Senast publicerat 10-05-2021 19:18

Riksdagens svar RSv 54/2016 rd RP 51/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

RP 51/2016 rd
KoUB 9/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet (RP 51/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 9/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt avtalet i propositionen till den del avtalet hör till Finlands behörighet. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 26 juni 2012 ingångna avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i avtalet och om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.  
Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas att denna lag tillämpas innan avtalet träder i kraft internationellt. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 10.5.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare