Senast publicerat 10-05-2021 19:17

Riksdagens svar RSv 57/2015 rd RP 42/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

RP 42/2015 rd
JsUB 6/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (RP 42/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 6/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag  om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 6 § som följer: 
6 §  
De medel som fås genom jaktlicensavgifterna används i första hand för utgifter som föranleds av förebyggande och ersättande av skador förorsakade av hjortdjur samt för utgifter som föranleds av viltskaderegistret och av andra informationssystem som anknyter till förvaltningen av jakten på hjortdjur. Medel kan dessutom användas för utgifter som föranleds av observation och vård av samt forskning i hjortdjursbestånden samt för andra motsvarande utgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 1.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare