Riksdagens svar
RSv
65
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
RP 96/2019 rd
MiUB 5/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (RP 96/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Miljöutskottet (MiUB 5/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om stödjande av sanering av förorenade områden (246/2019) en ny 10 a § som följer: 
10 a § 
Utvecklings- och förvaltningscentrets uppgifter 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 § sköter närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter de uppgifter i enlighet med 12, 19, 21 och 22 § i statsunderstödslagen som gäller utbetalning och återkrav av understöd. Utvecklings- och förvaltningscentret sköter vid sidan av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland även tillsynsuppgifter i enlighet med 15 § i statsunderstödslagen. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 10.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 11-12-2019 15:09