Senast publicerat 17-05-2021 10:49

Riksdagens svar RSv 50/2021 rd RP 36/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

RP 36/2021 rd
JsUB 6/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (RP 36/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 6/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 3 § i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen (302/2020) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1136/2020, som följer: 
3 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2021. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 § i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen (301/2020) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1137/2020, som följer: 
3 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till och med den 31 december 2021. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare