Senast publicerat 08-06-2022 10:15

Riksdagens svar RSv 65/2022 rd RP 44/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel (RP 44/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 10/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas temporärt till 56 a § i lagen om utsläppshandel (311/2011), sådan paragrafen lyder i lag 1020/2021, ett nytt 2 mom. och till 56 b §, sådan den lyder i lag 1020/2021, ett nytt 2 mom. som följer: 
56 a § 
Hållbarhet hos flytande biobränslen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De hållbarhetskriterier som avses i 1 mom. ska inte visas, när verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för flytande biobränslen som använts vid förbränning i anläggningen år 2022. 
56 b § 
Hållbarhet hos biomassabränslen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De hållbarhetskriterier som avses i 1 mom. ska inte visas, när verksamhetsutövaren i sin utsläppsrapport uppger noll som emissionsfaktor för biomassabränslen som använts vid förbränning i anläggningen år 2022. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.6.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare