Riksdagens svar
RSv
64
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av lagen om ändring av 2 a kap. i strafflagen
RP 62/2015 rd
LaUB 3/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot och av lagen om ändring av 2 a kap. i strafflagen (RP 62/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 3/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om upphävande av lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot samt av en lag om ändring av 2 a kap. i strafflagen  
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs 
1) lagen om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (730/2015), 
2) lagen om ändring av 2 a kap. i strafflagen (731/2015). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 8.12.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 10.12.2015 10:10