Senast publicerat 10-05-2021 19:40

Riksdagens svar RSv 51/2018 rd RP 36/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet

RP 36/2018 rd
FiUB 6/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (RP 36/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 6/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt uppsägningen av avtalet i regeringens proposition. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag  om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet (606/1971). 
2 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.5.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare