Riksdagens svar
RSv
58
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 31/2019 rd
FvUB 11/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 31/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 11/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag  
om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice  
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 35 §, sådan den lyder i lag 1236/2018, 
ändras 1 § 1 mom., 7 § 1—4 mom., 36 §, 41 a § 2 mom., 45 §, rubriken för 48 § och 48 § 1 mom., rubriken för 49 §, 49 § 1 mom. och 49 § 2 mom. 1 punkten, 55 § 1 mom., 64 § samt 65 § 1 mom., 
av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 982/2012, 1294/2013, 525/2015, 1701/2015, 557/2016 och 1244/2016, 7 § 1—4 mom. sådana de lyder i lag 676/2014, 36 § sådan den lyder i lagarna 1236/2018 och 1059/2019, 41 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 1294/2013, 45 § sådan den lyder i lag 1271/2013, 49 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 1510/2011 och 55 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1236/2018 samt 
fogas till lagen ett nytt 7 a kap. som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på statsandel som beviljas för driftskostnader i fråga om sådana uppgifter för kommunerna (statsandelsåliggande) om vilka det föreskrivs i  
1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998), 
2) lagen om småbarnspedagogik (540/2018), 
3) familjevårdslagen (263/2015), 
4) lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012), 
5) lagen om stöd för närståendevård (937/2005), 
6) lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996), 
7) folkhälsolagen (66/1972), 
8) lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), 
9) hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), 
10) socialvårdslagen (1301/2014), 
11) lagen om utkomststöd (1412/1997), 
12) lagen om underhållsstöd (580/2008), 
13) barnskyddslagen (417/2007), 
14) lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), 
15) lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), 
16) lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001), 
17) mentalvårdslagen (1116/1990), 
18) lagen om missbrukarvård (41/1986), 
19) lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), 
20) hälsoskyddslagen (763/1994), 
21) livsmedelslagen (23/2006), 
22) lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning (64/1986), 
23) kemikalielagen (599/2013), 
24) 8 kap. i läkemedelslagen (395/1987), 
25) lagen om social kreditgivning (1133/2002), 
26) lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015),  
27) tobakslagen (549/2016),  
28) veterinärvårdslagen (765/2009), 
29) lagen om allmänna bibliotek (1492/2016), 
30) lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019), 
31) lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998),  
32) lagen om elev- och studerandevård (1287/2013).  
7 § 
Sjukfrekvenskoefficient 
Sjukfrekvenskoefficienten beräknas på grundval av delfaktorerna hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Delfaktorernas viktning är 
Hälso- och sjukvård  
54,84  
Äldreomsorg 
28,00  
Socialvård 
17,16  
Hälso- och sjukvården omfattar följande kostnadsfaktorer med följande viktkoefficienter: 
Diabetes  
0,60  
Epilepsi  
0,95  
Psykoser  
2,62  
Reumatism  
0,90  
Bronkialastma 
0,48  
Blodtryckssjukdomar 
0,39  
Koronarkärlssjukdom  
0,75  
Crohns sjukdom  
0,83  
Demens  
0,75  
Cancerformer 
3,40  
Neurologiska sjukdomar 
1,30  
Hjärtarytmier  
1,37  
Arbetsoförmögen, under 55 år 
2,30  
Äldreomsorgen omfattar följande kostnadsfaktorer med följande viktkoefficienter: 
Diabetes  
0,17  
Epilepsi  
1,69  
Psykoser  
2,13  
Demens  
5,40  
Neurologiska sjukdomar  
1,71  
Viktkoefficienten för kostnadsfaktorn inom socialvården är 
Arbetsoförmögen, under 55 år 
15,86  
36 §  
Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna  
År 2020 dras från statsandelen för kommunal basservice av 42,56 euro per invånare i anknytning till de besparingar som konkurrenskraftsavtalet medför för kommunerna.  
År 2020 dras från statsandelen för kommunal basservice av 4,12 euro per invånare för minskningen av utgifterna för pensionsstödet till långtidsarbetslösa.  
År 2020 dras från statsandelen för kommunal basservice av 4,10 euro per invånare för finansiering av sjukvårdshelikopter- och läkarhelikopterverksamhet.  
År 2020 dras från statsandelen för kommunal basservice av 7,29 euro per invånare i anknytning till ibruktagandet av incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna.  
7 a kap. 
Beaktande av ändringar i beskattningsgrunderna  
36 a §  
Ersättning för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna  
Ett belopp som motsvarar de ändringar i kommunalskatteinkomsterna som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna och som genomförts från och med finansåret 2010 betalas till kommunerna i samband med statsandelen. Till kommunen betalas ett belopp som motsvarar kommunens förlorade skatteinkomster.  
Vid beräkningen av de skatteintäkter kommuner förlorat för finansåret tillämpas beskattningsuppgifterna för året före det år som föregått finansåret och skatteprocenten för det år som föregått finansåret samt invånarantalet vid utgången av det år som föregått finansåret. 
På administration och utbetalning av ersättningar för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna tillämpas 48 § 1 mom., 49 § 1 och 2 mom. samt 50—53 och 61—63 §. Bestämmelser om överklagande finns i 12 kap. 
41 a § 
Ersättning för ordnande av psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan 
Är kommunerna oeniga om huruvida den ena av kommunerna har rätt till eller är skyldig att betala kostnaderna enligt 1 mom., ska tvisten behandlas som förvaltningstvistemål vid en förvaltningsdomstol. Bestämmelser om behandling av sådana mål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
45 § 
Tvist om hemkommunsersättningen 
Om två kommuner eller en hemkommun och en annan utbildningsanordnare är oeniga om huruvida den ena av kommunerna eller utbildningsanordnaren har rätt till eller är skyldig att betala hemkommunsersättning eller sådan ersättning som avses i 41 §, behandlas tvisten i förvaltningsdomstol som förvaltningstvistemål. Bestämmelser om behandling av sådana mål finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
48 §  
Beslut om beviljande av statsandel och beslut om ersättning för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna 
Finansministeriet beviljar kommunen statsandel och ersättning för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna utan ansökan senast före utgången av året före finansåret. 
49 §  
Utbetalning av statsandelar, hemkommunsersättningar och ersättningar för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna  
Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ska betala ut som en helhet, på det sätt som föreskrivs i denna paragraf, statsandelar, ersättningar för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna och hemkommunsersättningar som avses i denna lag samt statsandelar och annan finansiering som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och lagen om fritt bildningsarbete. 
Finansministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet ger in följande uppgifter till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning för utbetalning av de belopp som avses i 1 mom.: 
1) i 48 § avsedda statsandelsbeslut och beslut om ersättningar för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna, 
55 §  
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel  
Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,46 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel 74,54 procent.  
64 §  
Rättelseförfarande 
En kommun som inte nöjer sig med ett beslut av finansministeriet som gäller beviljande av statsandel, ersättning för förlorade skatteinkomster som föranleds av ändringar i beskattningsgrunderna eller beloppet av hemkommunsersättningens grunddel har rätt att inom tre månader från delfåendet av beslutet framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos finansministeriet. En anvisning om rättelseyrkande ska fogas till beslutet. 
65 §  
Överklagande 
Beslut som meddelats med anledning av rättelseyrkande får överklagas genom besvär. Bestämmelser om överklagande finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden. 
Denna lag träder i kraft den 20.  
Helsingfors 10.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 13.12.2019 15:27