Senast publicerat 20-05-2021 10:58

Riksdagens svar RSv 53/2021 rd RP 244/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen

RP 244/2020 rd
EkUB 12/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen (RP 244/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 12/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 9 § 1 mom. 5 punkten, 25 § 2 mom., 30 § 2 mom. 2 punkten, 34 § 4 mom., 36 § 2 och 3 mom., 42 § 4 mom., 51 § 2 mom., 52 § 2 mom., 58 § 2 och 5 mom., 60 § 1 mom. 7 punkten, det inledande stycket i 80 § 1 mom. och 80 § 1 mom. 4 punkten, 88 § 4 mom., 114 § 2 mom., 116 §, 129 § 1 mom., 136 § 4 mom., 143 § 14 punkten, rubriken för 163 §, 171 § och punkt 2 i bilaga E, 
av dem rubriken för 163 § sådan den lyder i lag 844/2019, och 
fogas till 49 § ett nytt 3 mom., till 60 § 1 mom. en ny 8 punkt, till 81 § ett nytt 5 mom., till 101 § ett nytt 3 mom., till 143 § nya 15 och 16 punkter och till lagen en ny bilaga F som följer: 
9 § 
Avgränsningar av tillämpningsområdet i fråga om tjänsteupphandling 
Denna lag tillämpas inte på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) upphandling av rättegångsombudstjänster som erbjuds av i lagen om advokater (496/1958) avsedda advokater eller av i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) avsedda rättegångsombud och rättegångsbiträden eller på juridiska rådgivningstjänster i direkt anslutning till dem, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
25 § 
Nationella tröskelvärden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas denna lag inte på upphandlingskontrakt eller koncessioner vars uppskattade värde underskrider de nationella tröskelvärdena. 
30 § 
Beräkning av det uppskattade värdet för en kontraktsperiod 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För varu- eller tjänsteupphandlingskontrakt som regelbundet återkommer eller som ska förnyas inom en viss period ska det uppskattade värdet beräknas utifrån 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) det uppskattade totala värdet av de upphandlingar som görs under loppet av de 12 månader som följer efter den första leveransen eller under efterföljande budgetperiod, om den är längre än 12 månader. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
34 § 
Förhandlat förfarande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid förhandlat förfarande får den upphandlande enheten i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna. Det lägsta antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna samt vid behov det högsta antalet anbudssökande ska anges i upphandlingsannonsen. De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas med iakttagande av det förfarande som anges i upphandlingsannonsen eller andra upphandlingsdokument och utifrån de minimikrav på lämplighet och de bedömningsgrunder som anges där. Den upphandlande enheten får inte bjuda in sådana anbudssökande till förfarandet som inte har lämnat en anbudsansökan eller som inte uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
36 § 
Konkurrenspräglad dialog 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får välja en konkurrenspräglad dialog när de villkor som anges i 34 § 2 och 3 mom. uppfylls. Som grund för bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga ska det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt 93 § användas. 
I en konkurrenspräglad dialog får den upphandlande enheten i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att delta i dialogen. Det lägsta antalet anbudssökande som bjuds in att delta i dialogen samt vid behov det högsta antalet anbudssökande ska anges i upphandlingsannonsen. De anbudssökande som godkänns som anbudsgivare ska väljas med iakttagande av det förfarande som anges i upphandlingsannonsen och utifrån de minimikrav på lämplighet och de bedömningsgrunder som anges där. Den upphandlande enheten får inte bjuda in sådana anbudssökande till dialogen som inte har lämnat en anbudsansökan eller som inte uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
42 § 
Ramavtal 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Upphandlingskontrakt som grundar sig på ramavtal ska ingås mellan de leverantörer som valts ut till ramavtalet och de upphandlande enheter som tydligt angetts och vars största sammanlagda upphandlingskvantitet eller största sammanlagda upphandlingsvärde angetts i upphandlingsdokumenten för konkurrensutsättningen enligt ramavtalet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
49 § 
Dynamiska inköpssystem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enhet som har infört ett dynamiskt inköpssystem kan tillfälligt stänga systemet när som helst under det dynamiska inköpssystemets varaktighet. Information om möjligheten att stänga det dynamiska inköpssystemet ska ges när det dynamiska inköpssystemet införs. När det dynamiska inköpssystemet är stängt kan enskilda upphandlingar inte göras inom ramen för systemet. 
51 § 
Ansökan om att få delta och godkännande av deltagare i ett dynamiskt inköpssystem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten ska fatta beslut om att ta med anbudssökande i inköpssystemet inom 10 arbetsdagar från den dag då ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem togs emot eller från den dag då systemet öppnas på nytt om ansökan inkommer när systemet är stängt. Den upphandlande enheten får i enskilda fall förlänga tidsfristen till 15 arbetsdagar, om det vid utvärderingen av tillträdet till systemet finns skäl att granska kompletterande dokumentation eller annars kontrollera om lämplighetskraven uppfylls eller om det annars är motiverat. Den upphandlande enheten kan förlänga utvärderingsperioden också fastän ingen anbudsförfrågan publiceras inom ramen för inköpssystemet innan besluten om tillträde till systemet fattas. Den upphandlande enheten ska då i upphandlingsdokumenten ange längden på den förlängda utvärderingsperioden. Den upphandlande enheten ska snarast möjligt informera en anbudssökande om huruvida denne tagits med i det dynamiska inköpssystemet. 
52 § 
Det dynamiska inköpssystemets gång 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får när som helst under det dynamiska inköpssystemets varaktighet kräva att de anbudssökande som tagits med i systemet lämnar in en reviderad och uppdaterad version av det europeiska enhetliga upphandlingsdokument som avses i 87 § eller de utredningar av grunder för uteslutning och för lämplighet som avses i 88 §. För lämnande av utredningar ska det reserveras en skälig tid som dock ska vara minst 5 arbetsdagar från den dag då begäran sändes. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
58 § 
Annonsering om upphandling 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får sända en förhandsannons om en upphandling som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten för publicering. Dessutom får den upphandlande enheten publicera en direktupphandlingsannons om en upphandling och koncession som avses i 1 mom. 1—4 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Annonser i efterhand som gäller upphandlingskontrakt och som avses i 1 mom. ska sändas för publicering inom 30 dagar från det att ett upphandlingskontrakt eller ett upphandlingskontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem ingåtts eller ett beslut om ingående av ett ramavtal meddelats. När det gäller upphandlingskontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem får den upphandlande enheten dock alternativt sända annonserna i efterhand för publicering även i samlad form kvartalsvis inom 30 dagar från utgången av varje kvartal. De i 1 mom. avsedda annonserna om resultaten av en projekttävling ska sändas för publicering inom 30 dagar från det att projekttävlingen har avslutats. Annonser i efterhand som gäller koncessioner ska sändas för publicering inom 48 dagar från det att kontraktet ingåtts. Skyldigheten att publicera annonser i efterhand gäller inte enskilda upphandlingskontrakt som ingås på basis av ett ramavtal. Den upphandlande enheten ska sända en annons i efterhand för publicering också om att upphandlingen avbrutits. Grunderna för avbrytande av upphandlingen ska framgå av annonsen. Skyldigheten att publicera annonser i efterhand gäller även upphandling i fråga om vilken det har publicerats endast en förhandsannons och ingen upphandlingsannons. 
60 § 
Publicering av upphandlingsannonser 
Följande annonser enligt 58 § ska på elektronisk väg och på det standardformulär som avses i 59 § 1 mom. sändas för publicering på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) annonser i efterhand som gäller 1—4 och 8 punkten, 
8) annonser om projekttävlingar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
80 § 
Obligatoriska grunder för uteslutning 
Den upphandlande enheten ska genom sitt beslut utesluta en anbudssökande, anbudsgivare eller underleverantör ur anbudsförfarandet, om den upphandlande enheten fått kännedom om att anbudssökanden, anbudsgivaren eller underleverantören, en ledamot i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera anbudssökanden, anbudsgivaren eller underleverantören, genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret dömts till straff för något av följande brott: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 § i strafflagen, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 a §, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 b §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § eller grovt subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 a §, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
81 § 
Av prövning beroende grunder för uteslutning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får tillämpa vad som föreskrivs i 1 mom. även vid upphandling som underskrider de nationella tröskelvärdena. 
88 § 
Utredning av huruvida grunder för uteslutning föreligger och lämplighetskraven uppfylls 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om de obligatoriska grunder för uteslutning som avses i 80 § i denna lag ska som bevismedel enligt 1 mom. godkännas ett utdrag enligt 6 § 8 mom. och 6 b § i straffregisterlagen (770/1993) eller ett straffregisterutdrag utfärdat av en behörig myndighet i ursprungslandet eller etableringslandet för anbudssökanden eller anbudsgivaren eller dennas underleverantör eller en medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som utövar representations-, besluts- eller tillsynsmakt. Ett straffregisterutdrag får inte vara äldre än tolv månader. En upphandlande enhet eller anbudssökande eller anbudsgivare eller dennas underleverantör får inte ta en kopia av straffregisterutdraget eller spara det för egen del. Den upphandlande enheten ska när grunderna för uteslutning har utretts förstöra straffregisterutdraget eller returnera det till den person som utdraget gäller. Uppgifter som framgår av straffregistret får inte uppges för andra personer än sådana som nödvändigt behöver dem för att utreda grunderna för uteslutning. Om ovannämnda utdrag eller intyg inte utfärdas i anbudssökandens eller anbudsgivarens eller dennas underleverantörs etableringsland, ska i stället för dessa som bevis godtas en försäkran under ed eller högtidlig försäkran enligt lagstiftningen i etableringslandet som avlagts av en representant för anbudssökanden eller anbudsgivaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
101 § 
Annonsering om upphandling 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får publicera en annons i efterhand om en upphandling och en projekttävling enligt detta kapitel. Annonsen ska sändas inom fyra månader från utgången av det kalenderår då ett upphandlingskontrakt om upphandlingen har ingåtts. Den upphandlande enheten får sända annonserna antingen som enskilda annonser eller som samlade annonser. 
114 § 
Anbudsgivares lämplighet och uteslutning av anbudsgivare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten ska tillämpa de grunder för uteslutning som anges i 80 § och får tillämpa de grunder för uteslutning som anges i 81 § på anbudssökande och anbudsgivare. Grunderna för uteslutning kan tillämpas också på underleverantörer. På avhjälpande åtgärder som anbudssökande och anbudsgivare eller deras underleverantörer vidtar och på ställande av krav på lämplighet kan bestämmelserna i 82—86 och 88 § tillämpas. 
116 § 
Bestämmelser som ska tillämpas på koncessioner 
På koncessioner vars uppskattade värde uppgår till minst det tröskelvärde som anges i 25 § 1 mom. 5 punkten tillämpas utöver 1, 2, 8 och 14—17 kap., med undantag för 12 § 1 mom. samt 124 och 170 §, vad som föreskrivs i detta kapitel. På koncessioner tillämpas dessutom 26, 28, 31, 67—69, 71, 73, 77—83, 91 och 92 §. 
De bestämmelser som anges i 1 mom. tillämpas också på koncessioner som gäller de tjänster som förtecknas i bilaga F. På koncessioner som avser dessa tjänster tillämpas dessutom 108 och 110 §. 
129 § 
Väntetid 
Vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet och vid i bilaga E avsedd tjänsteupphandling eller koncession som överstiger det nationella tröskelvärdet får kontrakt ingås tidigast 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och besvärsanvisningen (väntetid). Om väntetidens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ett upphandlingskontrakt ingås tidigast den första vardagen därefter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
136 § 
Ändring av upphandlingskontrakt under kontraktsperioden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Värdet av den ändring som avses i 2 mom. 5 punkten ska vara lägre än 10 procent av det ursprungliga kontraktets värde för tjänste- eller varuupphandlingskontrakt eller koncessioner som gäller tjänster och lägre än 15 procent av det ursprungliga kontraktets värde för byggentreprenadkontrakt. Om flera ändringar som avses i 2 mom. 5 punkten görs successivt ska värdet bedömas utifrån det kumulativa nettovärdet av de successiva ändringarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
143 § 
Utlämnande av uppgifter till andra myndigheter 
Konkurrens- och konsumentverket kan trots sekretessbestämmelserna på eget initiativ lämna ut behövliga uppgifter eller handlingar, som det fått vid tillsynen, till 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14) behöriga tillstånds- och tillsynsmyndigheter för att bevilja och återkalla trafiktillstånd enligt lagen om transportservice (320/2017), 
15) Statens revisionsverk för de granskningsuppgifter som anges i lagen om statens revisionsverk (676/2000), 
16) regionförvaltningsverken för de tillsynsuppgifter som anges i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006). 
163 § 
Förbud mot att söka ändring 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
171 § 
Rätt att få uppgifter 
En upphandlande enhet som avses i 5 § 1 mom. 1—4 punkten har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och av dem som sköter offentliga uppdrag få nödvändiga uppgifter om de företag och sammanslutningar som avses i 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) för att utreda om de av prövning beroende uteslutningsgrunder som avses i 81 § 1 mom. i denna lag föreligger. Uppgifterna kan lämnas via en teknisk anslutning och utan samtycke av den vars intressen sekretessplikten ska skydda. Den upphandlande enheten har också rätt att få uppgifter om en anbudsgivares underleverantör för att i enlighet med 78 § kontrollera om det föreligger grunder för att utesluta en underleverantör. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. kan tillämpas också vid upphandling som underskrider de nationella tröskelvärdena. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Bilaga E 

I lagens 107 § avsedda social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänster: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur som omfattas av CPV-koderna 85321000-5 och 85322000-2, 75000000-6 [Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, 79995000-5 till 79995200-7, 80000000-4 Undervisning och utbildning till 80660000-8, 92000000-1 till 92700000-8 79950000-8 [Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser], 79951000-5 [Organisering av seminarier], 79952000-2 [Evenemang], 79952100-3 [Anordnande av kulturevenemang], 79953000-9 [Festivalarrangemang], 79954000-6 [Festarrangemang], 79955000-3 [Anordnande av modevisningar], 79956000-0 [Anordnande av mässor och utställningar], 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

Bilaga F 

I lagens 116 § avsedda social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänster: 
1) hälsovård, socialtjänst och närbesläktade tjänster som omfattas av CPV-koderna 75200000-8, 75231200-6, 75231240-8, 79611000-0, 79622000-0 [Tillhandahållande av hemtjänstpersonal], 79624000-4 [Förmedling av vårdpersonal] och 79625000-1 [Förmedling av läkare] 85000000-9 till 85323000-9, 85143000-3, 98133100-5, 98133000-4, 98200000-5, 98500000-8 [Privata hushåll med anställd personal] och 98513000-2 till 98514000-9 [Arbetskrafttjänster för hushåll, Bemanningstjänster för enskilda, Tjänster utförda av kontorspersonal för enskilda, Tillfällig personal för hushåll, Hemhjälp och Hemtjänst], 
2) administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur som omfattas av CPV-koderna 85321000-5 och 85322000-2, 75000000-6 [Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1, 79995000-5 till 79995200-7, 80000000-4 Undervisning och utbildning till 80660000-8, 92000000-1 till 92342200-2, 9236000 till 92700000-8 och 92700000-8, 79950000-8 [Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser], 79951000-5 [Organisering av seminarier], 79952000-2 [Evenemang], 79952100-3 [Anordnande av kulturevenemang], 79953000-9 [Festivalarrangemang], 79954000-6 [Festarrangemang], 79955000-3 [Anordnande av modevisningar], 79956000-0 [Anordnande av mässor och utställningar], 
3) obligatorisk socialförsäkring som omfattas av CPV-koden 75300000-9, om den omfattas av lagen, 
4) bidragstjänster som omfattas av CPV-koderna 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1, 
5) andra samhälleliga och personliga tjänster, inklusive fackföreningstjänster, tjänster utförda av politiska organisationer, tjänster tillhandahållna av ungdomsorganisationer och andra medlemsorganisationstjänster, som omfattas av CPV-koderna 98000000-3, 98120000-0, 98132000-7, 98133110-8 och 98130000-3, 
6) tjänster i samband med religionsutövande som omfattas av CPV-koden 98131000-0, 
7) hotell- och restaurangtjänster som omfattas av CPV-koderna 55100000-1 till 55410000-7, 55521000-8 till 55521200-0 [55521000-8 Catering för privata hushåll, 55521100-9 Hemkörning av mat, 55521200-0 Måltidsleveranser], 55520000-1 Catering, 55522000-5 Catering för transportföretag, 55523000-2 Catering för övriga företag eller övriga institutioner, 55524000-9 Skolbespisning 55510000-8 Matsalstjänster, 55511000-5 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp, 55512000-2 Drift av matsal, 55523100-3 Servering av skolmåltider, 
8) juridiska tjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 9 § och om de omfattas av CPV-koderna 79100000-5 till 79140000-7, 75231100-5, 
9) övrig statsförvaltning och statliga tjänster som omfattas av CPV-koderna 75100000-7 till 75120000-3, 75123000-4, 75125000-8 till 75131000-3, 
10) samhällstjänster som omfattas av CPV-koderna 75200000-8 till 75231000-4, 
11) fängelserelaterade tjänster, tjänster för allmän säkerhet och räddningstjänster, i den mån de inte är undantagna enligt 9 §, och som omfattas av CPV-koderna 75231210-9 till 75231230-5, 75240000-0 till 75252000-7, 794300000-7, 98113100-9, 
12) undersöknings- och säkerhetstjänster som omfattas av CPV-koderna 79700000-1 till 79721000-4 [Undersöknings- och säkerhetstjänster, Säkerhetstjänster, Larmövervakningstjänster, Vakttjänster, Övervakningstjänster, Eftersökning, Uppspårning av försvunna, Patrullering, Utfärdande av id-kort, Utredning och Detektivtjänster] 79722000-1 [Grafologi], 79723000-8 [Avfallsanalys], 
13) internationella tjänster som omfattas av CPV-koderna 98900000-2 [Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer och organ] och 98910000-5 [Särskilda tjänster för internationella organisationer och organ], 
14) posttjänster som omfattas av CPV-koderna 64000000-6 [Post- och telekommunikationstjänster], 64100000-7 [Post- och budtjänster], 64110000-0 [Postgång], 64111000-7 [Posttjänster för tidningar och tidskrifter], 64112000-4 [Posttjänster för brev], 64113000-1 [Posttjänster för paket], 64114000-8 [Postkassörstjänster], 64115000-5 [Förhyrning av postbox], 64116000-2 [Poste restante-tjänster], 64122000-7 [Internpost], eller 
15) diverse tjänster som omfattas av CPV-koderna 50116510-9 [Regummering av däck], 71550000-8 [Smedtjänster]. 

Lag om ändring av lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) 20 § 1 mom. 5 punkten, 45 § 2 mom., 54 § 2 mom., 55 § 2 mom., 57 § 1 mom., 62 § 2 och 4 mom., det inledandet stycket i 64 § 1 mom. och 64 § 1 mom. 7 punkten, 83 § 1 mom., 84 § 1 mom. 4 punkten, 86 § 4 mom., 107 § 1 mom., 120 § 1 mom. och punkt 2 i bilaga C samt 
fogas till 52 § ett nytt 3 mom., till 57 § nya 7 och 8 mom. och till 64 § 1 mom. nya 8 och 9 punkter som följer: 
20 § 
Avgränsningar av tillämpningsområdet i fråga om tjänsteupphandling 
Denna lag tillämpas inte på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5) upphandling av rättegångsombudstjänster som erbjuds av i lagen om advokater (496/1958) avsedda advokater eller av i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) avsedda rättegångsombud och rättegångsbiträden eller på juridiska rådgivningstjänster i direkt anslutning till dem, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
45 § 
Ramavtal 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten ska välja leverantörer för ramavtalet genom ett upphandlingsförfarande enligt denna lag i enlighet med vad som föreskrivs om förutsättningarna för användning av upphandlingsförfaranden och skyldigheterna i fråga om förfarandet vid konkurrensutsättning. Upphandlingskontrakt som grundar sig på ramavtal ska ingås mellan de leverantörer som valts ut till ramavtalet och de upphandlande enheter som tydligt angetts och vars största sammanlagda upphandlingskvantitet eller största sammanlagda upphandlingsvärde angetts i upphandlingsdokumenten för konkurrensutsättningen enligt ramavtalet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
52 § 
Dynamiska inköpssystem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enhet som har infört ett dynamiskt inköpssystem kan tillfälligt stänga systemet när som helst under det dynamiska inköpssystemets varaktighet. Information om möjligheten att stänga det dynamiska inköpssystemet ska ges när det dynamiska inköpssystemet införs. När det dynamiska inköpssystemet är stängt kan enskilda upphandlingar inte göras inom ramen för systemet. 
54 § 
Ansökan om att få delta och godkännande av deltagare i ett dynamiskt inköpssystem 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten ska fatta beslut om att ta med anbudssökande i inköpssystemet inom 10 arbetsdagar från den dag då ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem togs emot eller från den dag då systemet öppnas på nytt om ansökan inkommer när systemet är stängt. Den upphandlande enheten får i enskilda fall förlänga tidsfristen till 15 arbetsdagar, om det vid utvärderingen av tillträdet till systemet finns skäl att granska kompletterande dokumentation eller annars kontrollera om lämplighetskraven uppfylls eller om det annars är motiverat. Den upphandlande enheten kan förlänga utvärderingsperioden också fastän ingen anbudsförfrågan publiceras inom ramen för inköpssystemet innan besluten om tillträde till systemet fattas. Den upphandlande enheten ska då i upphandlingsdokumenten ange längden på den förlängda utvärderingsperioden. Den upphandlande enheten ska snarast möjligt informera en anbudssökande om huruvida denne tagits med i det dynamiska inköpssystemet. 
55 § 
Det dynamiska inköpssystemets gång 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får när som helst under det dynamiska inköpssystemets varaktighet kräva att de anbudssökande som tagits med i systemet lämnar in en reviderad och uppdaterad version av det europeiska enhetliga upphandlingsdokument som avses i 85 § eller de utredningar av grunder för uteslutning och för lämplighet som avses i 86 §. För lämnande av utredningar ska det reserveras en skälig tid som dock ska vara minst 5 arbetsdagar från den dag då begäran sändes. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
57 § 
Leverantörsregister 
Den upphandlande enheten kan ha ett leverantörsregister för offentliga upphandlingar. Om det har annonserats om anbudsförfarandet genom en annons om användning av leverantörsregister, ska den upphandlande enheten genom selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap välja ut deltagarna i anbudsförfarandet bland dem som antecknats i registret. Det får också finnas uppgifter om fysiska personers kvalifikationer när personerna själva har lämnat uppgifterna till den upphandlande enheten för att antecknas i registret. I leverantörsregistret kan olika klassificeringar användas. Villkoren för klassificering eller för införande i leverantörsregistret får inte vara diskriminerande. Ett anbudsförfarande där leverantörsregistret används kan innefatta olika faser. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten ska fatta beslut om att ta med en anbudssökande i leverantörsregistret inom två månader från det att ansökan om att få vara med i leverantörsregistret togs emot. 
Den upphandlande enheten får av grundad anledning förlänga tidsfristen för meddelande av beslut till högst sex månader. Då ska den upphandlande enheten lämna den sökande en redogörelse för den förlängda beslutstiden samt en uppskattning om tidpunkten för meddelande av beslut. Beslutet ska delges senast den 15:e dagen från det att beslutet fattades. 
62 § 
Annonser om upphandling 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den upphandlande enheten får för publicering sända också en periodisk annons om upphandling som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten eller en direktupphandlingsannons om upphandling och koncession som avses i 1 mom. 1—4 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De annonser i efterhand som gäller upphandlingskontrakt och som avses i 1 mom. ska sändas för publicering inom 30 dagar från det att ett upphandlingskontrakt eller ett upphandlingskontrakt som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem ingåtts eller ett beslut om ingående av ett ramavtal meddelats. De i 1 mom. avsedda annonser i efterhand som gäller upphandling som grundar sig på ett dynamiskt inköpssystem får dock alternativt sändas för publicering kvartalsvis i samlad form. De samlade annonserna i efterhand ska sändas för publicering inom 30 dagar från utgången av varje kvartal. De i 1 mom. avsedda annonserna om resultaten av en projekttävling ska sändas för publicering inom 30 dagar från det att projekttävlingen har avslutats. Annonser i efterhand som gäller koncessioner ska sändas för publicering inom 48 dagar från det att kontraktet ingåtts. Skyldigheten att publicera annonser i efterhand gäller inte enskilda upphandlingskontrakt som ingås utifrån ett ramavtal. Den upphandlande enheten ska sända en annons i efterhand för publicering också om att upphandlingen avbrutits. Grunderna för avbrytande av upphandlingen ska framgå av annonsen. 
64 § 
Publicering av upphandlingsannonser 
Följande annonser som avses i 62 § ska på elektronisk väg och på de standardformulär som avses i 63 § 1 mom. sändas för publicering på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) annonser i efterhand som gäller 1—4 och 8 punkten, 
8) annonser om projekttävlingar, 
9) annonser om leverantörsregister. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
83 § 
Kriterier för val av anbudssökande och anbudsgivare 
Den upphandlande enheten ska välja anbudssökande och anbudsgivare enligt objektiva kriterier som har meddelats på förhand. Den ska utesluta sådana anbudsgivare eller anbudssökande ur anbudsförfarandet som inte uppfyller dessa villkor. Kriterierna för valet av anbudssökande och anbudsgivare ska vara tillgängliga för leverantörerna. Vid selektivt förfarande, förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap ska den upphandlande enheten vid behov minska antalet valda anbudsgivare enligt de kriterier som meddelats på förhand. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
84 § 
Obligatoriska grunder för uteslutning 
Den upphandlande enheten ska genom sitt beslut utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om den fått kännedom om att anbudssökanden eller anbudsgivaren, en ledamot i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera anbudssökanden eller anbudsgivaren, genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret dömts till straff för något av följande brott: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 § i strafflagen, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 a §, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 b §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § eller grovt subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 a § i strafflagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
86 § 
Utredning av huruvida grunder för uteslutning föreligger och lämplighetskraven uppfylls 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om de obligatoriska grunder för uteslutning som avses i 84 § i denna lag ska som bevismedel enligt 1 mom. godkännas ett utdrag enligt 6 § 8 mom. och 6 b § i straffregisterlagen (770/1993) eller ett straffregisterutdrag utfärdat av en behörig myndighet i ursprungslandet eller etableringslandet för anbudsgivaren eller dennas underleverantör eller en medlem i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som utövar representations-, besluts- eller tillsynsmakt. Ett straffregisterutdrag får inte vara äldre än tolv månader. En upphandlande enhet eller anbudssökande eller anbudsgivare eller dennas underleverantör får inte ta en kopia av straffregisterutdraget eller spara det för egen del. Den upphandlande enheten ska när grunderna för uteslutning har utretts förstöra straffregisterutdraget eller returnera det till den person som utdraget gäller. Uppgifter som framgår av straffregistret får inte uppges för andra personer än sådana som nödvändigt behöver dem för att utreda grunderna för uteslutning. Om ovannämnda utdrag eller intyg inte utfärdas i anbudssökandens eller anbudsgivarens eller dennas underleverantörs etableringsland, ska i stället för dessa som bevis godtas en försäkran under ed eller högtidlig försäkran enligt lagstiftningen i etableringslandet som avlagts av en representant för anbudssökanden eller anbudsgivaren. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
107 § 
Bestämmelser som ska tillämpas på koncessioner 
På koncessioner vars uppskattade värde uppgår till minst det tröskelvärde som anges i 13 § 1 mom. 4 punkten tillämpas utöver 1—3, 7, 12 och 13 kap., med undantag för 14, 16 och 17 §, 22 § 1 mom. samt 115 och 129 §, bestämmelserna i detta kapitel. På koncessioner tillämpas dessutom 71—73, 77, 79, 81—84, 89 och 90 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
120 § 
Väntetid 
Upphandlingskontrakt får ingås tidigast 14 dagar från det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av beslutet och besvärsanvisningen (väntetid). Om väntetidens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får ett upphandlingskontrakt ingås tidigast den första vardagen därefter. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Bilaga C 

I lagens 98 § avsedda social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänster: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

2) administration inom socialtjänsten, utbildningsadministration, hälsovårdsförvaltning och administration avseende kultur som omfattas av CPV-koderna 85321000-5 och 85322000-2, 75000000-6 [Offentlig förvaltning, försvar och socialförsäkringstjänster], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; 79995000-5–79995200-7; 80000000-4 Undervisning och utbildning–80660000-8; 92000000-1–92700000-8 79950000-8 [Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser], 79951000-5 [Organisering av seminarier], 79952000-2 [Evenemang], 79952100-3 [Anordnande av kulturevenemang], 79953000-9 [Festivalarrangemang], 79954000-6 [Festarrangemang], 79955000-3 [Anordnande av modevisningar], 79956000-0 [Anordnande av mässor och utställningar], 

 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 

Lag om ändring av 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) 47 § 1 mom. 3 punkten som följer: 
47 § 
Uteslutning av anbudssökande och anbudsgivare som gjort sig skyldiga till vissa brott 
Den upphandlande enheten ska besluta att utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet, om enheten fått kännedom om att den sökande eller anbudsgivaren eller en person i dess ledning eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera anbudssökanden eller anbudsgivaren genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret dömts för något av följande brott: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 §, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § eller grovt subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 a § i strafflagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 b § i straffregisterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i straffregisterlagen (770/1993) 6 b § 1 mom. och 2 mom. 4 punkten, sådana de lyder i lag 1399/2016, som följer: 
6 b § 
En anbudssökande och anbudsgivare enligt 4 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016), 4 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016), artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG och artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG samt deras underleverantör har med tanke på upphandlingsförfarandet vid offentlig upphandling för utredning av förutsättningarna för uteslutning rätt att få ett straffregisterutdrag om en sådan enskild person som är medlem i anbudssökandens, anbudsgivarens eller underleverantörens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som utövar representations-, besluts- eller tillsynsmakt i företaget eller sammanslutningen i fråga. För att ett utdrag ska kunna ges krävs personens samtycke. 
I utdraget antecknas uppgifter om lagakraftvunna beslut genom vilket personen har dömts för 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 § i strafflagen, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 § eller grovt subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 a § i strafflagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 14.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare