Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 63/2016 rd

Senast publicerat 25-05-2016 09:58

Riksdagens svar RSv 63/2016 rd RP 48/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen

Riksdagen
RP 48/2016 rd
JsUB 8/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen (RP 48/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 8/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag  om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen  

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras i jaktlagen (615/1993) 34 § 1 mom., sådant det lyder i lag 206/2013, samt 
  fogas till 33 §, sådan den lyder i lag 583/2015, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 
  33 § 
  Fångstredskap och fångstmetoder 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Undantag från förbudet mot användning av artificiella ljuskällor enligt 1 mom. 5 punkten kan dock göras genom att en fast artificiell ljuskälla används vid jakt på vildsvin och mårdhund på utfodringsplatser för vildsvin. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  34 § 
  Närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder 
  Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om 
  1) egenskaper hos och användningen av skjutvapen och patroner som avses i 6 § i skjutvapenlagen (1/1998), 
  2) egenskaper hos och användningen av jaktbåge och pilar, 
  3) egenskaper hos och användningen av luftvapen, 
  4) egenskaper hos och användningen av fällor, inhägnader, snaror, saxar, fotsnaror, lövblåsare och nät, 
  5) de förfaringssätt som ska iakttas i samband med olika fångstmetoder. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 24.5.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare