Senast publicerat 19-05-2016 14:06

Riksdagens svar RSv 60/2016 rd RP 56/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, punktskattelagen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter

Riksdagen
RP 56/2016 rd
EkUB 11/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, punktskattelagen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (RP 56/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 11/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  fogas till lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) en ny 2 a § som följer: 
  2 a §  
  Skyldighet att offentliggöra uppgifter om stöd och att iaktta öppenhet 
  Bestämmelser om en skyldighet för staten, kommuner, samkommuner, andra offentliga samfund eller offentligrättsliga inrättningar, bolag, stiftelser, föreningar eller statens specialfinansieringsbolag att, när de beviljar stöd, anmäla uppgifter om individuella statliga stöd för offentliggörande finns i de gruppundantagsförordningar som antagits av kommissionen med stöd av artikel 1 i rådets förordning (EG) nr 994/98 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd och artikel 1 i rådets förordning (EU) 2015/1588 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd. Om beviljande av ett individuellt statligt stöd grundar sig på ett kommissionsbeslut som fattats genom ett anmälningsförfarande enligt artikel 108.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska de skyldigheter i fråga om offentliggörande och öppenhet som nämns i det beslutet iakttas.  
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av punktskattelagen  

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till punktskattelagen (182/2010) nya 98 a och 98 b § som följer: 
  98 a §  
  Stödmottagarens anmälningsskyldighet  
  Stödmottagaren ska till stödmyndigheten anmäla de uppgifter om företaget som anges i denna paragraf för att stödmyndigheten ska kunna fullgöra sin skyldighet att offentliggöra uppgifter enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.  
  Anmälningsskyldigheten gäller stöd som det föreskrivs om i  
  1) 4 § 2 och 3 mom. och 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996), 
  2) 4 § 2 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen, 
  3) 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006). 
  Uppgifter som ska anmälas är  
  1) företagets namn och referens,  
  2) typ av företag, 
  3) region där företaget är beläget, 
  4) företagets verksamhetsområde. 
  98 b §  
  Förfarande för anmälan av uppgifter 
  När ett företag beviljas stöd enligt 98 a § som skatteåterbäring, ska företaget i ansökan om skatteåterbäring ange de uppgifter som nämns i 3 mom. i den paragrafen. Om det är fråga om annat stöd än sådant som betalas som skatteåterbäring på ansökan, ska företaget registrera sig hos stödmyndigheten och lämna uppgifterna i samband med registreringen. 
  Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta stödmyndigheten om att de uppgifter som avses i 98 a § 3 mom. har förändrats. 
  Uppgifterna införs i stödmyndighetens register. I registret kan göras anteckningar också om andra omständigheter som inverkar på stödet. Stödmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas för beviljande och övervakning av stöd och offentliggörande av uppgifter samt om förfarandet för anmälan av uppgifter. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20.  
  En sådan registreringspliktig enligt 98 b § 1 mom. som bedrev verksamhet när lagen trädde i kraft ska registrera sig och lämna de uppgifter som avses i 98 a § till stödmyndigheten senast den 31 december 2016. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) en ny 26 b § som följer:  
  26 b §  
  En elnätsinnehavare och en elproducent ska årligen specifikt för varje stödmottagare till den stödmyndighet som avses i punktskattelagen anmäla leverans av el enligt 4 § 2 mom. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 6 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1248/2013, samt 
  fogas till 6 § 1 mom, sådant det lyder i lagarna 1253/2009 och 1248/2013, nya 6 och 7 punkter och till 6 §, sådan den lyder i lagarna 1253/2009 och 1248/2013, ett nytt 3 mom. som följer: 
  6 § 
  Offentliga fastighetsbeskattningsuppgifter och vissa andra offentliga beskattningsuppgifter 
  Offentliga beskattningsuppgifter är 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  5) namnet på samt företags- och organisationsnumret för ett bolag som är föremål för en investering enligt lagen om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013—2015 (993/2012) och investeringarna sammanlagt i euro, 
  6) namnet på samt företags- och organisationsnumret för en mottagare av skattefritt produktionsstöd enligt 6 § 5 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) samt uppgifter om typ av företag, region där stödmottagaren är belägen, verksamhetsområde och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget och enligt bilaga III till den förordningen, 
  7) namnet på samt företags- och organisationsnumret för en mottagare av återbäring av punktskatt enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) samt uppgifter om typ av företag, region där stödmottagaren är belägen, verksamhetsområde och skatteförmånens storlek enligt artikel 9.2 i den kommissionens förordning som nämns i 6 punkten samt enligt bilaga III till den förordningen. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Beträffande den förmån som fås genom skattefritt produktionsstöd och genom återbäring av punktskatt på energiprodukter enligt 1 mom. 6 och 7 punkten iakttas vad som i den kommissionens förordning som nämns i 1 mom. 6 punkten föreskrivs om offentliggörande av stöd som beviljats i form av individuella skatteförmåner. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 17.5.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare