Senast publicerat 26-05-2021 12:01

Riksdagens svar RSv 66/2021 rd RP 69/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

RP 69/2021 rd
FiUB 6/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin (RP 69/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 6/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om temporär ändring av mervärdesskattelagen (486/2020) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 1031/2020, som följer: 
Denna lag träder i kraft den 29 juni 2020 och gäller till och med den 31 december 2021. 
Lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 30 januari 2020 eller därefter men senast den 31 december 2021. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.5.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare