Senast publicerat 10-05-2021 19:27

Riksdagens svar RSv 51/2017 rd RP 9/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon

RP 9/2017 rd
KoUB 6/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen, lagen om fordonsbesiktningsverksamhet och lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (RP 9/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 6/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet följer hur lagstiftningen fungerar, särskilt i fråga om trafiksäkerheten. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag  om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2002) 53 och 54 §, 56 § 1 mom., 58 och 63 §, 85 § 1 mom., rubriken för 93 § samt 96 § 1 mom. 5 punkten, 
av dem 53 § och 85 § 1 mom. sådana de lyder i lag 961/2013, 54 och 63 § sådana de lyder i lag 226/2009, rubriken för 93 § sådan den lyder i lag 276/2010 och 96 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 992/2016, samt 
fogas till lagen en ny 53 a § samt till 93 §, sådan den lyder i lag 276/2010, ett nytt 2 mom. som följer: 
53 § 
Innehållet i periodisk besiktning 
Varje fordon ska föras till periodisk besiktning för kontroll av fordonets trafikduglighet.  
Vid periodisk besiktning av ett fordon kontrolleras att  
1) fordonets skick överensstämmer med de bestämmelser som gäller för fordonet, 
2) fordonet är tryggt att använda i trafik, 
3) fordonet inte orsakar onödiga miljöolägenheter, 
4) de uppgifter om fordonet som ska antecknas i registret är korrekta. 
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om komponenter som ska kontrolleras och kontrollmetoder. 
53 a § 
Kategorisering av fel och brister 
Fel och brister som upptäckts vid periodisk besiktning ska kategoriseras till någon av följande grupper: 
1) mindre fel och brister, som inte har någon betydande inverkan på fordonets säkerhet eller påverkar miljön, 
2) allvarliga fel och brister, som kan äventyra fordonets säkerhet eller påverka miljön eller som kan orsaka fara för andra trafikanter, 
3) farliga fel och brister, som utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten eller påverkar miljön. 
Om flera mindre eller allvarliga fel eller brister som hör till samma grupp upptäcks hos ett fordon, kan de med avseende på den samverkan de får kategoriseras som allvarliga eller farliga. 
Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om kategorisering av fel och brister. 
54 § 
Godkännande eller underkännande av fordon vid periodisk besiktning 
Ett fordon ska godkännas vid periodisk besiktning, om det inte vid besiktningen har upptäckts sådana allvarliga fel eller brister eller farliga fel eller brister som avses i 53 a § eller sådana fel eller brister som förutsätter ändringsbesiktning. Om fordonet inte godkänns vid den periodiska besiktningen, ska det underkännas. 
56 § 
Meddelande av körförbud vid periodisk besiktning 
Om allvarliga fel eller brister som avses i 53 a § upptäcks hos fordonet, ska det inte endast underkännas vid besiktningen utan också beläggas med körförbud (körförbud). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
58 § 
Besiktningsintyg 
Över periodisk besiktning ges ett intyg av vilket framgår resultatet av besiktningen, tidpunkten för följande besiktning samt eventuella tidsfrister enligt 57 § för reparation av fordonet. Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om intygets innehåll. 
Intyg över periodisk besiktning av ett fordon som registrerats eller tagits i bruk utomlands eller i landskapet Åland eller bevis som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG gäller i Finland. 
63 § 
Tillämpning av bestämmelserna om periodisk besiktning på övriga besiktningar 
På registrerings-, ändrings och kopplingsbesiktning tillämpas 52, 55—57 och 59 §. Registreringsbesiktning får dock utföras trots förbudet i 52 §. På godkännande och underkännande av fordon vid ändrings- och kopplingsbesiktning tillämpas 53 a och 54 §. 
85 § 
Föreläggande om kontrollbesiktning 
Om en polisman, tullman eller gränsbevakningsman anser att de fel eller brister som upptäckts hos ett fordon kan medföra en sådan olägenhet för miljön eller en sådan säkerhetsrisk att det är motiverat att utföra en grundligare kontroll än kontroll på väg, kan han eller hon bestämma att fordonet ska besiktas (kontrollbesiktning). Trafiksäkerhetsverket ersätter besiktningsstället med de skäliga kostnaderna för en sådan kontrollbesiktning, om det vid besiktning eller vägkontroll konstateras att fordonet inte har några fel eller brister. En polisman, tullman eller gränsbevakningsman kan också förordna att fordonet ska kontrollbesiktas om en tidigare given uppmaning att reparera fordonet inte har följts. Ett fordon som inte inom den tid som polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen bestämt har förts till kontrollbesiktning får inte användas i trafik förrän det har godkänts vid en kontrollbesiktning. På kontrollbesiktning tillämpas 53, 53 a, 54 och 56–58 §. Om polismannen, tullmannen eller gränsbevakningsmannen på grund av fordonsskada eller av andra skäl anser att det behövs en utförligare kontroll, kan han eller hon bestämma att kontrollbesiktningen ska utvidgas till en besiktning som motsvarar en registreringsbesiktning. Kontrollbesiktning kan också föreläggas i fråga om fordon som registrerats eller tagits i bruk i landskapet Åland eller utomlands. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
93 § 
Fordonstillverkarens anvisningar samt tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av fordon 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Fordonstillverkaren eller tillverkarens representant ska också lämna de tekniska uppgifter som behövs vid besiktning av fordon. Närmare bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas och hur uppgifternska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
96 § 
Fordonsförseelse 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) underlåter att fullgöra den besiktningsskyldighet som föreskrivs i 61 eller 62 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fordonsförseelse dömas till böter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Från och med den 20 behöver dock intyg som getts över periodisk besiktning inte längre medföras vid körning. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet (957/2013) 7 § 2 mom., 11 §, 13 § 2 mom. och 33 § 2 mom., 
ändras det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 14 § 1 mom. och 
fogas till 13 § 1 mom. en ny 4 a-punkt som följer: 
7 § 
Förutsättningar för beviljande av besiktningskoncession 
För att besiktningskoncession ska kunna beviljas krävs att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Ansökan om besiktningskoncession 
Besiktningskoncession söks skriftligt hos Trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska fogas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 a) en redogörelse för hur sökanden ordnar sin verksamhet så att annan verksamhet som sökanden bedriver i anknytning till fordon än besiktningsverksamhet inte inverkar på besiktningens resultat, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Beviljande av besiktningskoncession 
Trafiksäkerhetsverket ska bevilja besiktningskoncession om sökanden uppfyller de krav i 7—9 och 12 § som gäller koncessionen i fråga och lämnar de redogörelser som avses i 13 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Besiktningskoncessioner som beviljats före lagens ikraftträdande förblir i kraft som sådana. På besiktningsverksamhet som bedrivs med stöd av koncessioner som beviljats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon (958/2013) 16 § samt 
ändras den finska språkdräkten i det inledande stycket i 7 § samt 7 § 9 punkten, 9 § 1 mom. och 27 § 1 mom. 1 punkten som följer: 
7 § 
Anmälan som avtalspart 
En tjänsteproducent som vill ingå avtal med Trafiksäkerhetsverket om beviljande av enskilda godkännanden, nedan sökanden, ska lämna Trafiksäkerhetsverket följande skriftliga utredning: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9) en redogörelse för hur sökanden eller den som utövar bestämmande inflytande över en sökande vars verksamhet bedrivs i bolagsform uppfyller kraven i 9, 11 och 12 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Allmänna villkor som gäller beviljare av enskilt godkännande 
Beviljare av enskilt godkännande ska vara tillförlitliga och sakkunniga. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
27 § 
Hävning av avtal 
Trafiksäkerhetsverket kan häva ett avtal om beviljande av enskilda godkännanden, om beviljaren av enskilt godkännande 
1) inte uppfyller de krav som föreskrivs i 9—15 §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 1.6.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare