Senast publicerat 21-05-2021 12:10

Riksdagens svar RSv 58/2021 rd RP 232/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

RP 232/2020 rd
LaUB 5/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen (RP 232/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 5/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt konventionen och protokollen i propositionen och godkänner att Finland ger de underrättelser och förklaringar som avses i propositionen. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i Peking den 10 september 2010 ingångna konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Peking den 10 september 2010 upprättade kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna  ombord på luftfartyg 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Montreal den 4 april 2014 upprättade protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg ska gälla som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strafflagen (39/1889) rubriken för 1 kap. 2 § samt 23 kap. 11 a §, sådana de lyder, rubriken för 1 kap. 2 § i lag 626/1996 och 23 kap. 11 a § i lag 400/2002, samt 
fogas till 1 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 626/1996, ett nytt 3 mom., till 11 kap. 8 §, sådan den lyder i lagarna 212/2008 och 874/2018, ett nytt 3 mom. och till 9 §, sådan den lyder i lagarna 212/2008 och 874/2018, ett nytt 3 mom. samt till 44 kap. 13 §, sådan den lyder i lag 400/2002, ett nytt 2 mom. som följer: 
1 kap. 
Om tillämpningsområdet för finsk straffrätt 
2 § 
Brott som har anknytning till finska fartyg eller till fartyg som landar i Finland 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finsk lag tillämpas även på brott som har begåtts 
1) ombord på ett luftfartyg som landar på finskt territorium och där den brottsmisstänkte fortfarande befinner sig, 
2) mot ett sådant luftfartyg eller ombord på ett sådant luftfartyg som har hyrts ut utan besättning till en hyrestagare som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe eller, om ett sådant saknas, sin vanliga vistelseort i Finland. 
11 kap. 
Om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten 
8 § 
Brott mot förbudet mot kemiska vapen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Försök är straffbart. 
9 § 
Brott mot förbudet mot biologiska vapen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Försök är straffbart. 
23 kap. 
Om trafikbrott 
11 a § 
Störande av trafik 
Den som avsevärt stör den allmänna flyg-, spår- eller sjötrafikens gång, ska för störande av trafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 
Försök är straffbart. 
44 kap. 
Om brott som äventyrar andras hälsa och säkerhet 
13 § 
Brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Försök till ett uppsåtligt brott är straffbart. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare