Senast publicerat 10-05-2021 19:32

Riksdagens svar RSv 67/2016 rd RP 71/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd
ShUB 6/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten (RP 71/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 6/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 12 g § 2 och 3 mom., 12 h § 2 mom. och 14 § 3 mom., 
sådana de lyder, 12 g § 2 och 3 mom. och 12 h § 2 mom. i lag 987/2008 och 14 § 3 mom. i lag 1342/2007, som följer: 
12 g § 
Pensionsansvarsfonden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Tillgångarna i pensionsansvarsfonden ska vid utgången av varje kalenderår utgöra minst 30 procent av det fulla pensionsansvaret. Miniminivån får underskridas endast tillfälligt. 
När det fulla pensionsansvaret beräknas iakttas grunderna enligt 43, 44 och 44 a § i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) för beräkning av pensionsansvaret när det gäller frivilliga tilläggspensioner, social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximiräntesatsen för beräkning av pensionsansvaret och Finansinspektionens närmare föreskrifter till pensionsstiftelserna om tillämpningen av de nämnda grunderna. 
12 h § 
Täckning av pensionsansvaret 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den miniminivå som anges i 12 g § 2 mom. får överskridas av orsaker som hänger samman med fluktuationer i värdet på tillgångarna eller om pensionsansvaret täcks genom överföring av anläggnings- eller placeringstillgångar från förmånsfonderna till pensionsansvarsfonden. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Arbetstagarens pensionsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Av de medel som består av arbetstagarens pensionsavgifter fonderas ett belopp som motsvarar den ansvarsskuld som ackumulerats av arbetstagarnas pensionsavgifter inom det pensionssystem som avses i lagen om pension för arbetstagare. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Trots bestämmelserna i 12 g § 2 mom. ska tillgångarna i pensionsansvarsfonden vid utgången av 2017 utgöra minst 40,5 procent av det fulla pensionsansvaret. Därefter sjunker täckningsgradens miniminivå årligen med en halv procentenhet, så att miniminivån år 2038 är 30 procent. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.6.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare