sådan den lyder i lagarna 984/2018 och 371/2019, temporärt ett nytt 5 mom. som följer: 
26 § 
Giltighet för och förnyande av körtillstånd för taxiförare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om giltighetstiden för ett körtillstånd löper ut den 16 mars 2020 eller därefter, men senast den 31 oktober 2020, ska den sökande inom sex månader från det att körtillståndet förnyats lämna in till polisen det läkarutlåtande som förutsätts för förnyande av körtillstånd och som visar att de medicinska kraven i 25 § 2 mom. 2 punkten är uppfyllda. 
 
109 a § 
Förlängning av giltighetstiden för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal 
Sådana i 109 § avsedda tidsbegränsade behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal vilkas giltighetstid löper ut den 16 mars 2020 eller därefter, men senast den 31 oktober 2020, fortsätter utan särskild ansökan att gälla i sex månader från den tidpunkt då det ursprungliga behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet upphör att gälla. 
179 § 
Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Under tidsperioden den 16 mars 2020 till den 31 oktober 2020 ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom., underrätta Transport- och kommunikationsverket om inledande, upphörande eller väsentliga ändringar av tjänster som tillhandahålls regelbundet, senast fem dagar innan planerna i fråga om detta genomförs, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett öppet gränssnitt. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 2020 och gäller till och med den 30 april 2021. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av lotsningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till lotsningslagen (940/2003) en ny 21 a § som följer: 
21 a § 
Bestämmelser som gäller undantagsförhållanden 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 § 1 mom. 5 punkten och 14 § 3 mom. 3 punkten krävs det inte provlotsning under tidsperioden den 16 mars 2020 till den 31 oktober 2020 vid beviljande av nya styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev. Styrsedlar för lotsar eller linjelotsbrev som med stöd av detta moment beviljas utan provlotsning gäller i sex månader från dagen för beviljandet. 
Sådana styrsedlar för lotsar som avses i 12 § 2 mom., linjelotsbrev som avses i 14 § 5 mom. och dispenser som beviljats med stöd av 16 § 5 mom., vilkas giltighetstid löper ut den 16 mars 2020 eller därefter, men senast den 31 oktober 2020, fortsätter utan särskild ansökan att gälla i sex månader från den sista giltighetsdagen för de ursprungliga styrsedlarna för lotsar, linjelotsbreven eller dispenserna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 2020 och gäller till och med den 30 april 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.5.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare