Senast publicerat 10-05-2021 19:31

Riksdagens svar RSv 61/2015 rd RP 44/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

RP 44/2015 rd
KoUB 9/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (RP 44/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 9/2015 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond (745/1998), sådan paragrafen lyder i lagarna 395/2003 och 475/2012, temporärt ett nytt 3 mom. som följer: 
3 § 
Statens televisions- och radiofond och dess medel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelsen i 2 mom. om en årlig justering av anslagsbeloppet tillämpas inte 2016. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2016. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 2.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare