Senast publicerat 10-05-2021 19:28

Riksdagens svar RSv 6/2017 rd RP 172/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den

RP 172/2016 rd
ShUB 2/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A och vissa lagar som har samband med den (RP 172/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 2/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar 

Lag  om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården godkänner på ansökan en legitimerad läkare som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos sådana strålningsarbetare i kategori A som avses i 32 § i strålskyddslagen (592/1991), nedan företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning, om läkaren har rätt att självständigt utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland och är förtrogen med företagshälsovård och de negativa hälsoeffekterna av strålning. 
 
2 §  
Strålskyddsutbildning 
Den som ansöker om att bli företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning ska visa sin i 1 § avsedda förtrogenhet med strålningens negativa hälsoeffekter genom att med godkänt resultat genomgå den strålskyddsutbildning som förutsätts för uppgiften och som ordnas av Arbetshälsoinstitutet eller ett universitet och över vilken utbildningsorganisationen utfärdar ett intyg. 
Ett i 1 mom. avsett universitet som ordnar sådan utbildning ska ha ett utbildningsprogram för specialistläkare inom företagshälsovård. 
Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om den strålskyddsutbildning som krävs för att få kompetens och behörighet som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. 
3 § 
Utlåtande om strålskyddsutbildning 
Innan en utbildningsorganisation inleder en strålskyddsutbildning som avses i 2 § 1 mom. ska den begära ett utlåtande av Strålsäkerhetscentralen för att säkerställa att utbildningen ger tillräcklig förtrogenhet med strålningens negativa hälsoeffekter för att ge behörighet att bli företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning. 
Dessutom ska ett utlåtande av Strålsäkerhetscentralen begäras över väsentliga ändringar som planeras i utbildningen innan innehållet ändras. 
4 § 
Förteckning över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska tillhandahålla en förteckning över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning. 
5 § 
Sökande av ändring 
I sådana beslut av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som avses i 1 § får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
6 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Denna lag träder i kraft den 20
En läkare som Strålsäkerhetscentralen har beviljat behörighet att utöva verksamhet som läkare ansvarig för hälsokontroller för arbetstagare i kategori A har rätt att fortsätta utöva verksamhet som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning sex månader efter det att lagen har trätt i kraft. Under denna tid får läkaren till Tillsynsverket för social- och hälsovården anmäla att han eller hon vill bli införd i förteckningen över företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården inför enligt anmälan personen i registret avgiftsfritt. Om någon anmälan inte görs, förfaller Strålsäkerhetscentralens tidigare konstaterade behörighet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 24 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (559/1994) 24 a § 2 mom. 6 punkten, sådan den lyder i lag 262/2015, samt 
fogas till 24 a § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 312/2011 och 262/2015, en ny 7 punkt som följer: 
24 a § 
Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I registret införs följande uppgifter: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) i fråga om en person som studerar till ett sådant yrke för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som kräver legitimering och mot vilken Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket har riktat en tillsynsåtgärd i form av anmärkning, disciplinär åtgärd eller säkerhetsåtgärd, namn, personbeteckning enligt befolkningsdatasystemet och hemadress samt uppgifter om den ovan avsedda tillsynsåtgärden, 
7) uppgift om godkännande som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning enligt 1 § i lagen om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A (/) och om den utbildning som ligger till grund för godkännandet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 32 och 33 § i strålskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i strålskyddslagen (592/1991) rubriken för 32 § och 32 § 1 mom. samt 33 §, sådana de lyder i lag 1142/1998, som följer: 
32 § 
Skydd för strålningsarbetare 
Verksamhetsutövaren ska planera och genomföra skyddet för strålningsarbetare enligt följande principer: 
1) den strålning som strålningsarbetarna utsätts för och de faktorer som inverkar på den, med beaktande även av arbetsförhållanden som avviker från det normala, utreds på förhand, 
2) arbetsställena indelas vid behov i kontrollerade områden och övervakade områden, samt 
3) de strålningsarbetare vars exponering för strålning ska övervakas individuellt klassificeras så att de placeras i en särskild kategori (kategori A). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
33 § 
Övervakning av hälsotillståndet 
I fråga om övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare gäller vad som i lagen om företagshälsovård (1383/2001) eller med stöd av den bestäms om hälsoundersökningar av arbetstagare i arbete som medför särskild risk för insjuknande. För övervakningen av hälsotillståndet hos strålningsarbetare som hör till kategori A ska det dessutom utses en läkare (företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning). I lagen om godkännande som läkare som utför övervakning av hälsotillståndet hos strålningsarbetare i kategori A ( /) finns bestämmelser om behörighetskraven för företagsläkare förtrogna med effekterna av strålning. 
En läkare som avses i 1 mom. har särskilt till uppgift att 
1) innan arbetet inleds samt minst en gång om året medan arbetet pågår konstatera att en strålningsarbetare som placeras i kategori A är lämplig för arbetet, samt att 
2) ge utlåtande om under vilka förutsättningar en strålningsarbetare fortfarande kan vara sysselsatt i strålningsarbete i samma eller motsvarande uppgift, om arbetstagarens exponering för strålning konstateras eller misstänks ha överstigit det föreskrivna maximivärdet. 
Verksamhetsutövaren svarar för att en företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning får den information och de utredningar om förhållandena på arbetsplatsen som läkaren behöver för att utföra sina uppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av 13 § 1 mom. i strålskyddsförordningen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs i strålskyddsförordningen (1512/1991) 13 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1143/1998. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.3.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare