Senast publicerat 10-05-2021 20:10

Riksdagens svar RSv 53/2019 rd RP 35/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

RP 35/2019 rd
KuUB 6/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (RP 35/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 6/2019 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 23 b § 1 mom. och 60 § 2 mom., av dem 23 b § 1 mom. sådant det lyder i lag 1094/2018, som följer: 
23 b § 
Avdrag från det genomsnittliga priset per enhet 
Från de genomsnittliga priser per enhet som beräknas i enlighet med 23 § 1 mom. dras årligen följande belopp av: 
1) i fråga om gymnasieutbildning 996,13 euro, 
2) i fråga om grundläggande konstundervisning 3,92 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
60 § 
Rättelseförfarande och ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I ett beslut som meddelats med anledning av ett rättelseyrkande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.12.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare