Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 62/2020 rd

Senast publicerat 10-06-2020 11:09

Riksdagens svar RSv 62/2020 rd RP 60/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Riksdagen
RP 60/2020 rd
MiUB 4/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (RP 60/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 4/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till 5 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), sådan paragrafen lyder i lagarna 1593/2009 och 272/2011, ett nytt 4 mom. och till lagen ett nytt 1 a kap. som följer: 
  5 § 
  Närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen är stödmyndighet enligt 1 a kap. 
  1 a kap. 
  Stöd för vattenvård och havsvård 
  6 a § 
  Stöd 
  För främjande av åtgärder inom vattenvården och havsvården kan inom ramen för det maximibelopp som fastställts i statsbudgeten beviljas stöd enligt prövning som består av varor och tjänster som överlåts till stödmottagaren. 
  Närmare bestämmelser om innehållet i stödet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  6 b § 
  Ordnande av stöd 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen ordnar upphandlingen av stödet och överlåtelsen av stödet till stödmottagaren. Till närings-, trafik- och miljöcentralens uppgifter hör att planera stödinsatser, förbereda upphandlingen av stödet, fatta upphandlingsbeslut och ingå upphandlingskontrakt, ordna upphandlingen och överlåtelsen av stödet på basis av stödbeslutet samt att sköta andra organiseringsuppgifter som krävs för stödinsatserna. 
  Bestämmelser om upphandling av varor och tjänster finns i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). 
  6 c § 
  Tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning 
  Bestämmelser om stöd som beviljas företag eller andra sammanslutningar som bedriver ekonomisk verksamhet finns dessutom i Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd. 
  Närmare bestämmelser om beviljande, förutsättningar för beviljande, begränsning, utbetalning och användning av sådant stöd som är förenligt med Europeiska unionens lagstiftning om statligt stöd, om stödmottagarens skyldigheter och stödvillkoren får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  6 d § 
  Sökande 
  Stöd kan sökas av fysiska personer, företag och andra sammanslutningar samt offentliga samfund. 
  6 e § 
  Ansökan om stöd 
  Stöd ska sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralen innan den åtgärd som får stöd inleds. Stöd kan inte sökas förrän den tid har löpt ut under vilken ett stöd som beviljats för samma åtgärd ger effekter. 
  Stödansökan ska innehålla uppgift om 
  1) sökanden, 
  2) det projekt eller den verksamhet för vilket eller vilken stödet söks, 
  3) de stödberättigande kostnaderna eller beräkningsgrunderna för dem, 
  4) annan offentlig finansiering som erhållits för projektet eller verksamheten. 
  Stödansökan ska vid behov innehålla uppgifter om andra viktiga omständigheter som har betydelse för projektet eller verksamheten och som påverkar uppnåendet av målen för stödet. 
  Närmare bestämmelser om ansökan om stöd och om innehållet i stödansökan får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  6 f § 
  Ansökningstid och information 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen kan fastställa en ansökningstid för stödet. Närings-, trafik- och miljöcentralen ska informera om möjligheten att ansöka om stöd, om det förfarande som ska iakttas vid ansökan samt om förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd. 
  6 g § 
  Förutsättningar för beviljande av stöd 
  En förutsättning för beviljande av stöd är att stödet utifrån en helhetsbedömning främjar uppnåendet av målen för vattenvården och havsvården och åtgärderna inom vattenvården och havsvården och att stödmottagaren inte har fått annan offentlig finansiering för samma projekt eller verksamhet. 
  Stödet kan täcka kostnaderna helt eller delvis. Grunden för beräkningen av det stöd som beviljas är det försäljningspris inklusive mervärdesskatt till vilket närings-, trafik- och miljöcentralen upphandlar varan eller tjänsten. 
  Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av stöd och om stödbeloppet samt om grunderna för bestämmande av stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  6 h § 
  Återtagande av stödansökan 
  Den som ansöker om stöd kan återta ansökan helt eller delvis fram till delfåendet av stödbeslutet. Sökanden ska utan dröjsmål skriftligen underrätta närings-, trafik- och miljöcentralen om återtagandet. 
  Med avvikelse från det som anges i 1 mom. kan sökanden dock återta stödansökan efter att ha fått del av stödbeslutet, om det rör sig om force majeure eller något annat exceptionellt naturförhållande som hindrar stödinsatsen. Återtagandet ska göras omedelbart efter det att stödmottagaren har fått kännedom om force majeure eller ett exceptionellt naturförhållande. 
  Närmare bestämmelser om exceptionella naturförhållanden får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  6 i § 
  Beslut och avtal 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar ett skriftligt beslut om stödet. Beslut ska fattas även i ett ärende som avses i 6 h §. 
  Ett positivt stödbeslut ska innehålla uppgift om stödets maximibelopp, stödets penningvärde, stödvillkoren samt grunderna för beviljande av stöd, avbrytande och återkrav av stöd samt övervakningen av användningen av stödet. 
  Dessutom kan närings-, trafik- och miljöcentralen ingå avtal med stödmottagaren om detaljerna för genomförandet av åtgärden och överlåtelsen av stödet. Avtalet ska innehålla behövliga bestämmelser om avtalsparternas uppgifter och ansvar i fråga om stödinsatserna, det förfarande som ska iakttas och andra detaljer som gäller det praktiska genomförandet av stödinsatsen. 
  Närmare bestämmelser om innehållet i stödbeslutet och avtalet får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
  6 j § 
  Avbrytande och återkrav av stöd 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen ska genom sitt beslut avbryta stödinsatserna, om 
  1) det är uppenbart att
  a) stödmottagaren har låtit bli att uppge eller har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om en sådan omständighet som väsentligt har kunnat inverka på erhållandet av stödet, stödbeloppet eller stödvillkoren,
  b) stödmottagaren använder stödet för ett väsentligen annat ändamål än vad det har beviljats för, eller
  c) stödmottagaren i övrigt väsentligen bryter mot stödvillkoren, eller om
   
  2) iakttagandet av EU-lagstiftning som gäller statligt stöd och som tillämpas på det berörda stödet förutsätter detta. 
  Närings-, trafik- och miljöcentralen ska genom sitt beslut bestämma att stöd som redan överlåtits eller dess värde helt eller delvis ska återkrävas. Närings-, trafik- och miljöcentralen kan låta bli att återkräva stödet eller en del av det, om stödmottagaren har rättat sitt förfarande enligt underpunkterna till 1 mom. 1 punkten och uppnåendet av målen för stödet inte har äventyrats. 
  6 k § 
  Ränta och dröjsmålsränta 
  I det belopp som återkrävs ska närings-, trafik- och miljöcentralen, räknat från den dag då stödet beviljades, inkludera en årlig ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter. Om det återkrävda beloppet inte betalas senast den förfallodag som närings-, trafik- och miljöcentralen har bestämt, ska det på det återkrävda beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen. 
  6 l § 
  Begäran om omprövning och sökande av ändring i beslut som gäller stöd 
  I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralens beslut enligt detta kapitel får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). 
  Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 9.6.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare