Senast publicerat 10-05-2021 19:41

Riksdagens svar RSv 56/2018 rd RP 66/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet

RP 66/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet (RP 66/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 10/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) 3 § 2 punkten samt 4 och 10 § som följer: 
3 §  
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) företagstjänster understöd, finansiering samt utvecklings- och rådgivningstjänster som tillhandahålls, beviljas och betalas av staten, en kommun, statens specialfinansieringsbolag eller Business Finland Ab eller av ett förmedlande organ enligt 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt samt sådana offentliga arbetskrafts- och företagstjänster som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 §  
Kundinformationssystemet 
Kundinformationssystemet för företagstjänster är arbets- och näringsministeriets datasystem i vilket de myndigheter som tillhandahåller företagstjänster, statens specialfinansieringsbolag, Business Finland Ab och de förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt registrerar kunduppgifter för att utnyttjas gemensamt. Dessutom kan andra myndigheter registrera offentliga kunduppgifter i kundinformationssystemet och behandla dem. 
Med tanke på insamlingen och utnyttjandet av kunduppgifter finns som en del av kundinformationssystemet en riksomfattande kundinformationsresurs för företagstjänster och ett system för hantering av kundrelationer, vilka möjliggör trygg förmedling av det integrerade kunddatainnehållet till kundinformationssystemets användare genom en teknisk anslutning. 
10 §  
Utlämnande av uppgifter ur kundinformationssystemet 
Uppgifter som avses i 7 § 2 och 3 mom. får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet, beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation, närings-, trafik- och miljöcentraler, arbets- och näringsbyråer, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, statens specialfinansieringsbolag, Landsbygdsverket och Business Finland Ab för tillhandahållande av företagstjänster samt i enlighet med 28 § i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt till sådana förmedlande organ som avses i 2 § 13 punkten i den lagen. 
Uppgifter som avses i 7 § 2 mom. 5 punkten och 3 mom. 1 och 3 punkten får oberoende av sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter dessutom lämnas ut till de behöriga myndigheterna för skötseln av uppgifter enligt säkerhetsutredningslagen. 
Uppgifter får lämnas ut också genom teknisk anslutning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om statens specialfinansieringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) 2 § 2 mom., 4 § 3 mom., 6 § 2 mom., 7 § och 9 § 3 mom., av dem 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag 992/2005 och 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 294/2017, som följer: 
2 §  
Uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om inte något annat följer av 3 § 1 mom. kärar och svarar bolaget på statens vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myndigheter och vid förrättningar statens rätt och fördel samt svarar för statens förpliktelser i ärenden som gäller garantier och borgen enligt 4 § i lagen om statsgarantifonden (444/1998) samt borgen enligt 4 § i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998).  
4 §  
Ekonomiska verksamhetsprinciper 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om statens ansvar för vissa av bolagets ansvarsförbindelser föreskrivs i lagen om statsgarantifonden och i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 §  
Bolagets upplysningsplikt och tillsynen över bolaget 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En medlem och en suppleant i bolagets organ samt en anställd vid bolaget har, oberoende av vad som i 5 § föreskrivs om tystnadsplikt, rätt att lämna arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, Innovationsfinansieringsverket Business Finland samt Business Finland Ab upplysningar som han eller hon har fått om en kunds eller en annan persons ekonomiska ställning eller privata förhållanden eller affärs- eller yrkeshemlighet, om det för sammanjämkningen av den offentliga finansieringen eller myndigheternas behandling av ärenden som gäller företagsstöd är behövligt att upplysningarna lämnas. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 §  
Uppdrag till bolaget 
Arbets- och näringsministeriet kan ge bolaget sådana undersöknings- och utredningsuppgifter och andra uppgifter som ministeriet anser behövliga och som lämpar sig för bolagets verksamhetsområde. 
9 §  
Begränsning av förluster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För godkännande av ackord eller någon annan åtgärd som är behövlig för att en förlust ska kunna begränsas eller för avstående från en fordran ska bolaget inhämta arbets- och näringsministeriets samtycke, om den fordran från vilken avstås eller den förlust som bolaget förorsakas är större än ett belopp om vilket föreskrivs genom förordning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 11 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten    (7/2014) 11 § 3 mom. som följer:  
11 §  
Förmedlande organ 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Förmedlande organ är arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, landskapsförbunden, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 23 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) 23 § som följer: 
23 §  
Utlämnande av uppgifter 
Trots den tystnadsplikt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får sådana uppgifter om en fysisk persons, en sammanslutnings eller en stiftelses ekonomiska situation, om affärs- eller yrkeshemlighet eller om en fysisk persons personliga förhållanden som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag lämnas ut till arbets- och näringsministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Business Finland Ab, statens specialfinansieringsbolag, jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, arbets- och näringsbyrån samt skattemyndigheten, om det behövs för att sköta sådana understödsärenden eller tillsynsuppgifter som hör till myndigheten, Business Finland Ab eller specialfinansieringsbolaget.  
Uppgifter som avses i 1 mom. kan lämnas ut också i maskinläsbar form eller via teknisk anslutning. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 11 § 2 mom. 2 punkten, 76 § 1 mom. 2 punkten samt 77 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1546/2015, som följer: 
11 §  
Boende i Finland 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Såsom bosatt i Finland anses även 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) en finsk medborgare som arbetar utomlands i uppdrag för Business Finland Ab och som omedelbart innan han eller hon ingick arbetsavtalet om detta arbete var bosatt i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
76 §  
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands  
Skattepliktig inkomst är inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) ortstillägg till personer som står i arbetsavtalsförhållande till Business Finland Ab och har placerats utomlands samt annan av Business Finland Ab betald ersättning för täckande av särskilda utgifter i samband med utomlands utfört arbete eller på grund av lokala särförhållanden, till den del ersättningarna inte överstiger motsvarande, till dem som är anställda inom utrikesrepresentationen betalda ortstillägg eller andra ersättningar som avses ovan, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
77 §  
Utlandsarbetsinkomst 
Lön för arbete som utförts utomlands (utlandsarbetsinkomst) är inte skattepliktig inkomst om den skattskyldiges utlandsvistelse på grund av detta arbete varar minst sex månader utan avbrott (utlandstjänstgöring). Som utlandsarbetsinkomst anses inte lön som arbetsstaten enligt ett gällande avtal mellan Finland och arbetsstaten för att undvika dubbelbeskattning inte primärt får beskatta, inkomst från en i 66 § avsedd förmån på grundval av arbetsavtalsförhållande och inte heller lön som har erhållits från finska staten, en finsk kommun eller något annat finskt offentligt samfund eller Business Finland Ab eller för arbete ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som verkställs för skatteåret 2018. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 § i lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas (967/2013) 3 § som följer: 
3 § 
Organisering 
Bolaget är helägt av staten och det hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. 
Innovationsfinansieringsverket Business Finland svarar för ägarstyrningen av bolaget på det sätt som föreskrivs i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 19.6.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare