Senast publicerat 26-05-2021 14:07

Riksdagens svar RSv 51/2021 rd RP 262/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

RP 262/2020 rd
JsUB 7/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den (RP 262/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 7/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på register som förs för förvaltningsuppgifter som gäller åtgärder enligt Europeiska unionens gemensamma jordbrukspolitik och åtgärder för landsbygdsutveckling som finansieras av unionen och nationella åtgärder som kompletterar dessa eller som gäller främjande, övervakning och undersökning av säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jordbrukets, trädgårdsodlingens och skogsbrukets produktionsinsatser, av djurs hälsa och välfärd samt av växtskyddet, och på annat informationsmaterial som anknyter till dessa uppgifter (livsmedelsförvaltningens informationsresurs). 
Denna lag påverkar inte myndigheternas skyldigheter att föra ärenderegister över de ärenden som de behandlar eller har behandlat. 
Denna lag gäller inte uppgifter som samlas in på frivillig basis för statistiska ändamål. 
2 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas på uppgifters och handlingars offentlighet och utlämnande av dem lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och på myndigheters informationshantering avseende handlingar lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019). 
På behandlingen av personuppgifter tillämpas inte artikel 18.1 a och 18.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan den allmänna dataskyddsförordningen
Denna lag tillämpas inte om något annat föreskrivs i annan lagstiftning inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde. 
3 § 
Syftet med livsmedelsförvaltningens informationsresurs 
Vid skötseln av uppgifter som avses i 1 § 1 mom. använder myndigheter och andra aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter livsmedelsförvaltningens informationsresurs i den utsträckning som skötseln av uppgifterna förutsätter, för följande ändamål: 
1) ansökan om samt förvaltning och tillsyn av stöd, 
2) tillsyn av att lagstiftningen efterlevs, 
3) myndighetsuppgifter som avser verkställighet, planering, utredning, statistikföring och forskning. 
Dessutom används livsmedelsförvaltningens informationsresurs när ersättning tas ut för odling av en sort som skyddas av växtförädlarrätt. 
4 § 
Uppgifter som förs in i registren 
I de register som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs får identifieringsuppgifter för fysiska personer, företags- och organisationsnummer samt registernummer som kunder tilldelats föras in. 
I de register som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs får det dessutom föras in uppgifter som behövs för behandling, avgörande och tillsyn av ärenden på det sätt som föreskrivs i lag och i Europeiska unionens lagstiftning samt i internationella avtal som är bindande för Finland. 
5 § 
Ansvaret för registren 
Livsmedelsverket, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt kommunerna är gemensamt personuppgiftsansvariga för livsmedelsförvaltningens informationsresurs. Livsmedelsverket svarar för registrens allmänna funktion och användbarhet, uppgifternas integritet och skyddet och bevarandet av uppgifterna samt för det tekniska genomförandet av tjänsterna med anknytning till registren. 
Varje personuppgiftsansvarig ska i fråga om de uppgifter för vars behandling den ansvarar svara för korrektheten enligt artikel 5.1 d i den allmänna dataskyddsförordningen, rättelse av uppgifterna enligt artikel 16 i den förordningen och åtgärder enligt artikel 32.4 i den förordningen för att instruera och utbilda den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter i säker behandling av personuppgifterna. Varje personuppgiftsansvarig tillgodoser den registrerades rätt enligt artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen att få tillgång till de uppgifter som rör honom eller henne och som den personuppgiftsansvarige innehar. Livsmedelsverket svarar för övriga skyldigheter som den personuppgiftsansvarige har enligt den allmänna dataskyddsförordningen. 
Vid skötseln av uppgifter som anges i 1 § uppdaterar och behandlar andra myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppgifter än de som är personuppgiftsansvariga de registeruppgifter som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs i den utsträckning som krävs för skötseln av deras lagstadgade uppgifter, medan Livsmedelsverket är personuppgiftsansvarig. Den myndighet eller aktör som har fört in uppgifter i ett register ansvarar för att uppgifterna är korrekta. 
Närmare bestämmelser om de personuppgiftsansvarigas och de i 3 mom. avsedda andra myndigheternas och aktörernas ansvar för administrationen av de register som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
6 § 
Beslut om utlämnande av uppgifter 
Beslut om utlämnande av uppgifter ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs får fattas av den myndighet eller aktör som sköter uppgifter enligt 1 § och som behandlar eller har behandlat det ärende som de uppgifter som innehas av myndigheten gäller. På beslutet om utlämnande av uppgifter tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
Livsmedelsverket kan besluta om att öppna ett tekniskt gränssnitt och en elektronisk förbindelse för åtkomst till ett register i livsmedelsförvaltningens informationsresurs, om begäran gäller uppgifter som innehas av Livsmedelsverket och av en eller flera andra myndigheter eller aktörer som sköter förvaltningsuppgifter enligt 1 §. Därtill kan verket sammanställa och lämna ut informationsmaterial baserat på uppgifterna i livsmedelsförvaltningens informationsresurs i enlighet med 21 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
7 § 
Informationsutbyte mellan myndigheterna inom förvaltningsområdet 
Om en myndighet vid skötseln av uppgifter som avses i 1 § får del av offentliga uppgifter som enligt dess bedömning kan leda till att en annan myndighet vidtar åtgärder för att trygga säkerheten hos livsmedel eller produktionsinsatser inom jord- eller skogsbruket, djurs hälsa, växtskydd, djurs välfärd eller förvaltningen av stöd, ska myndigheten informera den behöriga myndigheten om uppgifterna. 
8 § 
Utlämnande av information till andra myndigheter och till internationella organ trots sekretessbestämmelserna 
Uppgifter som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs får trots sekretessbestämmelserna lämnas ut till en utländsk myndighet eller ett utländskt organ, om Europeiska unionens lagstiftning eller ett internationellt avtal som är bindande för Finland kräver det. 
En myndighet som sköter förvaltningsuppgifter som avses i 1 § får dessutom på eget initiativ trots sekretessbestämmelserna lämna ut sådana uppgifter ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs som är nödvändiga 
1) för förundersökningsmyndigheter för att förebygga, avslöja eller utreda brott eller föra brott till åtalsprövning, 
2) för en åklagare för skötseln av uppgifter som anges i 9 § i lagen om Åklagarmyndigheten (32/2019), 
3) för centralen för utredning av penningtvätt för skötseln av uppgifter som anges i 2 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (445/2017), 
4) för Skatteförvaltningen för skötseln av uppgifter som anges i 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010), 
5) för en arbetarskyddsmyndighet som avses i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) för lagstadgade tillsynsuppgifter som gäller arbetarskyddet. 
9 § 
Offentliggörande av stödtagare 
Livsmedelsverket offentliggör utifrån uppgifterna i livsmedelsförvaltningens informationsresurs stödtagare och mottagna stöd i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning. 
10 § 
Offentliggörande och utlämnande av viss geografisk information 
I lagen om en infrastruktur för geografisk information (421/2009) finns bestämmelser om myndigheternas skyldighet att göra geografiska datamängder och geografiska datatjänster allmänt tillgängliga. 
För att uppfylla de krav på öppenhet som följer av lagen om en infrastruktur för geografisk information får Livsmedelsverket, trots vad som föreskrivs i 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, i det allmänna datanätet offentliggöra följande offentliga geografiska information som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs, för visning och nedladdning: 
1) uppgifter om åkerskiften, 
2) uppgifter om jordbruksskiften som anges i stödansökningar eller skapas vid behandlingen av dem, 
3) registernummer för skiften. 
I uppgifter som offentliggörs får inte ingå och som sökkriterium får inte användas registernummer för gårdsbruksenheter och inte heller en persons namn, adress eller andra kontaktuppgifter eller andra uppgifter utifrån vilka en fysisk person kan identifieras direkt. 
Livsmedelsverket får dessutom på begäran lämna ut i 2 mom. avsedd geografisk information som vid behov är knuten till fysiska personers namn och andra kontaktuppgifter och till gårdsbruksenheters registernummer, för verksamhet vars syfte är att utveckla och tillhandahålla sådana tjänster baserade på geografisk information som gagnar jordbruket och samhället och som inte sammanhänger med direktmarknadsföring, under förutsättning att det i verksamheten inte i strid med 3 mom. offentliggörs fysiska personers direkta identifieringsuppgifter i det allmänna datanätet och inte lämnas ut identifieringsuppgifter för registrerade till utomstående. Utlämnade uppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de har lämnats ut. 
11 § 
Utlämnande av offentlig miljöinformation 
Ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs får det trots 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet på begäran lämnas ut offentlig miljöinformation utan att begäran motiverats. Med miljöinformation avses 
1) uppgifter om status för och växelverkan mellan luften, vattnet, marken, markområden, landskapet och liknande aspekter av miljön och uppgifter om den biologiska mångfalden, 
2) uppgifter om faktorer, planer och åtgärder som inverkar på eller sannolikt inverkar på de miljöaspekter som avses i 1 punkten eller på den biologiska mångfalden och uppgifter om ekonomiska analyser och antaganden som gäller sådana planer och åtgärder, 
3) uppgifter om livsmedels och miljöns säkerhet och sundhet till den del de omständigheter som nämns i 1 eller 2 punkten inverkar eller kan inverka på dem. 
Miljöinformation som begärs eller lämnas ut får inte specificeras genom registernumret för en gårdsbruksenhet och inte heller genom en persons namn eller adress eller någon annan kontaktuppgift för personen eller någon annan uppgift utifrån vilken en fysisk person direkt kan identifieras. 
Mottagare av utlämnad information ska upplysas om att bestämmelserna om skydd för personuppgifter blir tillämpliga om miljöuppgifterna kombineras med uppgifter om fysiska personer. 
12 § 
Avförande av information ur registren 
Om inte något annat föreskrivs i lag ska personuppgifter avföras ur ett register som ingår i livsmedelsförvaltningens informationsresurs senast tio år från det att uppgifterna om kunden senast behandlades. En uppgift avförs dock inte, om det är nödvändigt att bevara den för att fullgöra ett åliggande som grundar sig på lag, för ett ärende som är anhängigt eller för att utföra kontroll enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan lagstiftning eller om det i Europeiska unionens lagstiftning krävs att uppgiften bevaras. Uppgiften ska avföras från registret så snart det inte finns någon lagstadgad grund för att behandla den. 
13 § 
Ansvar för planeringen av arkivering samt förstöringen av informationsmaterial 
Livsmedelsverket sörjer för planeringen av arkivering och förstöring av informationsmaterial samt för fastställandet av tiderna för bevarande av informationsmaterial och förstöring av dem i fråga om register som förs för skötseln av de uppgifter som utbetalande organ som avses i 2 § 1 mom. 1 punkten i lagen om Livsmedelsverket (371/2018). I övrigt sköts dessa uppgifter av den av de personuppgiftsansvariga som ansvarar för behandlingen av uppgifterna, om inte de personuppgiftsansvariga sinsemellan särskilt kommer överens om att Livsmedelsverket sköter uppgifterna för någon annan personuppgiftsansvarigs räkning. 
14 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (284/2008). 
Efter ikraftträdandet av denna lag ska en sådan hänvisning till den lag som upphävts som finns i någon annan lag eller i en förordning avse denna lag och en hänvisning till landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem avse livsmedelsförvaltningens informationsresurs. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 36 § i lagen om transport av djur 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om transport av djur (1429/2006) 36 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1501/2009 och 72/2019, som följer: 
36 § 
Register över transportörer 
För tillsynen över djurtransporter förs ett riksomfattande register över transportörer. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (    /    ). I registret införs 
1) transportörens namn eller firma, företags- och organisationsnummer eller, om ett sådant saknas, personbeteckning, adress samt övrig behövlig kontaktinformation, 
2) transportörens tillståndsnummer, 
3) begränsningar som gäller de typer av djur som transporteras eller transportformen, 
4) uppgift om det regionförvaltningsverk som har beviljat tillståndet och regionförvaltningsverkets kontaktinformation, 
5) de uppgifter i kompetensbeviset för förare eller skötare som avses i kapitel III i bilaga III till djurtransportförordningen och uppgift om tillfällig indragning av kompetensbeviset, 
6) de uppgifter i intyget om godkännande av vägtransportmedel som avses i kapitel IV i bilaga III till djurtransportförordningen samt de uppgifter som behövs för att identifiera transportmedlen, 
7) uppgifterna i det intyg om godkännande av fartyg för djurtransport som avses i artikel 19.1 i djurtransportförordningen, 
8) uppgift om återkallelse av ett tillstånd att transportera djur eller återkallelse av ett intyg om godkännande av vägtransportmedel eller av fartyg för djurtransport. 
Livsmedelsverket publicerar och för utifrån de uppgifter som avses i 1 mom. en allmänt tillgänglig förteckning enligt artikel 13.4 i djurtransportförordningen över transportörer som har giltigt tillstånd samt över deras tillståndsnummer och den myndighet som beviljat tillståndet. Det kan av förteckningen framgå för vilka djur och vilka transportformer tillståndet har beviljats. Om innehavaren av ett tillstånd att transportera djur är en privatperson, får i förteckningen inte utan tillståndshavarens samtycke finnas hemadress eller annan kontaktinformation. 
De uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten avförs ur registret när ett kompetensbevis upphör att gälla. Uppgifter som gäller transportörers tillstånd avförs ur registret fem år efter det att tillståndet upphört att gälla. 
Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och de tillsynsmyndigheter som avses i denna lag har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur registret få de uppgifter som tillsynen över djurtransporter förutsätter. Samma rätt har behöriga myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater vid tillsynen över djurtransporter i den omfattning som djurtransportförordningen förutsätter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av viltskadelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i viltskadelagen (105/2009) 34 § och 
fogas till lagen en ny 36 a § som följer: 
34 § 
Myndigheternas rätt till information 
Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och Finlands skogscentral har trots sekretessbestämmelserna rätt att av en myndighet få sådana uppgifter om sökanden som är nödvändiga för behandlingen av ett ersättningsärende. Uppgifterna kan gälla sökandens ekonomiska situation och affärs- eller yrkesverksamhet eller andra omständigheter av betydelse för beviljande eller återkrav av ersättning. 
Livsmedelsverket har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att för behandling av ett ersättningsärende använda sådana i 1 mom. avsedda uppgifter som finns i livsmedelsförvaltningens informationsresurs enligt lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/). 
36 a § 
Offentliggörande av stödtagare 
Livsmedelsverket offentliggör utifrån uppgifterna i viltskaderegistret stödtagare och mottagna stöd i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om växtförädlarrätt 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) 6 §, det inledande stycket i 7 § 1 mom. samt 22 § som följer: 
6 § 
Rätt till odling av en skyddad sort och skyldighet att betala ersättning för den 
Odlaren har rätt att mot ersättning till förökningsändamål använda och producera förökningsmaterial av skyddade sorter på en lägenhet som är i egen besittning. Denna rätt gäller odling av sorter, frånsett hybrider, av följande växtarter: havre, korn, råg, vete, rågvete, rybs, raps, lin, ärt, bondböna, potatis och bovete. 
Ersättningen ska vara betydligt mindre än den royalty som tas ut vid marknadsföring av förökningsmaterial av sorten. Ett avtal om beloppet av den skäliga ersättning som ska betalas till innehavaren av växtförädlarrätten kan ingås mellan innehavaren av växtförädlarrätten och odlaren eller mellan organisationer som representerar dem. Har inget avtal ingåtts eller tillämpas det inte, är odlaren skyldig att till innehavaren av växtförädlarrätten betala en ersättning som utgör 50 procent av den summa som tas ut vid marknadsföring av förökningsmaterial av sorten. 
En odlare som besitter en åkerareal som är mindre än 10 hektar har rätt att utan att betala ersättning använda förökningsmaterial av en skyddad sort på det sätt som avses i 1 mom. Ersättning för odling av en skyddad potatissort ska i ett sådant fall dock betalas, om sorten odlas på mer än två hektar eller vid odling av tidig potatis under täckmaterial på mer än en hektar. 
Odlaren är skyldig att på begäran lämna myndigheterna och innehavaren av växtförädlarrätten de uppgifter som behövs för att betalningsskyldigheten ska kunna konstateras. På uppgifter som lämnas till myndigheterna tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs  (/). 
7 § 
Rätt till uppgifter om odling av en skyddad sort 
En innehavare av växtförädlarrätt har rätt att ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs enligt lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs få tillgång till följande uppgifter som behövs för fullgörande av odlarens betalningsskyldighet enligt 6 §: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22 § 
Registret över växtförädlarrätter 
I det register över växtförädlarrätter som förs av Livsmedelsverket antecknas följande uppgifter om godkända växtförädlarrätter: 
1) växtförädlarrättens registernummer, 
2) namn och kontaktuppgifter för innehavaren av växtförädlarrätten och för ett eventuellt ombud, innehavarens och ombudets företags- och organisationsnummer och hemort, anmälan om byte av ombud samt förädlarens namn och kontaktuppgifter, 
3) vilket växtsläkte och vilken växtart sorten tillhör samt uppgifter som identifierar sortbeskrivningen, 
4) godkänt sortnamn, datum då sortnamnet föreslagits och förädlarens beteckning, 
5) ansökningsdatum, ansökningsnummer och datum för offentliggörandet samt datum för godkännandet av växtförädlarrätten, 
6) beviljad prioritet och den stat där tidigare ansökan som gäller växtsorten har gjorts samt datum då ansökan har gjorts, 
7) betalning av årsavgift, 
8) beviljad tvångslicens eller ömsesidig tvångslicens och licens, 
9) panträtt, 
10) beslut av Livsmedelsverket som inte vunnit laga kraft, ansökningar om ändring, utmätningar, kvarstad och domstolsbeslut i ärendet, 
11) datum för växtförädlarrättens upphörande. 
Om frågan om införande av anteckning i registret inte omedelbart kan avgöras, ska i registret antecknas att anteckning har begärts. 
På registret över växtförädlarrätter och på handlingar i registret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs. 
Närmare bestämmelser om innehållet i de anteckningar som införs i registret enligt 1 mom. får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 91 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011) 91 § 1 mom., sådant det lyder i lag 79/2019, som följer: 
91 § 
Informationssystem för uppföljning 
För uppföljningen av finansiering, beviljande, betalning, inspektion, återkrav och effekterna av stöd finns ett registerbaserat informationssystem. På registren tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter (999/2012) 69 § samt 
ändras 42 § 1 mom., 43 §, 46 g § 1 och 2 mom. och 85 §, av dem 42 § 1 mom. och 85 § sådana de lyder i lag 207/2018, 46 g § 1 mom. sådant det lyder i lag 1194/2013 och 46 g § 2 mom. sådant det lyder i lag 80/2019, som följer: 
42 § 
Behörig myndighet vid anmälan av uppgifter samt anmälningsförfaranden 
Aktörer som svarar för att ge prisrapporter ska lämna uppgifterna till Naturresursinstitutet, som behandlar uppgifterna och sänder dem till EU:s institutioner och vid behov beslutar om utlämnande av uppgifter. I 41 § 1 mom. 9 punkten avsedda aktörer inom sektorn för etylalkohol ska dock lämna uppgifterna till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som svarar för de ovannämnda åtgärderna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
43 § 
Registrering, användning och utlämnande av anmälda uppgifter samt offentlighet för dem 
De myndigheter som avses i 42 § är personuppgiftsansvariga för de uppgifter som de tar emot. Anmälda uppgifter får användas bara för fastställande av ett genomsnittligt pris inom en produktsektor på det sätt som avses i EU:s marknadsordningslagstiftning. 
Om en aktör frivilligt lämnar andra uppgifter än de som omfattas av skyldigheten enligt detta kapitel, ska på registrering, användning och utlämnande av de frivilligt lämnade uppgifterna och på offentligheten för dem tillämpas det som föreskrivs om uppgifter som omfattas av anmälningsskyldighet. 
46 g § 
Registrering, användning och utlämnande av uppgifter som hänför sig till saluföring 
Den myndighet enligt 46 b och 46 d—46 f § som är behörig i fråga om ansökningar och anmälningar som hänför sig till handelsnormerna svarar för registrering, användning och utlämnande av de uppgifter som med stöd av EU:s lagstiftning om handelsnormer och med stöd av denna lag har lämnats till myndigheten om aktörer som handelsnormerna avser. I fråga om de uppgifter som har lämnats till en kommunal myndighet är det dock Livsmedelsverket som svarar för detta och som den kommunala myndigheten ska lämna uppgifterna i fråga till. 
På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/). På registrering, behandling och utlämnande av uppgifter som har lämnats till Tullen tillämpas vad som för Tullens del föreskrivs om behandlingen av personuppgifter. På registrering, behandling och utlämnande av uppgifter som har lämnats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tillämpas 64 och 66 § i alkohollagen (1102/2017) trots det som i 66 § 1 mom. i den lagen föreskrivs om förande av ett register för handläggning och övervakning av tillståndsärenden samt för alkoholstatistiken. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
85 § 
Administrativa tvångsmedel som anknyter till prisrapporter 
Om en aktör enligt 41 § som svarar för att ge prisrapporter inte lämnar in uppgifterna inom utsatt tid, kan den myndighet som avses i 42 § ålägga den aktör som är skyldig att lämna uppgifterna att inom utsatt tid lämna de uppgifter som saknas. Myndigheten kan förena skyldigheten att lämna uppgifterna med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 42 § 1 mom. och 85 § träder dock i kraft den 1 januari 2022. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om verkställighet av jordbruksstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 41 § 1 mom., 41 a § 1 mom. och 49 §, sådana de lyder, 41 § 1 mom. i lag 373/2018, 41 a § 1 mom. i lag 1691/2015 och 49 § delvis ändrad i lagarna 501/2014 och 584/2014, som följer: 
41 § 
Stödrättighetsregister 
För förvaltningen av gårdsstödsrättigheter och tillsynen över stöden förs ett stödrättighetsregister. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 a § 
Mjölkregister 
För planeringen, förvaltningen, beviljandet och tillsynen av stöd som beviljas på grundval av mjölkproduktion förs ett mjölkregister. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
49 § 
Rådgivningsregister 
För rådgivningssystemet finns ett rådgivningsregister, i vilket införs behövliga identifieringsuppgifter om och kontaktuppgifter till rådgivarna i systemet för jordbruksrådgivning samt andra uppgifter som behövs för genomförande och uppföljning av rådgivningen. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs. 
Livsmedelsverket, närings-, trafik- och miljöcentralerna och kommunernas myndigheter har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur rådgivningsregistret få behövliga uppgifter som avses i 1 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 45 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013) 45 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 71/2019, som följer: 
45 § 
Register över verksamhetsutövare 
För tillsynen och planeringen av tillsynen förs ett register över verksamhetsutövarna. 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Regionförvaltningsverket i Östra Finland för in följande uppgifter i registret: 
1) de identifieringsuppgifter som gäller verksamhetsutövaren, 
2) de djurarter som är föremål för verksamheten, 
3) tidpunkten då verksamheten påbörjas och beviljade verksamhetstillstånd, 
4) uppgift om verksamhetsutövaren är uppfödare, leverantör eller användare, 
5) namn och kontaktuppgifter för den person som ansvarar för verksamheten, de personer enligt 7 § 3 mom. som ansvarar för anläggningen och den utsedda veterinär och eventuella kvalificerade expert som avses i 7 § 5 mom., 
6) uppgift om avslutad verksamhet. 
På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 50 § i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 50 § 1 mom., sådant det lyder i lag 78/2019, som följer: 
50 § 
Informationssystem för ärendehantering och övervakning 
På handlingar som upprättats vid skötseln av uppgifter enligt denna lag och på register som hör till informationssystemet för ärendehantering och övervakning tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 16 § i lagen om djuravelsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om djuravelsverksamhet (319/2014) 16 §, sådan den lyder i lag 514/2018, som följer: 
16 § 
Register över stambokförande och avelsregisterförande sammanslutningar 
Över de stambokförande sammanslutningarna och de avelsregisterförande sammanslutningarna förs ett register. På registret och på handlingar tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
I registret antecknas datum för godkännande av en sammanslutning såsom stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutning, kontaktuppgifter för sammanslutningen, uppgifter om vilken djurart eller ras och linje som sammanslutningen godkänts att föra stambok eller avelsregister över, uppgifter om de tillsynsåtgärder som vidtagits och deras resultat samt uppgifter om nedläggning av verksamheten och återkallande av godkännande. 
Livsmedelsverket ska över stambokförande och avelsregisterförande sammanslutningar elektroniskt offentliggöra en sådan förteckning som avses i artikel 7 i förordningen om djuravel och i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/716 om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 vad gäller de förlagor som ska användas för de uppgifter som ska ingå i förteckningarna över erkända avelsorganisationer och avelsverksamheter. 
Med avvikelse från vad som i 12 § i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs föreskrivs om avförande av uppgifter ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs, ska de uppgifter som avses i denna paragraf avföras ur registret tre år efter det att den stambokförande eller avelsregisterförande sammanslutningen har meddelat att verksamheten lagts ned eller godkännandet har återkallats. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 41 § i lagen om medicinsk behandling av djur 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) 41 § 5 mom., sådant det lyder i lag 73/2019, som följer: 
41 § 
Föreskrifter och förbud 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Över förbud enligt 1 och 3 mom. som gäller förflyttning och överlåtelse av djur eller användning av djur som livsmedel eller foder förs ett register. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/). En anteckning om återkallande av förbudet ska göras i registret genast när det har klarlagts att förbudet inte längre är befogat. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik (562/2014) 1 § som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på Naturresursinstitutets verksamhet som statistikmyndighet enligt statistiklagen (280/2004). 
På grunderna för insamling, organisering och bearbetning av uppgifter, framställning av statistik samt på sekretess för och utlämnande av uppgifter tillämpas statistiklagen, om inte något annat föreskrivs nedan. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 23 § i lagen om tillsyn över ekologisk produktion 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015) 23 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1117/2017, som följer: 
23 § 
Bestämmelser som tillämpas på registret 
Över ekologisk produktion förs ett register. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/). Personuppgiftsansvarig i fråga om de tillsynsuppgifter som avses i 7 § i denna lag är dock Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, och till denna del förs registret med stöd av 66 § i alkohollagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om animaliska biprodukter (517/2015) 32, 38 och 58 § som följer: 
32 § 
Register 
På register och handlingar tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs      (/), om inte något annat föreskrivs i denna lag. 
38 § 
Avförande av uppgifter 
Med avvikelse från vad som i 12 § i lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs föreskrivs om avförande av uppgifter ur livsmedelsförvaltningens informationsresurs, avförs uppgifterna ur registret tre år efter det att den driftsansvarige har meddelat den behöriga myndigheten att verksamheten har upphört eller efter det att godkännandet har återkallats. 
58 § 
Tillsyn och register över laboratorier 
Livsmedelsverket ska utöva tillsyn över de godkända laboratorierna och vid behov bedöma om ett laboratorium uppfyller de krav som ställs på laboratoriet. 
Livsmedelsverket ska registrera godkända laboratorier. I registret antecknas laboratoriets kontaktuppgifter och kompetensområde, namnet på den person som ansvarar för undersökningarna, uppgifter om de tillsynsåtgärder som genomförts samt de uppgifter om förändringar i verksamheten som avses i 56 § 3 mom. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 32 § i utsädeslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i utsädeslagen (600/2019) 32 § som följer: 
32 § 
Tillsynsregister 
För tillsynsändamål förs register över de aktörer med packerigodkännande som avses i 13 §, över de anmälningspliktiga aktörer som avses i 14 § och över de godkända privata laboratorier som avses i 19 §. 
I registren införs följande uppgifter: 
1) aktörens eller det godkända laboratoriets namn, adress samt övriga kontaktuppgifter, 
2) det godkända packeriets packerinummer och godkännandets giltighetstid, 
3) adresser och kontaktuppgifter för verksamhetsställena, 
4) bransch eller det godkända laboratoriets kompetensområde, 
5) namnet på den person som ansvarar för det godkända laboratoriets undersökningar, 
6) uppgifter om de inspektioner som tillsynsmyndigheten har genomfört och om resultaten av dem samt övriga uppgifter som behövs vid tillsynen, 
7) uppgifter om brott mot denna lag och mot bestämmelser, förelägganden och förbud som meddelats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten har bestämt. 
Uppgifterna avförs ur registret inom tre år efter det att aktören eller det privata laboratoriet har meddelat Livsmedelsverket att verksamheten upphör eller efter det att aktörens verksamhet har upphört. 
På de register som föreskrivs i denna lag tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (/). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 12.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare