Senast publicerat 10-05-2021 20:19

Riksdagens svar RSv 52/2020 rd RP 5/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

RP 5/2020 rd
ShUB 9/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen (RP 5/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 9/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av socialvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till socialvårdslagen (1301/2014) en ny 60 c § som följer: 
60 c § 
Finansiering av forskning i socialt arbete på universitetsnivå 
Social- och hälsovårdsministeriet kan årligen på ansökan bevilja statlig finansiering för sådana forskningsprojekt på universitetsnivå inom socialt arbete som är förenliga med insatsområdena och målen för forskningen inom socialt arbete och som har genomgått kollegial bedömning. Ministeriet beslutar utifrån den kollegiala bedömningen vilka projekt som får finansiering efter att ha hört den utvärderingsgrupp som avses i 2 mom. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland betalar forskningsfinansiering i två poster årligen till dem som genomför projekten. 
Social- och hälsovårdsministeriet tillsätter en av sakkunniga bestående nationell utvärderingsgrupp för forskning i socialt arbete. Utvärderingsgruppen har till uppgift att årligen för ministeriet lägga fram förslag till insatsområden och mål för forskningsverksamheten för det följande året samt att följa och utvärdera genomförandet av de projekt som fått finansiering. 
Närmare bestämmelser om insatsområden och mål för forskningen i socialt arbete på universitetsnivå samt om tillsättande av den utvärderingsgrupp som avses i 2 mom. och om dess sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får dessutom närmare bestämmelser utfärdas om beviljande och betalning av forskningsfinansiering samt om förfarandena i samband med dessa. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.5.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare