Riksdagens svar
RSv
61
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 § i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 § i lagen om ändring av lagen om studiestöd
RP 53/2017 rd
MiUB 7/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag, 29 och 41 § i lagen om ändring lagen om allmänt bostadsbidrag och 14 § i lagen om ändring av lagen om studiestöd (RP 53/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 7/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) en ny 8 a § som följer: 
8 a § 
Åländska studerandes rätt till bostadsbidrag 
Bostadsbidrag beviljas inte studerande som har rätt till bostadstillägg enligt Ålands landskapslag om studiestöd (ÅFS 2006:71). Studerande som har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd hör inte heller till ett sådant hushåll som avses i 4 § 2 mom. i denna lag. 
Om bostaden delas med en studerande som har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd, räknas den andel av de boendeutgifter för bostaden som motsvarar antalet medlemmar i hushållet till boendeutgifterna för hushållet när bostadsbidraget bestäms, om inte någon annan fördelningsgrund godkänns av särskilda skäl. 
Bostadsbidraget justeras från ingången av den månad från och med vilken sökanden eller en person som hör till hushållet eller bor i samma bostad har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd eller från ingången av månaden efter den månad då rätten till bostadstillägg upphör. 
Sökanden eller mottagaren av bostadsbidraget ska meddela att han eller hon eller en person som hör till hushållet eller bor i samma bostad har rätt till bostadstillägg enligt landskapslagen om studiestöd eller att rätten till bostadstillägg upphör. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 29 och 41 § i en lag om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om allmänt bostadsbidrag (1533/2016) 29 § 3 punkten och 41 § som följer: 
29 § 
Indragning av bostadsbidrag 
Bostadsbidraget dras in 
3) vid ingången av den månad för vilken hushållet enligt 8 eller 8 a § inte längre har rätt till bostadsbidrag, 
41 § 
Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad förmån 
Om den som får bostadsbidrag eller den som hör till ett hushåll som får bostadsbidrag retroaktivt har beviljats eller blivit berättigad till en förmån enligt 8 § 2 mom. eller 8 a § som hindrar betalning av bostadsbidrag, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet och utan samtycke av den som saken gäller avgöra ärendet på nytt. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 14 § i en lag om ändring av lagen om studiestöd 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lagen om studiestöd (4/2017) 14 § som följer: 
14 § 
Bostadstillägg 
Rätt till bostadstillägg har studerande som bor på hyra och studerar i landskapet Åland eller utomlands och har boendeutgifter. Beloppet på bostadstillägget är 210 euro per månad. 
Rätt till bostadstillägg har dock inte en studerande som 
1) i landskapet Åland eller utomlands bor hos sin förälder eller i en bostad som ägs av en förälder eller av maken, 
2) i landskapet Åland delar bostad med sitt eget eller sin makes barn, 
3) får bostadsbidrag enligt lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) eller bor i samma bostad som sin make som får bostadsbidrag enligt den lagen. 
En studerande som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem har rätt till bostadstillägg på 88,87 euro i månaden. 
Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas om beloppet på bostadstillägget i länder med låg hyresnivå. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 13.6.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 14.6.2017 10:34