Senast publicerat 10-05-2021 20:19

Riksdagens svar RSv 57/2020 rd RP 78/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

RP 78/2020 rd
ShUB 12/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (RP 78/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 12/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (315/2020) 2 § 2 punkten och 
fogas till 2 § en ny 3 punkt och till lagen en ny 2 a § som följer: 
2 § 
Jämkning av arbetslöshetsförmåner 
Med avvikelse från 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) ska vid jämkning av inkomst från företagsverksamhet, om inkomstförändringen är en följd av en pandemi, inkomsterna beaktas enligt det som företagaren själv har uppgett, 
3) är det skyddade beloppet 500 euro under en jämkningsperiod om en månad och 465 euro under en jämkningsperiod om fyra på varandra följande kalenderveckor. 
2 a § 
Rörlighetsunderstöd 
Med avvikelse från 8 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan rörlighetsunderstöd beviljas vid heltidsarbete, om de dagliga resorna till arbetet när arbetet inleds överstiger i genomsnitt två timmar eller personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På jämkade arbetslöshetsförmåner som betalas för en sådan ansökningsperiod för arbetslöshetsförmåner som inletts före den 1 juni 2020 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Denna lag ska tillämpas när en arbetslöshetsförmån betalas för en ansökningsperiod som börjar den 1 juni eller därefter, dock senast den 31 oktober 2020. 
På rörlighetsunderstöd som betalas med anledning av ett arbete som inletts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På rörlighetsunderstöd som betalas med anledning av arbete som inleds under denna lags giltighetstid tillämpas denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 2.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare