Senast publicerat 17-05-2022 16:21

Riksdagens svar RSv 56/2022 rd RP 39/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (RP 39/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 9/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet snabbt vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att verksamheten i Lägesrummet/Datarummet kan fortsätta redan under riksdagens vårsession 2022. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) 5 d §, sådan den lyder i lag 609/2021, som följer: 
5 d § 
Stöd för icke täckta fasta kostnader 
Företaget kan med stöd av en stödordning enligt kommissionens beslut S.102463 få stöd för icke täckta fasta kostnader som uppkommit mellan den 1 december 2021 och den 28 februari 2022, nämnda dagar medräknade, till följd av begränsningar som meddelats med stöd av Finlands lag eller med stöd av en finländsk myndighets beslut i anslutning till hanteringen av covid-19-pandemin. Stödet beräknas som en andel av företagets förlust under stödperioden i enlighet med stödintensiteten. Förlusterna under stödperioden ska definieras enligt bestämmelserna om bokslut i bokföringslagen och ska fastställas av en utomstående revisor. Om företaget ingår i en koncern är koncernen sökande. Förlusten granskas på koncernnivå. Nedskrivningar av engångskaraktär beaktas inte vid beräkningen av förlusterna. Förlusten under stödperioden kan dock vara högst det sammanlagda beloppet av kostnaderna enligt 4 § 3 och 4 punkten för den begränsade affärsverksamheten.  
En förutsättning för stödet är att företagets omsättning har minskat med mer än 30 procent mellan den 1 december 2021 och den 28 februari 2022, nämnda dagar medräknade, jämfört med den sammanlagda omsättningen för januari, februari och december 2019, i enlighet med de månatliga mervärdesskattedeklarationer som företaget lämnat till Skatteförvaltningen. Om företaget hör till en koncern, granskas förändringen i omsättningen på koncernnivå. 
Stödintensiteten beräknas enligt följande: [(företagets omsättning i januari, februari och december 2019 – företagets omsättning mellan den 1 december 2021 och den 28 februari 2022): företagets omsättning i januari, februari och december 2019] – 0,3. I formeln avses med företagets omsättning omsättningen för den affärsverksamhet som är föremål för begränsningar under stödperioden. Stödintensiteten är högst 70 procent, och stödbeloppet är högst 6 000 000 euro. Från stödet avdras de försäkringsersättningar som hänför sig till stödperioden och andra statliga stöd som beviljats med stöd av denna lag samt stöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljat för samma kostnader. När stöd beviljas ska det beaktas att det maximibelopp för stöd på 12 miljoner euro per koncern som anges i Europeiska kommissionens beslut S.102463 inte överskrids. 
Företaget ska i sin ansökan lämna Statskontoret en utomstående revisors revisionsrapport om dels hela omsättningen för stödperioden och jämförelseperioden enligt 1 och 2 mom., dels omsättningen för den begränsade delen av verksamheten, om förlusten under stödperioden, om kostnaderna för den affärsverksamhet som är föremål för begränsningar under stödperioden, om erhållna försäkringsersättningar och om annat statligt stöd som hänför sig till samma kostnader. Företaget ska lämna Statskontoret ett reviderat bokslut samt av en revisor fastställda behövliga uppgifter om omständigheter som påverkar stödbeloppet. Statskontoret justerar det slutliga stödbeloppet utifrån dessa uppgifter och genomför vid behov återkrav. 
På stödet tillämpas inte 2 §, med undantag för dess 4 och 5 punkt, 3 §, 4 §, med undantag för dess 3 och 4 punkt, 5 §, 5 a—5 c §, 5 e § eller 7 § med undantag för 2 mom. 2—4 punkten.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 17.5.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare