Senast publicerat 10-05-2021 19:41

Riksdagens svar RSv 52/2018 rd RP 48/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

RP 48/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (RP 48/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 5/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt 2016 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de i Genève den 9 juni 2016 antagna ändringarna i konventionen om arbete till sjöss ska gälla som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) 8 §, sådan den lyder i lag 994/2014, som följer: 
8 § 
Inspektioner och utlåtanden för sjöarbetscertifikat 
Arbetarskyddsmyndigheten ska för utfärdande av ett i sjöarbetskonventionen avsett sjöarbetscertifikat ge ett utlåtande till Trafiksäkerhetsverket om de frågor som nämns i bilaga A5-1 till konventionen. 
Innan arbetarskyddsmyndigheten ger ett utlåtande enligt 1 mom. ska den ombord utföra de inspektioner inom dess behörighet som avses i sjöarbetskonventionen och som behövs för att bevilja, hålla i kraft eller förnya ett interimistiskt sjöarbetscertifikat eller ett sjöarbetscertifikat. Redaren ska skriftligt ansöka om ovannämnda inspektioner i god tid före inspektionstidpunkten. Arbetarskyddsmyndigheten ska i sjöarbetscertifikatet göra en tillbörlig anteckning om en mellanliggande inspektion som utförts i syfte att hålla certifikatet i kraft. 
Om arbetarskyddsmyndigheten efter en förnyad inspektion som genomförts innan ett gällande sjöarbetscertifikat upphör att gälla konstaterar att ett fartyg fortfarande uppfyller de krav som föreskrivits för beviljande ett sjöarbetscertifikat, men ett nytt certifikat inte genast kan utfärdas för fartyget eller göras tillgängligt ombord innan giltighetstiden löper ut, kan arbetarskyddsmyndigheten förlänga certifikatets giltighetstid med högst fem månader.  
Arbetarskyddsmyndigheten ska ge ett utlåtande till Trafiksäkerhetsverket för utfärdande av ett interimistiskt certifikat. Utlåtandet ska ges utan dröjsmål. En förutsättning för att utlåtande ska ges är att redaren har visat för arbetarskyddsmyndigheten att kraven i sjöarbetskonventionen iakttas och att arbetarskyddsmyndigheten har inspekterat fartyget. En inspektion ombord på fartyget behöver inte göras om den bedöms vara onödig. 
Bestämmelser om sjöarbetscertifikat och om förutsättningarna för beviljande av sådana finns i 57 och 58 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009). 
Närmare bestämmelser om inledande av inspektioner, när och hur de ska utföras och om anteckning om inspektioner i sjöarbetscertifikatet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982) 9 a §, sådan den lyder i lag 1339/2016, som följer: 
9 a § 
Den maximala arbetstiden i inlandssjöfart 
I inlandssjöfart får arbetstiden för en arbetstagare i genomsnitt inte överstiga 48 timmar i veckan under en period på 12 månader eller den kortare period som ett arbetsavtal för viss tid gäller. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.5.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare