Senast publicerat 10-05-2021 19:27

Riksdagens svar RSv 59/2017 rd RP 2/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

RP 2/2017 rd
KoUB 10/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (RP 2/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 10/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 3 §, 
ändras 11 § 1 och 2 mom., av dem 11 § 2 mom. sådant det lyder i lag 538/2010, samt 
fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 538/2010 och 594/2012, ett nytt 3 mom., till 13 §, sådan den lyder i lagarna 594/2012 och 485/2014, ett nytt 4 mom., till lagen en ny 13 a och en ny 18 a § och till 19 § ett nytt 3 mom. som följer: 
7 § 
Stödansökan till Kommunikationsverket 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En stödansökan till Kommunikationsverket ska göras senast den 31 december 2018. 
11 § 
Stödberättigande kostnader 
Stödberättigande kostnader är sådana som 
1) har uppstått efter inlämnandet av stödansökan,
2) har uppstått av byggandet av ett kommunikationsnät som behövs för att tillhandahålla avancerade kommunikationstjänster, och
3) är nödvändiga för att tillhandahålla sådana abonnemang inom ett projektområde som levereras till användaren på den ort där användaren bor eller finns stadigvarande.
 
Stödberättigande kostnader är inte 
1) kostnader för underhåll av kommunikationsnätet,
2) kostnader som hänför sig till den del av accessnätet som finns på högst etthundra meters avstånd från den ort där användaren bor eller finns stadigvarande,
3) kostnader i områden som sträcker sig etthundra meter från en sådan anslutningspunkt där det kan tillhandahållas avancerade kommunikationstjänster.
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Särskilda villkor för betalning av stöd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots bestämmelserna i 2 mom. ska en ansökan om utbetalning av stöd göras hos Kommunikationsverket senast den 30 juni 2019. 
13 a § 
Ändring av Kommunikationsverkets beslut om betalning 
Stödtagaren kan hos Kommunikationsverket ansöka om ändring av ett beslut om betalning, om maximibeloppet av annat offentligt stöd enligt lag har ändrats efter det att Kommunikationsverket fattade beslutet. 
18 a §  
Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning 
På projekt i fråga om vilka landskapsförbundet har kungjort att offentligt stöd kan sökas tidigast den 15 juli 2017 tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen).  
19 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagens 4—6 och 6 a § är i kraft till utgången av 2018. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Den 3 § som gällde när denna lag trädde i kraft ska tillämpas på projekt i fråga om vilka landskapsförbundet innan lagen trädde i kraft har kungjort att offentligt stöd kan sökas. Lagens 11 § 1 och 2 mom. tillämpas inte på projekt i fråga om vilka landskapsförbundet innan lagen trädde i kraft har kungjort att stöd kan sökas. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om stöd för byg-gande av bredband i glesbygdsområden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (594/2012) ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
Denna lag träder i kraft den 12 november 2012. Lagens 6 § 2 mom. tillämpas inte på projekt i fråga om vilka landskapsförbundet före den 12 november 2012 har kungjort att stöd kan sökas. Lagens 13 § tillämpas inte på projekt i fråga om vilka landskapsförbundet före den 12 november 2012 har kungjort att stöd kan sökas och i fråga om vilka Kommunikationsverket har betalat ut stöd innan denna lag trädde i kraft. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.6.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare