Senast publicerat 26-05-2021 11:01

Riksdagens svar RSv 59/2021 rd RP 2/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning

RP 2/2021 rd
FiUB 5/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till utvidgning av förfarandet med skattenummer och till lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning (RP 2/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 5/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om skattenummer och skattenummerregistret 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning 
Denna lag innehåller bestämmelser om skattenummer som tilldelas av Skatteförvaltningen, om skattenummerregistret och om den personuppgiftsansvarige för registret, om datainnehållet i registret, om offentligheten för uppgifterna och om annan behandling av uppgifterna. 
På offentligheten för uppgifterna och utlämnande av uppgifter ur skattenummerregistret ska lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag. På skattenummerregistret och på behandlingen av personuppgifterna i skattenummerregistret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018) eller någon annanstans i lag. 
I 52 a och 52 c § i arbetarskyddslagen (738/2002) finns bestämmelser om anteckning av skattenumret på det personkort som identifierar dem som är verksamma inom byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen. 
2 § 
Personuppgiftsansvarig för skattenummerregistret samt tilldelande och behandling av skattenummer 
Skatteförvaltningen är personuppgiftsansvarig för skattenummerregistret.  
I Skatteförvaltningens databas kan för varje fysisk person som registrerats i Skatteförvaltningens informationssystem föras in en permanent identifieringskod som består av tolv siffror (skattenummer). 
Skatteförvaltningen kan lämna uppgift om skattenumret genom att skriva ut skattenumret på ett skattekort, en förskottsdebetsedel, ett källskattekort eller någon annan handling för att föras in i skattenummerregistret eller antecknas på det personkort som avses i 1 § 3 mom. 
3 § 
Ändamålet med skattenummerregistret 
Ändamålet med skattenummerregistret är att kontrollera riktigheten hos personkorten för dem som är verksamma inom byggbranschen och skeppsbyggnadsbranschen samt att övervaka arbetsgivarnas, arbetstagarnas och egenföretagarnas förpliktelser i anknytning till beskattningen. 
4 § 
Personer som antecknas i skattenummerregistret 
I skattenummerregistret antecknas arbetstagare i arbetsavtalsförhållande och egenföretagare som arbetar på en i arbetarskyddslagen avsedd gemensam byggarbetsplats. I skattenummerregistret antecknas också arbetstagare i arbetsavtalsförhållande och egenföretagare som arbetar på ett i 52 c § i arbetarskyddslagen avsett varvsområde. 
5 § 
Uppgifter som förs in i skattenummerregistret 
I skattenummerregistret antecknas personens namn och finska personbeteckning, det skattenummer som registrerats för personen i Skatteförvaltningens informationssystem samt uppgift om huruvida personen arbetar inom byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen. I skattenummerregistret antecknas dessutom slutdagen för registreringen inom skeppsbyggnadsbranschen. 
Skatteförvaltningen antecknar uppgifterna enligt 1 mom. i skattenummerregistret 
1) på begäran av en arbetsgivare eller av en sådan annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar i 52 a § i arbetarskyddslagen avsedda personkort som ska medföras på en gemensam byggarbetsplats eller av den arbetsgivare enligt 52 c § i arbetarskyddslagen som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde, 
2) på begäran av den som ska antecknas i registret, 
3) på eget initiativ. 
6 § 
Lämnande av uppgifter ur skattenummerregistret 
Trots sekretessbestämmelserna har envar rätt att på basis av en persons namn och skattenummer genom ett allmänt datanät från den offentliga informationstjänsten i anslutning till skattenummerregistret få uppgift om huruvida den av serviceanvändaren specificerade personen och skattenumret har antecknats i skattenummerregistret och huruvida personen är antecknad i registret såsom sysselsatt inom byggbranschen eller skeppsbyggnadsbranschen samt uppgift om sluttidpunkten för registreringen inom skeppsbyggnadsbranschen. 
7 § 
Förvaringstid för uppgifter och avförande av uppgifter ur skattenummerregistret 
Uppgifterna om en registrerad som arbetar på en gemensam byggarbetsplats ska på den registrerades begäran avföras ur skattenummerregistret efter det att den registrerade har lagt fram utredning som visar att denne inte längre är verksam inom byggbranschen. 
Skatteförvaltningen avför på tjänstens vägnar uppgifterna om en registrerad som arbetar på en gemensam byggarbetsplats eller anteckningen om arbete inom byggbranschen ur skattenummerregistret, om inga uppgifter enligt 15 b § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) har lämnats om den registrerade under de senaste två åren. 
En person som arbetar på ett varvsområde antecknas i skattenummerregistret för en tid av tre år. Skatteförvaltningen avför på tjänstens vägnar uppgifterna om en registrerad som arbetar på ett varvsområde ur skattenummerregistret när den tiden har gått ut, om den registrerade, arbetsgivaren eller den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet inte har gjort en ny i 5 § avsedd begäran om registeranteckning. Uppgifterna om en registrerad som arbetar på ett varvsområde avförs ur skattenummerregistret även på den registrerades begäran efter det att den registrerade har lagt fram utredning som visar att denne inte längre är verksam inom skeppsbyggnadsbranschen. 
Inget separat meddelande om avförande ur registret eller strykande av anteckningen om bransch skickas till den registrerade eller till den på vars begäran uppgifterna har förts in i registret. 
8 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011). 
Arbetsgivaren, den arbetsgivare enligt 52 c § i arbetarskyddslagen som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde och en sådan person i arbete inom skeppsbyggnadsbranschen som ska antecknas i skattenummerregistret kan ansöka om anteckning av personen i fråga i skattenummerregistret den 1 april 2022 eller därefter. 
Skatteförvaltningen antecknar på tjänstens vägnar uppgift i skattenummerregistret om att personer som är införda i skattenummerregistret för byggbranschen den 31 mars 2022 arbetar inom byggbranschen. Inget separat meddelande om anteckningen skickas till den registrerade eller till den på vars begäran uppgifterna har förts in i registret. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av arbetarskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i arbetarskyddslagen (738/2002) 7 §, 52 a § 1 mom., 53 § 1 och 2 mom. samt 63 § 2 mom., 
sådana de lyder, 7 § delvis ändrad i lag 1199/2005, 52 a § 1 mom. och 53 § 1 mom. i lag 1232/2011 samt 53 § 2 mom. och 63 § 2 mom. i lag 364/2013, samt 
fogas till lagen en ny 52 c § som följer: 
7 § 
Tillämpning av lagen i vissa andra fall 
Denna lag tillämpas också på 
1) den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten, andra arbetsgivare och egenföretagare på en gemensam arbetsplats, på det sätt som föreskrivs i 49—51 och 53 §, 
2) huvudentreprenören eller den byggherre eller någon annan person som leder eller övervakar byggprojektet på en gemensam byggarbetsplats, på det sätt som föreskrivs i 52, 52 a och 52 b §, 
3) den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde samt andra arbetsgivare vars arbetstagare arbetar på varvsområdet, på det sätt som föreskrivs i 52 c §, 
4) avvärjande av gemensamma risker i vissa fall, på det sätt som föreskrivs i 54 §, 
5) arbetsgivare som låter utföra frivilligt arbete, på det sätt som föreskrivs i 55 §, 
6) projekterare, på det sätt som föreskrivs i 57 §, 
7) dem som installerar maskiner, redskap och andra anordningar, på det sätt som föreskrivs i 58 §, 
8) dem som utför idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar, på det sätt som föreskrivs i 59 §, 
9) dem som sänder och lastar gods, på det sätt som föreskrivs i 60 §, 
10) dem som äger eller innehar eller hyr ut byggnader, på det sätt som föreskrivs i 61 §,  
11) hamninnehavare, skeppsredare, fartygsbefälhavare och andra som har hand om fartyg, på det sätt som föreskrivs i 62 §. 
52 a § 
Personkort för personer som arbetar på gemensamma byggarbetsplatser 
Den byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats ska i sina avtal eller annars med tillgängliga medel svara för att var och en som arbetar på arbetsplatsen har ett synligt med fotografi försett personkort då denne rör sig där. Av kortet ska framgå om den som arbetar på arbetsplatsen är arbetstagare i arbetsavtalsförhållande eller egenföretagare. Det personliga skattenummer som registrerats i skattenummerregistret och som avses i lagen om skattenummer och skattenummerregistret (   /   ) ska vara synligt på personkortet. Personkortet för en arbetstagare ska dessutom innehålla namnet på arbetsgivaren. Bestämmelserna om byggherre i detta moment tillämpas också på 
1) huvudentreprenören eller någon annan som är den som i huvudsak genomför byggprojektet, 
2) arbetsgivaren i fråga om arbetsgivarens anställda och avtalspartner. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
52 c § 
Förutsättningar som gäller arbete på varvsområden 
Som varvsområde betraktas i denna lag en gemensam arbetsplats 
1) där det bedrivs nybyggnad eller reparation av fartyg med anknytning till handelssjöfart eller av myndighetsfartyg, och 
2) där fartyg som är minst 24 meter långa kan byggas eller repareras. 
Vad som i 52 a och 52 b § föreskrivs om skyldigheter för en byggherre som leder eller övervakar en gemensam byggarbetsplats samt för huvudentreprenören eller någon annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet tillämpas också på den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde enligt 1 mom., när det är fråga om arbete på varvsområdet. Vad som i 52 a och 52 b § föreskrivs om arbetsgivarens skyldigheter tillämpas också på motsvarande sätt på en arbetsgivare vars arbetstagare arbetar på ett varvsområde. 
Personkort som avses i 52 a § krävs dock inte av personer som tillfälligt transporterar varor till varvsområdet. Personkort krävs inte heller av personer som arbetar på varvsområdet i uppgifter i anslutning till ibruktagandet av ett fartyg och som hör till fartygets besättning och är anställda hos den som beställt fartyget eller det företag som ska idka trafik med fartyget. De personer som avses i detta moment behöver inte heller föras in i den förteckning som avses i 52 b §. 
Uppgifterna för respektive kalenderår i den förteckning som avses i 52 b § ska bevaras i sex år räknat från ingången av året efter utgången av kalenderåret i fråga. 
53 § 
Egenföretagares skyldigheter på gemensamma arbetsplatser 
Egenföretagare ska på gemensamma arbetsplatser iaktta vad som i denna lag föreskrivs om 
1) arbetstagares kompetens och behörighet, behövliga tillstånd och minimiålder, 
2) maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och andra anordningar som används i arbetet samt om de idrifttagningsbesiktningar och återkommande besiktningar som de ska genomgå, 
3) hantering, förvaring och märkning av farliga ämnen, 
4) personkort för den som arbetar på gemensamma byggarbetsplatser eller på varvsområden. 
En egenföretagare ska lämna huvudentreprenören eller någon annan huvudsaklig genomförare av byggprojektet samt den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på varvsområdet uppgifter enligt 52 b § 1 mom. 1 och 2 punkten för den förteckning som avses i den paragrafen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
63 § 
Arbetarskyddsförseelse 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För arbetarskyddsförseelse ska också dömas 
1) en person som olovligen eller utan giltigt skäl uppsåtligen eller av oaktsamhet avlägsnar eller förstör en anordning, anvisning eller varning som är avsedd för att förebygga risk för olycksfall eller sjukdom, 
2) en person som avses i 52 a eller 52 c § och som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att i kontrakt som denne ingår eller i övrigt med tillgängliga medel uppfylla sin skyldighet enligt de paragraferna att svara för att de som arbetar på en gemensam byggarbetsplats eller på ett varvsområde använder personkort, 
3) en person som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att föra eller bevara den förteckning som avses i 52 b §, 
4) en person som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar att lämna uppgifter enligt 52 b § för den förteckning som avses i den paragrafen eller som lämnar väsentligen oriktiga eller bristfälliga uppgifter, och 
5) en egenföretagare som på en gemensam byggarbetsplats eller på ett varvsområde underlåter att ha det personkort som avses i 52 a och 52 c § synligt då denne rör sig på arbetsplatsen eller på varvsområdet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 17 och 17 a § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 17 § 5 mom. samt 17 a §, sådana de lyder, 17 § 5 mom. i lag 1234/2011 och 17 a § i lagarna 793/2014 och 916/2019, som följer: 
17 § 
Utlämnande av uppgifter för verkställande av förskottsinnehållning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen till serviceanvändare som identifierats med hjälp av det system för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare som är tillgängligt via ett allmänt datanät lämna ut 
1) sådana uppgifter om de av serviceanvändaren specificerade skattskyldiga som behövs för att verkställa förskottsinnehållning, 
2) uppgift om skattenummer för arbetstagare som specifieras av en serviceanvändare inom byggbranschen när uppgiften används för det ändamål som avses i lagen om skattenummer och skattenummerregistret (/ ). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 a § 
Lämnande av uppgifter om skattenummer 
Trots bestämmelserna om sekretess får Skatteförvaltningen 
1) till en arbetsgivare inom byggbranschen eller till en sådan annan huvudsaklig genomförare av ett byggprojekt på en byggarbetsplats som utfärdar i 52 a § i arbetarskyddslagen (738/2002) avsedda personkort som ska medföras på en gemensam byggarbetsplats, lämna uppgift om skattenummer för de arbetstagare de specificerat för att användas för det ändamål som anges i lagen om skattenummer och skattenummerregistret, 
2) till en arbetsgivare inom skeppbyggnadsbranschen eller till en arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde och som utfärdar i 52 c § i arbetarskyddslagen avsedda personkort som ska medföras på varvsområdet, lämna uppgift om skattenummer för de arbetstagare de specificerat för att användas för det ändamål som anges i lagen om skattenummer och skattenummerregistret, 
3) till arbetarskyddsmyndigheten lämna uppgift om skattenummer för personer som myndigheten specificerat för tillsyn över att arbetarskyddslagen iakttas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 65 § i lagen om privata säkerhetstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) 65 § 2 mom., sådant det lyder i lag 652/2016, som följer: 
65 § 
Uppgifter som ska framgå av ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På ett kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter kan dessutom antecknas skattenumret enligt lagen om skattenummer och skattenummerregistret (/) för en person som har godkänts som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter, om personens uppgifter finns i skattenummerregistret. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 13 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1317/2016, som följer: 
13 § 
De enskilda kommunernas utdelning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen uppgifter till kommunerna om den samfundsskatt som ett samfund har debiterats, till den del den debiterade samfundsskatt som har använts vid beräkningen av utdelningen hänför sig till kommunen i fråga. Trots sekretessbestämmelserna lämnar Skatteförvaltningen för kontroll av uppgifternas riktighet dessutom i fråga om alla kommuner uppgifter till Finlands Kommunförbund rf och i fråga om kommunerna i landskapet Åland uppgifter till Ålands landskapsregering och Ålands kommunförbund om den samfundsskatt som samfunden har debiterats. Genom förordning av statsrådet föreskrivs om det antal samfund för vilka uppgifter ska lämnas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare