Senast publicerat 10-05-2021 18:37

Riksdagens svar RSv 6/2015 rd RP 7/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen

RP 7/2015 rd
KoUB 2/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar av bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt med förslag till lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen (RP 7/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 2/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ändringarna i bestämmelserna i ändringsprotokollet till konventionen enligt regeringens proposition RP 7/2015 rd. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 9 kap. 5 § i sjölagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjölagen (674/1994) 9 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i lag 771/2000, som följer: 
9 kap.  
Allmänna stadganden om ansvarsbegränsning 
5 §  
Ansvarsbeloppen 
Om det finns en rätt till ansvarsbegränsning, ska ansvarsbeloppen bestämmas på följande sätt: 
1) för fordringar med anledning av personskada som har orsakats fartygets passagerare är ansvarsgränsen 175 000 särskilda dragningsrätter (Special Drawing Right, SDR) multiplicerat med det antal passagerare som fartyget enligt sitt certifikat har tillstånd att befordra, 
2) för andra fordringar med anledning av personskada än sådana som avses i 1 punkten är ansvarsgränsen 3,02 miljoner SDR, om fartygets bruttodräktighet inte överstiger 2 000; om bruttodräktigheten överstiger 2 000, höjs ansvarsgränsen
a) för varje dräktighetstal från 2 001 till 30 000 med 1208 SDR,
b) för varje dräktighetstal från 30 001 till 70 000 med 906 SDR,
c) för varje dräktighetstal över 70 000 med 604 SDR,
 
3) för andra fordringar än sådana som avses i 1 och 2 punkten samt fordringar, i den mån de inte tillgodoses med de belopp som nämns i 2 punkten, är ansvarsgränsen 1,51 miljoner SDR, om fartygets dräktighet inte överstiger 2 000; om dräktigheten överstiger 2 000, höjs ansvarsgränsen
a) för varje dräktighetstal från 2 001 till 30 000 med 604 SDR,
b) för varje dräktighetstal från 30 001 till 70 000 med 453 SDR,
c) för varje dräktighetstal över 70 000 med 302 SDR.
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Syftet med denna lag är att sätta i kraft de ändringar av bestämmelserna i 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar som gjordes i London den 9 juni 2012, sådana Finland har förbundit sig till dem.  
På skadefall som har inträffat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser i 9 kap. 5 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.6.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare