Riksdagens svar
RSv
62
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
RP 61/2017 rd
MiUB 8/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem (RP 61/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 8/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har
godkänt protokollet till konventionen och ändringarna i protokollet i propositionen till den del de hör till Finlands behörighet, 
godkänt en anmälan enligt propositionen. 
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 §  
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i London den 7 november 1996 upprättade 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (FördrS 33 och 34/1979) gäller som lag sådana som Finland har förbundit sig till dem. 
2 §  
Genom denna lag upphävs lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (492/1979). 
3 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i protokollet och om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2009 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 §  
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de i London den 30 oktober 2009 antagna ändringarna i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (FördrS 33 och 34/1979) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i ändringarna och om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
Lag 
om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2013 års ändringar i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i de i London den 18 oktober 2013 antagna ändringarna i 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material (FördrS 33 och 34/1979) gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Om sättande i kraft av de övriga bestämmelserna i ändringarna och om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs genom förordning av statsrådet. 
Lag 
om ändring av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finlands ekonomiska zon (1058/2004) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 483/2016, som följer: 
3 § 
Lagstiftning som ska tillämpas på miljöskydd, vattenbyggande och havsplanering 
I den ekonomiska zonen tillämpas lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (252/2017), miljöskyddslagen (527/2014), lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), vattenlagen (587/2011), 8 a kap. om havsplanering i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012) samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av dem. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 13.6.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16.6.2017 14:14