Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 56/2019 rd

Senast publicerat 11-12-2019 14:12

Riksdagens svar RSv 56/2019 rd RP 86/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen

Riksdagen
RP 86/2019 rd
AjUB 4/2019 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen (RP 86/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 4/2019 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

  Riksdagen förutsätter att regeringen under 2020 bereder behövliga ändringar för att korrigera bristerna i arbetstidslagen. 

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av arbetstidslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till arbetstidslagen (872/2019) en ny 8 a § och till 34 § 2 mom. en ny 2 a-punkt som följer: 
  8 a § 
  Rätt till skjuts till och från arbetet för arbetstagare i nattarbete 
  Arbetsgivaren ska ordna skjuts till eller från arbetet för en arbetstagare i nattarbete, om 
  1) arbetsresan förutsätter transport och resan är sedvanlig på orten,
  2) det när arbetsskiftet börjar eller slutar inte finns tillgång till kollektivtrafik med tillfredsställande rutt eller tidtabell, och
  3) arbetstagaren inte har tillgång till bil eller därmed jämförbart fordon.
   
  Rätt till skjuts till eller från arbete föreligger dock inte, om arbetstagaren inte kan använda bil på grund av ett körförbud som meddelats honom eller henne med anledning av ett brott eller en förseelse. 
  Arbetsgivaren får av arbetstagaren för skjutsen ta ut en ersättning som motsvarar avgiften för användning av ett offentligt kommunikationsmedel. 
  Arbetsgivaren ska innan beslutet om ordnande av skjuts fattas förhandla med personalen om saken. 
  34 § 
  Undantag genom kollektivavtal 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Riksomfattande arbetsgivarföreningar och riksomfattande arbetstagarföreningar har rätt att i kollektivavtal (riksomfattande kollektivavtal) avtala på ett sätt som avviker från vad som föreskrivs 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  2 a) i 8 a § om rätten till skjuts till och från arbetet för arbetstagare i nattarbete,
   
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 10.12.2019 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare