Senast publicerat 10-05-2021 19:41

Riksdagens svar RSv 67/2018 rd RP 40/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik

RP 40/2018 rd
KuUB 5/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om småbarnspedagogik (RP 40/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 5/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att statsrådet bevakar och bedömer vilka konsekvenser den nya lagen om småbarnspedagogik har för säkerställandet av tillräcklig och jämlik småbarnspedagogisk service och för beaktandet av barnets bästa överallt i landet och i alla befolkningsgrupper och att statsrådet vid behov vidtar åtgärder för att uppfylla målen för lagen om småbarnspedagogik. 

2.

Riksdagen förutsätter att man i fortsättningen bevakar och bedömer hur bestämmelsen om avvikelser från dimensioneringen av personal vid daghemmet fungerar och får genomslag och vid behov skyndsamt gör de lagstiftningsändringar som behövs för att garantera barnets bästa. 

3.

Riksdagen förutsätter att statsrådet bereder samlade bestämmelser om de olika former av stöd som erbjuds inom den småbarnspedagogiska verksamheten. 

4.

Riksdagen förutsätter att statsrådet vidtar åtgärder för att säkerställa rätten för teckenspråkiga att delta i småbarnspedagogisk verksamhet på sitt modersmål, antingen på finskt eller finlandssvenskt teckenspråk. 

5.

Riksdagen förutsätter att statsrådet bevakar och bedömer hur den till reformen anknytande stora förändringen av personalstrukturen framskrider, hur väl utbildningsplatserna räcker till och hur många som fullgör sina studier under den långa övergångsperioden samt hur förändringen påverkar småbarnspedagogiken. 

6.

Riksdagen förutsätter att statsrådet sörjer för att utbildningsutbudet för lärare inom småbarnspedagogik är tillräckligt och håller jämn kvalitet och att fördelningen av platserna är regionalt och språkligt balanserad i alla delar av landet. 

7.

Riksdagen förutsätter att det utvecklingsforum för utbildningen inom småbarnspedagogik som ska inrättas av statsrådet kommer att samordna den framtida yrkesutbildningen, yrkeshögskoleutbildningen och universitetsutbildningen inom småbarnspedagogik på såväl finska som svenska. Målet är att utveckla nya utbildningar och karriärvägar som grundar sig på målen för den nya lagen om småbarnspedagogik och en helhetsbedömning av barnets bästa och som upptäcker och erkänner varje utbildnings särskilda kompetensområden och styrkor. Under ändringsprocessens gång och därefter ska det också säkerställas att personalen inom småbarnspedagogiken har möjlighet till avancemang med stöd av omfattande och tidsmässigt effektiv fortbildning och vidareutbildning. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om småbarnspedagogik 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs det om barns rätt till småbarnspedagogik, anordnande och tillhandahållande av småbarnspedagogik och en informationsresurs inom småbarnspedagogiken. 
Verksamhetsformerna inom småbarnspedagogiken är 
1) daghemsverksamhet, som ordnas på daghem, 
2) familjedagvård, som ordnas i familjedaghem, 
3) öppen småbarnspedagogisk verksamhet, som ordnas på en plats som lämpar sig för sådan verksamhet. 
Denna lag tillämpas på daghemsverksamhet och familjedagvård som ordnas eller tillhandahålls av en kommun, samkommun eller privat serviceproducent. Daghemsverksamhet och familjedagvård som avses i denna lag får ordnas eller tillhandahållas för anordnaren av en kommun, samkommun eller en sådan privat serviceproducent som avses i 9 kap. 
En kommun eller samkommun kan dessutom ordna öppen småbarnspedagogisk verksamhet enligt det behov som råder inom dess område genom att själv tillhandahålla verksamheten eller skaffa den av en sådan producent som avses i 3 mom. Utöver vad som föreskrivs i detta kapitel tillämpas på anordnande och tillhandahållande av öppen småbarnspedagogisk verksamhet 4, 10, 11, 20—22 och 24 §, 10 och 11 kap. samt 63 och 64 § i denna lag. 
Rätt till småbarnspedagogik har barn som ännu inte nått läropliktsåldern och, då särskilda omständigheter så kräver, även äldre barn. 
Bestämmelser om förskoleundervisning finns i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Det allmänna ska se till att varje barn kan delta i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. På förskoleundervisning som ordnas på ett daghem tillämpas bestämmelserna om gruppstorlek och dimensionering av personalen i denna lag. Vidare tillämpas 55—58 § på tillsynen av sådan förskoleundervisning som ordnas på ett daghem. 
2 § 
Definition av småbarnspedagogik 
Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. 
3 § 
Syftet med småbarnspedagogiken 
Syftet med småbarnspedagogiken som avses i denna lag är att 
1) hos varje barn främja en helhetsmässig uppväxt, utveckling, hälsa och ett helhetsmässigt välbefinnande i enlighet med barnets ålder och utveckling, 
2) stödja barnets förutsättningar för lärande och främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet, 
3) ordna mångsidig pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i barns lek, rörelse, konst och kulturtradition samt ge barnet möjligheter till positiva upplevelser av lärande, 
4) säkerställa en småbarnspedagogisk miljö som är utvecklande, främjar lärande och är hälsosam och trygg, 
5) trygga ett verksamhetssätt som respekterar barnet och så bestående förhållanden som möjligt för växelverkan mellan barnet och personalen inom småbarnspedagogiken, 
6) erbjuda alla barn likvärdiga möjligheter till småbarnspedagogik, främja likabehandling och jämställdhet samt ge färdigheter att förstå och respektera den allmänna kulturtraditionen samt vars och ens språkliga, kulturella, religiösa och livsåskådningsmässiga bakgrund, 
7) identifiera barnets individuella behov av stöd och, när det uppkommit behov av stöd, ordna ett ändamålsenligt stöd inom småbarnspedagogiken, vid behov i form av mångprofessionellt samarbete, 
8) utveckla barnets förmåga till samverkan och växelverkan, främja barnets förmåga att delta i kamratgruppen samt vägleda barnet mot ett etiskt ansvarstagande och hållbart handlingssätt, respekt för andra människor och samhällsmedlemskap, 
9) säkerställa barnets möjligheter att få delta i och påverka sådana angelägenheter som berör barnet självt, 
10) i samverkan med barnet och dess föräldrar eller andra vårdnadshavare främja en harmonisk utveckling hos barnet och dess holistiska välbefinnande samt stödja barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare i fostringsarbetet. 
I öppen småbarnspedagogisk verksamhet iakttas bestämmelserna i 1 mom. på ett sätt som är lämpligt för verksamheten. 
2 kap. 
Anordnande och tillhandahållande av småbarnspedagogik 
4 § 
Barnets bästa 
Vid planering, anordnande och tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa. 
5 § 
Kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik 
Kommunen ska ordna sådan småbarnspedagogik som det föreskrivs om i denna lag i den omfattning och i den form som behovet i kommunen förutsätter. 
Kommunen kan ordna småbarnspedagogik i enlighet med 8 och 9 § i kommunallagen (410/2015). Vid anskaffning av service från någon annan serviceproducent ska kommunen eller samkommunen försäkra sig om att servicen motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet. 
Inom småbarnspedagogiken kan man ge en serviceanvändare en sådan servicesedel som avses i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). Kommuner och samkommuner är skyldiga att betala en privat serviceproducent ersättning endast för tjänster inom småbarnspedagogiken till av kommunen eller samkommunen angivna personer och, när en servicesedel används, betala en serviceproducent som kommunen eller samkommunen godkänt en ersättning som högst motsvarar värdet på servicesedeln. 
Kommunen ska eftersträva att ordna småbarnspedagogik nära dem som anlitar servicen med beaktande av hur bosättningen är förlagd och trafikförbindelserna. Daghemmens verksamhet under kalenderåret och deras öppettider under dygnet ska ordnas efter lokalt behov. 
6 § 
Kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik utifrån var barnet bor eller vistas 
Kommunen ska ordna småbarnspedagogik för de barn vars hemkommun kommunen är enligt lagen om hemkommun (201/1994). 
Kommunen ska ordna småbarnspedagogik för varje barn som på grund av sina vårdnadshavares arbete, studier, sjukdom eller av motsvarande skäl är bosatt i kommunen, även om barnet inte har någon hemkommun i Finland eller barnets hemkommun enligt lagen om hemkommun är någon annan kommun. 
I brådskande fall eller när omständigheterna annars kräver det ska kommunen se till att småbarnspedagogik ordnas även för andra barn som vistas i kommunen än kommuninvånarna. 
Kommunen kan ordna småbarnspedagogik för ett barn som bor i en annan kommun även i andra fall än de som avses i 1—3 mom. 
7 § 
Mångprofessionellt samarbete och mångprofessionell utveckling 
Kommunen ska vid anordnandet av småbarnspedagogik samarbeta med de instanser som ansvarar för undervisning, idrott och kultur, barnskydd och annan socialvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- och sjukvård samt andra behövliga aktörer. 
På ett barns rätt att få stödåtgärder och service inom social- och hälsovården till stöd för sin utveckling och sitt välbefinnande tillämpas socialvårdslagen (1301/2014), lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) och hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och det som föreskrivs om social- och hälsovård någon annanstans i lag. En anordnare eller producent av småbarnspedagogisk verksamhet ska vid behov samarbeta med dem som ansvarar för social- och hälsovården för att bedöma, planera och ge den stöd- och servicehelhet barnet behöver. Bestämmelser om kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet finns i 35 § i socialvårdslagen. 
Anordnare och producenter av småbarnspedagogisk verksamhet kan utveckla sin verksamhet i samverkan med kommunen och andra anordnare av småbarnspedagogisk verksamhet, myndigheter, högskolor, läroanstalter, forskningsinstitut och organisationer. 
8 § 
Språk inom småbarnspedagogiken 
Kommunen ska se till att varje barn kan få småbarnspedagogik på sitt modersmål, finska, svenska eller sådan samiska som avses i 3 § 1 punkten i samiska språklagen (1086/2003). 
I tvåspråkiga kommuner och i samkommuner som omfattar tvåspråkiga eller både finsk- och svenskspråkiga kommuner ska småbarnspedagogik ordnas på kommunens och samkommunens båda språk så att serviceanvändaren kan delta i småbarnspedagogisk verksamhet på det språk han eller hon väljer, antingen finska eller svenska. 
9 § 
Daglig vård 
Småbarnspedagogiken för ett barn får i regel pågå högst tio timmar utan avbrott per dygn, med undantag för skiftomsorg där den dagliga tiden ska anpassas till barnets behov. 
10 § 
Den småbarnspedagogiska miljön 
Den småbarnspedagogiska miljön ska vara utvecklande, främja lärande och vara hälsosam och trygg med beaktande av barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Barnen ska skyddas från våld, mobbning och andra former av trakasserier. Lokalerna och redskapen för verksamheten ska vara sunda, säkra och ändamålsenliga och tillgängligheten ska beaktas. 
11 § 
Kost och måltider 
Ett barn som deltar i småbarnspedagogik ska erbjudas hälsosam och lämplig kost som fyller barnets näringsbehov, om inte något annat följer av karaktären på den småbarnspedagogiska verksamhet som ordnas på något annat ställe än på ett daghem eller i familjedagvård. Måltiderna ska vara ordnade och handledda för alla barn som är på plats. 
Bestämmelserna i 1 mom. gäller dock inte kliniska näringspreparat eller därmed jämförbara produkter som ersätts med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004), och inte heller bekostande av livsmedel då småbarnspedagogik ordnas för barn i samma familj i deras eget hem. 
3 kap. 
Rätt till småbarnspedagogisk verksamhet 
12 § 
Rätten till småbarnspedagogik 
Kommunen ska, utöver vad som föreskrivs i 5 §, se till att barnet innan den läroplikt som avses i lagen om grundläggande utbildning uppkommer får delta i 20 timmar småbarnspedagogik i veckan på en sådan av kommunen anordnad plats som avses i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten efter utgången av den tid för vilken moderskaps- och föräldrapenning eller partiell föräldrapenning enligt sjukförsäkringslagen får betalas. Småbarnspedagogik ska dock inte ordnas för barnet under den tid för vilken den faderskapspenning utanför moderskaps- och föräldrapenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen får betalas. 
Med avvikelse från 1 mom. ska småbarnspedagogiken ordnas som heldagsvård om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) antingen arbetar eller studerar på heltid eller är sysselsatta på heltid som företagare eller i eget arbete. När den situationen upphört ska småbarnspedagogik fortfarande ordnas enligt detta moment i två månaders tid, förutom om barnets förälder eller en annan vårdnadshavare till barnet stannar hemma för att sköta ett annat barn som bor i familjen eller pensioneras. 
Barnet har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än vad som föreskrivs i 1 mom. i den omfattning som behövs på grund av att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare är deltidsanställda eller tillfälligt anställda, deltar i sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller av något annat motsvarande skäl. 
Barn som behöver det ska få småbarnspedagogik som heldagsvård, när det behövs med tanke på barnets utveckling eller behov av stöd eller på grund av familjens omständigheter eller om det annars är förenligt med barnets bästa. 
Oberoende vad som föreskrivs i 1 mom. ska småbarnspedagogik inte ordnas när barnet deltar i sådan förskoleundervisning, annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås eller grundläggande utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning. I sådana fall ska småbarnspedagogik dock ordnas enligt behov om barnet har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik än 1 mom. föreskriver. 
13 § 
Anordnade av skiftomsorg inom småbarnspedagogiken 
Skiftomsorg ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut och söckenhelger och andra helger på daghem eller i familjevård. Skiftomsorg ska i behövlig utsträckning ordnas för barn som behöver detta på grund av en förälders eller en annan vårdnadshavares arbete eller studier. 
14 § 
Anordnande av vård och småbarnspedagogik med hjälp av stödet för hemvård eller stödet för privat vård av barn 
De föräldrar till eller andra vårdnadshavare för i 12 § avsedda barn som inte väljer en sådan av kommunen ordnad plats inom småbarnspedagogiken som avses i den paragrafen har för ordnande av vården eller småbarnspedagogiken på något annat sätt rätt till stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) så som närmare föreskrivs i den lagen. 
15 § 
Bibehållande av samma plats inom småbarnspedagogiken 
Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår även om barnet inte deltar i småbarnspedagogik under de avsnitt av faderskapspenningsperioden som avses i 9 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen. Frånvaro som beror på avsnitt av faderskapspenningsperioden ska anmälas till daghemmet eller familjedaghemmet senast två veckor innan den planerade perioden inleds. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken kvarstår på daghemmet och om möjligt i familjedagvården, om barnets tid inom småbarnspedagogiken ändras på det sätt som anges i 12 § 1—4 mom. 
4 kap. 
Bestämmelser om förfarandet 
16 § 
Handledning och rådgivning 
Kommunen ska ordna rådgivning och handledning för föräldrarna eller andra vårdnadshavare till barn i småbarnspedagogik i fråga om de tjänster inom småbarnspedagogiken som står till buds för dem. I handledningen ska man redogöra för de olika formerna av småbarnspedagogisk verksamhet och de alternativ som står till buds samt övriga omständigheter som påverkar anordnandet av småbarnspedagogik för barnet. 
17 § 
Ansökan 
De föräldrar eller andra vårdnadshavare som önskar en sådan plats inom småbarnspedagogiken för barnet som kommunen ordnar enligt 12 § ska göra en ansökan om detta senast fyra månader innan barnet behöver platsen. 
Om behovet av småbarnspedagogik beror på sysselsättning, studier, utbildning eller flytt till en annan kommun på grund av arbete eller studier och det inte är möjligt att förutsäga när behovet uppstår, ska ansökan om en plats inom småbarnspedagogiken göras så snart som möjligt, dock senast två veckor innan barnet behöver platsen. 
Kommunen är skyldig att ordna småbarnspedagogik inom den tid som avses i 1 och 2 mom. senast från och med den dag då barnet behöver platsen. Småbarnspedagogiken ska om möjligt ordnas i den form barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare önskar. 
Om behovet av småbarnspedagogik hos ett barn som deltar i småbarnspedagogik oförutsett blir mer omfattande på det sätt som anges i 12 § 2 eller 3 mom., ska kommunen dock omedelbart efter det att det ändrade behovet har kommit den till känna ordna en plats inom småbarnspedagogiken som fyller det utvidgade behovet. 
18 § 
Beslut eller avtal om anordnande av småbarnspedagogik 
Deltagande i daghemsverksamhet eller familjedagvård i enlighet med denna lag ska grunda sig på ett beslut av kommunen eller på ett skriftligt avtal mellan en serviceproducent och klienten eller på bådadera. 
19 § 
Förfaranden gällande rätten till småbarnspedagogik 
Kommunen ska erbjuda barn som omfattas av den rätt till småbarnspedagogik som avses i 12 § 1 mom. möjlighet att enligt barnets föräldrars eller andra vårdnadshavares beslut delta i småbarnspedagogik som ordnas antingen dagligen eller under en del av veckan. Kommunen ska efter att ha hört barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare för en bestämd tid fatta närmare beslut om regelbundna tider för den småbarnspedagogiska verksamheten för varje barn. Beslutet om de bestämda tiderna får inte fattas på så sätt att rätten enligt 12 § 1 mom. inte kan tillgodoses. 
Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska inom de tidsfrister som kommunen bestämmer lämna en utredning över förutsättningarna för att barnet ska få småbarnspedagogik i större omfattning än 1 mom. föreskriver. Dessutom kan kommunen på grundad anledning även vid andra tidpunkter kräva att en sådan utredning lämnas. Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska utan dröjsmål när de fått vetskap om dem meddela kommunen sådana väsentliga förändringar som påverkar omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik. 
20 § 
Delaktighet och inflytande 
Vid planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogiken för ett barn ska barnets åsikter och önskemål redas ut och beaktas i enlighet med barnets ålder och utveckling. 
Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i och påverka planeringen, genomförandet och utvärderingen av småbarnspedagogiken för barnet. 
Barnen och deras föräldrar eller andra vårdnadshavare ska vid verksamhetsstället regelbundet ges möjlighet att delta i planeringen och utvärderingen av småbarnspedagogiken. 
5 kap. 
Planering och utvärdering av småbarnspedagogiken 
21 § 
Grunderna för planen för småbarnspedagogik 
Utgående från denna lag bestämmer Utbildningsstyrelsen grunderna för planen för småbarnspedagogik. 
Syftet med grunderna för planen för småbarnspedagogiken är att främja genomförandet av den småbarnspedagogiska verksamheten på lika grunder i hela landet, uppfylla de mål för småbarnspedagogiken som föreskrivs i denna lag samt styra kvalitetsutvecklingen inom småbarnspedagogiken. I grunderna definieras det centrala innehållet i småbarnspedagogiken, samarbetet mellan anordnarna av verksamheten och barnens föräldrar eller andra vårdnadshavare, det mångprofessionella samarbetet samt innehållet i barnets individuella plan för småbarnspedagogik. Utbildningsstyrelsen bereder grunderna i samråd med behövliga samarbetspartner. 
22 § 
Lokala planer för småbarnspedagogik 
Kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter ska med utgångspunkt i grunderna för den riksomfattande planen för småbarnspedagogik utarbeta lokala planer för småbarnspedagogik. Planerna kan utarbetas enligt serviceproducent, enhet, grupp eller verksamhetsform, och de ska beakta pedagogiska prioriteringar och andra aspekter som är av betydelse med tanke på anordnandet av småbarnspedagogiken så att de kompletterar de riksomfattande grunderna för småbarnspedagogik. Flera kommuner kan göra upp en gemensam plan. 
I den lokala planen ska man beakta samarbetet mellan de myndigheter som ansvarar för verkställigheten av uppgifter inom småbarnspedagogiken, undervisningen samt social- och hälsovården och övriga samarbetspartner som avses i 7 § och skapa de samarbetsstrukturer som behövs. 
23 § 
Barnets individuella plan för småbarnspedagogik 
För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i syfte att genomföra barnets fostran, undervisning och vård. Den individuella planen ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets utveckling, lärande och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom antecknas barnets behov av stöd, stödåtgärderna och hur de ska genomföras i planen. 
Den individuella planen för småbarnspedagogik för varje barn görs upp i samarbete mellan personalen och barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare. I utarbetandet deltar de anställda som ansvarar för barnets undervisning, fostran och vård. På daghemmen ansvarar en person som har behörighet som lärare i småbarnspedagogik för att planen görs upp. Speciallärare i småbarnspedagogik deltar i bedömningen av barnets behov av stöd, stödåtgärder eller genomförandet av dem efter behov. Kompetensen hos en socionom inom småbarnspedagogik kan utnyttjas i synnerhet när det gäller barnens och familjernas kunskaper om servicesystemet. Barnets åsikt ska utredas och den ska beaktas när planen görs upp. Övriga myndigheter, sakkunniga och andra behövliga parter som stöder barnets utveckling och lärande kan delta i uppgörandet av den individuella planen. Om bedömningen av stödbehovet kräver sådan expertis som finns hos social- och hälsovårdsmyndigheter, ska dessa på begäran av anordnaren av småbarnspedagogiken delta i bedömningen. 
Minst en gång om året ska genomförandet av den individuella planen, barnets behov av stöd, hur väl det räcker till och hur ändamålsenligt det är utvärderas och planen ses över. Om barnets behov så kräver ska översynen ske oftare. 
24 § 
Utvärdering av småbarnspedagogiken 
Syftet med utvärderingen av småbarnspedagogiken är att trygga att syftet med denna lag uppfylls, stödja utvecklandet av småbarnspedagogiken och främja förutsättningarna för barnets utveckling, lärande och välbefinnande. Den som anordnar och den som tillhandahåller småbarnspedagogik ska utvärdera sin verksamhet samt delta i utomstående utvärdering av sin verksamhet. 
De centrala resultaten av utvärderingarna ska publiceras. 
6 kap. 
Personal och behörighetsvillkor 
25 § 
Tillräcklig personal 
Kommunen, samkommunen eller den privata serviceproducenten ska se till att det finns tillräckligt med sådan personal som uppfyller respektive behörighetsvillkor som avses i detta kapitel inom småbarnspedagogiken, så att syftet med småbarnspedagogiken kan uppnås och så att också stödbehoven hos barn med funktionsnedsättning och övriga barn kan tillgodoses. Kommunen ska i den utsträckning som motsvarar behovet inom småbarnspedagogiken ha tillgång till tjänster av en speciallärare i småbarnspedagogik. Dessutom kan det inom småbarnspedagogiken med beaktande av barnens behov och målen med småbarnspedagogiken även finnas annan personal. Ett sådant daghem som avses i 1 § ska ha en föreståndare som ansvarar för verksamheten. 
26 § 
Lärare inom småbarnspedagogik 
Behörighetsvillkoren för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik är minst pedagogie kandidatexamen som innehåller sådana studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik och om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller som har kompletterats med sådana studier. 
27 § 
Socionom inom småbarnspedagogik 
Behörighetsvillkoren för uppgifter som socionom inom småbarnspedagogik är minst yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området som innehåller studier som omfattar minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik och socialpedagogik och om vilka närmare bestämmelser får utfärdas genom förordning av statsrådet eller socionomexamen som har kompletterats med sådana studier. 
28 § 
Barnskötare inom småbarnspedagogik 
Behörighetsvillkoren för uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn. 
Närmare bestämmelser om sådana lämpliga examina och tillräckligt omfattande examensdelar som avses i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet. 
29 § 
Familjedagvårdare 
Behörighetsvillkoren för uppgifter som familjedagvårdare är för uppgiften lämplig yrkesexamen eller någon annan för området lämplig utbildning. 
30 § 
Speciallärare inom småbarnspedagogik 
Behörighetsvillkoren för uppgifter som speciallärare i småbarnspedagogik är 
1) behörighet för uppgiften som lärare i småbarnspedagogik och utöver examen genomförda studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter som speciallärare och om vilka bestämmelser utfärdas genom förordning av statsrådet, eller 
2) pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne (utbildning till speciallärare inom småbarnspedagogik). 
31 § 
Daghemsföreståndare 
Behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem är behörighet för uppgiften som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik enligt 26 eller 27 § och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga. 
32 § 
Behörighet för personal vid steinerpedagogiska daghem 
Av steinerpedagoger inom småbarnspedagogik krävs att deras studier är minst lika omfattande som de studier som ger den behörighet som avses i 26 §. Innan en studieplan för steinerpedagoger med inriktning på småbarnspedagogik får börja användas eller väsentliga ändringar i en sådan plan får företas, krävs Utbildningsstyrelsens godkännande. 
Utöver vad som föreskrivs om behörighet i denna lag är även den som har slutfört sådana steinerpedagogiska studier med inriktning på småbarnspedagogik som avses i 1 mom. behörig för sådana uppgifter vid ett daghem där småbarnspedagogiken ordnas enligt steinerpedagogiska principer för vilka det krävs den behörighet som avses i 26 §. 
33 § 
Tillfälliga avvikelser från behörighetsvillkoren 
Om det inte står att finna någon att anställa som har den behörighet för respektive uppgift enligt 26—32 §, får det för högst ett år i sänder anställas en person som på basis av genomförda studier har tillräckliga förutsättningar och den skicklighet som krävs för att sköta uppgiften. 
7 kap. 
Dimensionering av personalen, personalens sammansättning och fortbildning 
34 § 
Gruppbildningen inom småbarnspedagogiken 
Grupperna inom småbarnspedagogiken ska bildas och lokalerna planeras och användas så att de syften som föreskrivs för småbarnspedagogiken kan uppnås. 
35 § 
Dimensioneringen av daghemspersonalen 
På ett daghem ska det finnas ett tillräckligt antal anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som i relation till antalet barn, deras ålder och den tid de dagligen tillbringar i småbarnspedagogik har yrkesmässig behörighet som lärare, socionom eller barnskötare inom småbarnspedagogik. Närmare bestämmelser om dimensioneringen utfärdas genom förordning av statsrådet. I förordningen får det föreskrivas om separata relationstal för barn som fyllt minst tre år och för barn under tre år och separata relationstal för barn som fyllt tre år och som deltar i småbarnspedagogik högst fem timmar om dagen respektive deltar i småbarnspedagogik som ordnas mer än fem timmar per dag. 
Om det på ett daghem finns ett eller flera barn med funktionsnedsättning eller barn som i övrigt behöver stöd, ska detta beaktas i antalet barn eller de anställda som avses i 1 mom., om det inte finns en assistent för sådana barn på daghemmet. Assistenter ska inte räknas in i dimensioneringen enligt 1 mom. 
I en daghemsgrupp får samtidigt högst ett sådant antal barn som motsvarar tre sådana anställda i småbarnspedagogiska uppgifter som avses i 1 mom. 
36 § 
Avvikelser från dimensioneringen vid daghemmet 
Daghemmet får göra undantag från relationstalen enligt 35 §, om det genomsnittliga antalet dagar som barnen deltar i småbarnspedagogiken kontinuerligt är avsevärt lägre än antalet verksamhetsdagar. Undantag får göras genom att antalet barn på daghemmet endast kortvarigt överstiger det antal som anges enligt respektive relationstal. 
Dessutom får daghemmet tillfälligt och kortvarigt avvika från de relationstal som avses i 35 § när omfattningen av småbarnspedagogiken för ett barn utvidgas på det sätt som avses i 17 § 4 mom. 
37 § 
Daghemspersonalens sammansättning 
Av den daghemspersonal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses i 35 § ska minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga i personalen ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. 
38 § 
Dimensionering av personalen vid familjedaghem 
I ett familjedaghem ska det i förhållande till antalet barn som deltar i småbarnspedagogik finnas ett tillräckligt antal personer med behörighet som familjedagvårdare enligt denna lag för att de föreskrivna syftena med småbarnspedagogiken ska kunna nås. Bestämmelser om antalet barn som samtidigt kan delta i småbarnspedagogik i ett familjedaghem utfärdas genom förordning av statsrådet. I förordningen får också anges det maximala antalet barn som två eller tre familjedagvårdare tillsammans får sköta och om de behörighetsvillkor som då gäller. 
Om det i ett familjedaghem finns ett eller flera barn med funktionsnedsättning eller barn som i övrigt behöver stöd, ska detta beaktas i antalet barn eller antalet anställda i småbarnspedagogiska uppgifter, om det inte finns en assistent för sådana barn på daghemmet. Assistenter ska inte räknas in i dimensioneringen enligt 1 mom. 
Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas inte på anordnade av familjedagvård för barn i samma familj i deras eget hem. 
39 § 
Fortbildning 
De som anordnar eller tillhandahåller småbarnspedagogik ska se till att personalen inom småbarnspedagogiken i tillräckligt hög grad deltar i fortbildning som upprätthåller och utvecklar deras yrkesskicklighet. Genomförandet av och genomslaget för fortbildningen ska följas och utvärderas. 
Närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll, omfattning, anordnande, uppföljning och utvärdering får utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. 
8 kap. 
Sekretess samt utbyte av uppgifter 
40 § 
Sekretess 
Bestämmelserna om sekretess, om en parts rätt att ta del av en handling och om utlämnande av uppgifter ur en sekretessbelagd handling i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska även tillämpas på småbarnspedagogik som ordnas eller tillhandahålls av privata serviceproducenter. 
Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är sådana uppgifter sekretessbelagda som gäller ett barns behov av stöd, stödåtgärder och uppgifter om genomförandet av dem eller bedömningar av barnets personliga egenskaper. 
Barnets individuella plan för småbarnspedagogik enligt 23 § i denna lag är sekretessbelagd. 
41 § 
Undantag från sekretessen 
Trots sekretessbestämmelserna har en anordnare eller tillhandahållare av småbarnspedagogisk verksamhet rätt att avgiftsfritt få sådana uppgifter som är nödvändiga för att ordna och tillhandahålla småbarnspedagogik för ett barn från barnets vårdnadshavare, myndigheter inom utbildningssektorn, myndigheter inom social- och hälsovården, andra som tillhandahåller tjänster inom småbarnspedagogik, socialvård och hälso- och sjukvård samt yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. 
De personer som ansvarar för barnets småbarnspedagogik och de personer som deltar i utvärderingen av stödbehovet, stödåtgärderna eller deras genomförande har trots sekretessbestämmelserna rätt att av varandra få och att till varandra och till dem som ordnar eller tillhandahåller småbarnspedagogik lämna sådana uppgifter om barnet som är nödvändiga för att anordna och tillhandahålla småbarnspedagogik och för att utvärdera stödet. 
Om ett barn övergår till småbarnspedagogik som ordnas av någon annan anordnare av småbarnspedagogik enligt denna lag eller till förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning, ska den tidigare anordnaren av småbarnspedagogik trots sekretessbestämmelserna utan dröjsmål lämna sådana uppgifter som är nödvändiga med tanke på anordnandet av småbarnspedagogik för barnet till den nya anordnaren av småbarnspedagogik eller de uppgifter som är nödvändiga för att ordna småbarnspedagogik eller undervisning till anordnaren av förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. Motsvarande uppgifter får även överlämnas på begäran av en anordnare av småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning. 
Den som fullgör sådana uppgifter som avses i denna lag har, oavsett skyldigheten att iaktta sekretess, rätt att till polisen anmäla uppgifter som är nödvändiga för bedömningen av ett hot mot liv eller hälsa eller för förhindrande av en hotande gärning, om han eller hon vid fullgörandet av uppgifterna har fått kännedom om omständigheter som ger skäl att misstänka att någon löper risk att bli utsatt för våld. 
Uppgifter i sådana register som ska bildas för att sköta uppgifter enligt denna lag får lämnas ut med hjälp av teknisk anslutning till den som har rätt att få uppgifterna. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska den som överlåter uppgifterna försäkra sig om att uppgifterna kommer att skyddas på behörigt sätt. 
42 § 
Rätt att få uppgifter för planering, utvärdering och tillsyn 
En anordnare av småbarnspedagogik har vid fullgörandet av sina uppgifter rätt att av statliga och kommunala myndigheter få sådan statistik och övriga motsvarande uppgifter som krävs för planering och ordnande av småbarnspedagogiken. 
Anordnaren och tillhandahållaren av småbarnspedagogik ska på begäran avgiftsfritt lämna de statliga och kommunala myndigheter som ansvarar för småbarnspedagogiken de uppgifter som de bestämmer och som behövs för utvärdering, utveckling, statistikföring och uppföljning gällande småbarnspedagogik. 
Trots sekretessbestämmelserna har de tillsynsmyndigheter som avses i 52 § rätt att av anordnare och tillhandahållare av småbarnspedagogik och av varandra avgiftsfritt få de uppgifter och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. 
9 kap. 
Privata serviceproducenters småbarnspedagogik 
43 § 
Privat småbarnspedagogik 
Med privat småbarnspedagogik avses sådan småbarnspedagogik som en enskild person, en sammanslutning eller en stiftelse eller ett av ett offentligt samfund grundat affärsföretag tillhandahåller mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning. En privat serviceproducent ansvarar för att en sådan servicehelhet som på basis av ett avtal eller ett förvaltningsbeslut ordnas för en klient uppfyller de krav som ställs på den. 
Serviceproducenten ska uppfylla följande allmänna villkor: 
1) serviceproducenten får inte ha försatts i konkurs och, om det är fråga om en enskild person, ska han eller hon ha fyllt 18 år och inte ha begränsad handlingsbehörighet eller ha meddelats näringsförbud, 
2) serviceproducenten får inte ha utövat bestämmande inflytande i en sammanslutning som under de senaste tre åren försatts i konkurs, 
3) serviceproducenten får inte ha några skatteskulder eller andra offentliga skulder som är föremål för utsökning eller skulder som har återsänts från utsökningen med ett medellöshetsintyg eller några andra försummade skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller andra skulder som indrivs genom utsökning, som med avseende på serviceproducentens betalningsförmåga är mer än obetydliga och som äventyrar dennes tillförlitlighet. 
4) serviceproducenten får inte i sin tidigare verksamhet ha konstaterats ha allvarliga brister i fråga om klientsäkerhet, och, om sådana brister förekommit, ska tillsynsmyndigheternas tidigare anmärkningar och påbud ha lett till att bristerna rättats till och missförhållandena undanröjts. 
Angående de villkor som avses i 2 mom. 2—4 punkterna ska serviceproducenten ges tillfälle att visa att villkoren uppfylls. 
Vad som föreskrivs om serviceproducenten i 1 och 2 mom. gäller även den som på grundval av ägande, avtal eller andra arrangemang utövar bestämmande inflytande för serviceproducentens räkning. 
44 § 
Anmälningsförfarande för privata serviceproducenter 
En privat serviceproducent som mot ersättning bedriver småbarnspedagogisk verksamhet vid ett daghem eller inom familjedagvård ska göra en skriftlig anmälan om sin verksamhet till det i 50 § avsedda kommunala organ som ansvarar för småbarnspedagogiken i den kommun där servicen produceras. Anmälan ska göras innan verksamheten inleds eller väsentligt förändras. 
Av den anmälan om inledande av verksamhet som avses i 1 mom. ska framgå 
1) serviceproducentens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter samt kontaktuppgifterna till och namnet på företagets verkställande direktör eller någon annan person som ansvarar för affärsverksamheten, 
2) namn och kontaktuppgifter för de verksamhetsställen där producenten avser att inleda verksamheten, 
3) i vilken form servicen ges och hur den produceras samt den planerade verksamhetens omfattning vid respektive verksamhetsställe samt myndigheternas godkännande av de lokaler och redskap som enligt planerna ska användas för servicen, 
4) antalet platser inom småbarnspedagogik vid varje verksamhetsställe, 
5) namn, personbeteckning, kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet och uppgift vid verksamhetsstället i fråga om den eller de föreståndare som ansvarar för verksamheten och andra eventuella ansvariga personer, 
6) antalet övriga anställda och deras utbildning, 
7) uppgift om registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), 
8) planerat datum för inledande av verksamheten, 
9) platsen för förvaring av klienthandlingar, redogörelse för de centrala principerna för hur klientregistret förs samt den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombudet, 
10) en plan för egenkontroll enligt 48 §, 
11) ett utdrag ur straffregistret enligt 4 § 2 mom. i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i fråga om dem som arbetar med barn och inte hör till personalen i arbetsavtalsförhållande, 
12) övriga uppgifter som behövs för att bedöma servicens kvalitet, säkerhet och ändamålsenlighet och har väl de andra syftena med småbarnspedagogiken uppnåtts. 
Det kommunala organet ska så snart det fått en sådan anmälan som avses i 1 mom. utföra en inspektion på det småbarnspedagogiska verksamhetsstället i syfte att försäkra sig om att verksamhetsmiljön och den småbarnspedagogik som ges där motsvarar de krav som ställs på småbarnspedagogik. Det kommunala organet ska vid behov få utlåtanden av räddnings- och hälsoskyddsmyndigheterna. Därefter ska organet utan dröjsmål lämna de uppgifter om daghemmen det fått till regionförvaltningsverket. När det kommunala organet har konstaterat att villkoren uppfylls, får verksamheten inledas eller de väsentliga förändringarna göras. Utrymmen som används för boende av permanent natur får inspekteras bara om det är nödvändigt för att garantera att omgivningen är säker och lämpar sig för småbarnspedagogik och om det inte går att kontrollera detta med tillräckligt stor säkerhet utifrån anmälan eller dess bilagor. I övrigt ska det som föreskrivs i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) följas vid inspektioner. 
En serviceproducent ska utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan om upphörande av verksamheten till det kommunala organ som mottagit anmälan enligt 1 mom. Organet ska meddela de uppgifter om daghem som det fått till regionförvaltningsverket. 
Det kommunala organet ska föra en förteckning över dem som bedriver privat familjedagvårdsverksamhet. 
Närmare bestämmelser om anmälan, dess innehåll och de handlingar som ska fogas till den får utfärdas genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet. 
45 § 
Ansvarig person 
Varje producent av privat service ska för daghem utse en för verksamheten ansvarig föreståndare enligt 31 § och för familjedagvård utse en ansvarig person som uppfyller behörighetsvillkoren i 29 §. Dessa personer ansvarar för att den plats där småbarnspedagogiken ordnas och den småbarnspedagogiska verksamhet som genomförs där uppfyller uppställda krav. 
Serviceproducenten ska utan dröjsmål lämna in en skriftlig anmälan om att den ansvariga personen byts ut och om att kontaktuppgifterna förändras till det kommunala organ som tagit emot den anmälan som avses i 44 §. Organet ska lämna uppgifterna om daghem till regionförvaltningsverket. 
46 § 
Införande av uppgifter i register 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken ska för handläggningen av de anmälningsärenden som avses i 44 § samt för tillsyn och statistikföring som gäller privat småbarnspedagogik driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). Regionförvaltningsverket ska registrera en serviceproducent och dennes verksamhetsställen, om dessa uppfyller de villkor som föreskrivs i denna lag. Regionförvaltningsverket beslutar om registreringen ska antas eller avslås. Serviceproducenten kan avlägsnas ur registret, om serviceproducenten inte längre uppfyller registreringsvillkoren i 43 § 2 mom. 
I fråga om daghem registreras 
1) de uppgifter som avses i 44 § 2 och 4 mom. samt 45 § 2 mom., dock inte planen för egenkontroll eller sådana registerutdrag som avses i 44 § 2 mom. 11 punkten, 
2) uppgifter om förändringar i verksamheten, 
3) uppgifter om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förvaltningsbeslut som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för tillsynen, och 
4) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av anmälningsärenden och som inte innehåller sådana uppgifter som avses i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
Regionförvaltningsverket ansvarar för de uppgifter som det fört in i registret och för att utlämnandet av dem är förenligt med lag. Tillståndsmyndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Personuppgifterna i detta register avförs ur registret fem år efter det att sådan verksamhet som avses i denna lag har upphört. 
Registreringen av anmälningar är avgiftsbelagd. Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av statsrådet. 
47 § 
Offentliggörande och utlämnande av registeruppgifter 
Tillsynsmyndigheten får när det gäller producenter av privat service ur registret över tillhandahållare av privat service i ett allmänt datanät offentliggöra och lämna ut namn eller firma, verksamhetsform samt adressen och andra kontaktuppgifter till alla verksamhetsställen och övriga lokaler. En självständig yrkesutövare får dock förbjuda att hans eller hennes adress och övriga kontaktuppgifter publiceras. Uppgifter i en offentlig informationstjänst får bara sökas genom enskilda sökningar med namnet eller registreringsnumret på den registrerade som sökvillkor. 
För andra än självständiga yrkesutövare får det i ett allmänt datanät också finnas andra offentliga uppgifter om företagsverksamheten. 
Uppgifter om serviceproducenter som upphört med sin verksamhet enligt denna lag får publiceras och lämnas ut i ett allmänt datanät i högst tolv månader efter det att tillståndsmyndigheten har tagit emot anmälan om att verksamheten upphör. 
Uppgifter som ingår i registret över tillhandahållare av privat service får lämnas ut via en teknisk anslutning till de aktörer som har rätt till uppgifterna. Innan en teknisk anslutning öppnas ska tillräckliga garantier föreligga för att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 
48 § 
Plan för egenkontroll 
För säkerställande av att den småbarnspedagogiska verksamheten är tillbörlig ska varje privat serviceproducent utarbeta en plan för egenkontroll. Serviceproducenten ska hålla planen för egenkontroll offentligt framlagd och följa hur den förverkligas. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får meddela föreskrifter om innehållet i planen för egenkontroll och om hur den ska utarbetas och följas upp. 
49 § 
Förseelse som gäller småbarnspedagogisk verksamhet 
Den som ordnar eller tillhandahåller privat småbarnspedagogisk verksamhet och uppsåtligen försummar sin anmälningsskyldighet enligt 44 §, trots att ha blivit struken ur det register som avses i 46 § ordnar eller tillhandahåller småbarnspedagogik eller i strid med det föreläggande eller förbud som avses i 58 § ordnar eller tillhandahåller småbarnspedagogik eller förskoleundervisning, ska, om strängare straff inte föreskrivs i någon annan lag, för förseelse som gäller småbarnspedagogisk verksamhet dömas till böter. Innan åklagaren väcker åtal ska han eller hon ge det kollegiala kommunala organ som avses i 50 § tillfälle att yttra sig. 
10 kap. 
Förvaltning och tillsyn 
50 § 
Kollegiala kommunala organ 
De uppgifter som kommunen har enligt denna lag ska skötas av ett eller flera kollegiala organ som utses av kommunen. 
Till organets uppgifter hör även att företräda kommunen, bevaka dess rätt och föra talan i ärenden som angår individuell verkställighet av småbarnspedagogisk verksamhet samt att i dessa ärenden ingå avtal och andra rättshandlingar på kommunens vägnar. 
Organets lagstadgade beslutanderätt och rätt att föra talan får genom en sådan förvaltningsstadga som avses i kommunallagen delegeras till tjänsteinnehavare som är underställda detta organ. 
Om två eller flera kommuners småbarnspedagogik i dess helhet sköts av en samkommun, ska denna tillsätta ett eller flera sådana organ som avses i 1 mom. som är gemensamt för medlemskommunerna. 
51 § 
Statligt styrsystem 
Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och uppföljningen av småbarnspedagogiken. 
Den regionala planeringen, styrningen och tillsynen av småbarnspedagogiken hör till regionförvaltningsverket. 
Sakkunnigt ämbetsverk i uppgifter som gäller småbarnspedagogik är Utbildningsstyrelsen. 
Dessutom styr Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen och övervakningen av småbarnspedagogiken. Vidare styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården småbarnspedagogiken i synnerhet när det är fråga om 
1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden, 
2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden eller hela landet, 
3) ärenden som ett regionförvaltningsverk är jävigt att behandla. 
Undervisnings- och kulturministeriet utarbetar tillsammans med Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en resultatmålshandling för att målen för småbarnspedagogiken ska uppnås, efter att ha förhandlat om saken med social- och hälsovårdsministeriet. 
52 § 
Tillsynsmyndigheter 
Tillsynsmyndigheter för småbarnspedagogik som ordnas och tillhandahålls av kommunen eller samkommunen är regionförvaltningsverket samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Tillsynsmyndigheter för småbarnspedagogik som ordnas och tillhandahålls av privata serviceproducenter är regionförvaltningsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt ett sådant kommunalt organ som avses i 50 § eller en av detta organ utsedd tjänsteinnehavare. 
53 § 
Styrning, rådgivning och socialombudsman 
De tillsynsmyndigheter som avses i 52 § ska utöva tillsyn i första hand genom att tillhandahålla anordnaren av småbarnspedagogik den handledning och rådgivning som behövs och genom att i samråd med anordnaren följa hur verksamheten utvecklas. 
Den kommunala socialombudsman som avses i 24 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) ska också för småbarnspedagogikens del ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av denna lag, bistå klienten i framställandet av en anmärkning, informera om klientens rättigheter, också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda samt följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta. 
54 § 
Anmärkning och klagomål 
En förälder eller annan vårdnadshavare till ett barn som är missnöjd med kvaliteten på småbarnspedagogiken eller med bemötandet i samband med den har rätt att framställa anmärkning till den för verksamheten ansvariga daghemsföreståndaren, den ansvariga personen vid verksamhetsstället eller en ledande tjänsteinnehavare inom småbarnspedagogiken. Verksamhetsstället ska lämna sina klienter tillräcklig information om deras rätt att framställa anmärkning och göra det så enkelt för dem som möjligt att framställa anmärkning. Anmärkningen ska i regel framställas skriftligen. Den kan också framställas muntligen av särskilda skäl. 
Anmärkningen ska diarieföras och behandlas på behörigt sätt samt besvaras skriftligen inom skälig tid från det att den framställdes. I ett svar på en anmärkning får ändring inte sökas genom besvär. Framställandet av anmärkning inskränker inte klientens rätt att söka ändring på det sätt som särskilt föreskrivs. Framställandet av anmärkning inverkar inte heller på klientens rätt att anföra klagomål i sin sak hos tillsynsmyndigheterna. 
I fråga om klagomål tillämpas vad som i 8 a kap. i förvaltningslagen föreskrivs om förvaltningsklagan. 
Om anmärkning inte har framställts i ett ärende och tillsynsmyndigheten bedömer att det är lämpligast att behandla ett klagomål som en anmärkning, får myndigheten överföra ärendet till det verksamhetsställe som klagomålet gäller eller till en ledande tjänsteinnehavare inom småbarnspedagogiken. Överföringen ska göras omedelbart efter bedömningen. Den som anfört klagomålet ska underrättas om överföringen. Verksamhetsstället ska underrätta den överförande tillsynsmyndigheten om svaret på det överförda ärendet. Avvisningsbeslut meddelas inte i fråga om klagomål som överförs för att behandlas som anmärkningar. 
55 § 
Inspektionsrätt 
Tillsynsmyndigheten får inspektera en anordnares eller serviceproducents verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsställen och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten. 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan av grundad anledning ålägga kommunen att förrätta inspektion på en privat serviceproducents verksamhetsställe. 
56 § 
Förrättande av inspektion 
En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Utrymmen som används för boende av permanent natur får dock inspekteras bara om det är nödvändigt för att trygga klientens ställning och garantera behörig service. I övrigt ska det som föreskrivs i 39 § i förvaltningslagen följas vid inspektioner. 
Vid inspektionen ska, trots sekretessbestämmelserna, alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram för honom eller henne. Dessutom ska inspektören utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana utomstående experter som behövs för inspektionen. På utomstående experter tillämpas förvaltningslagen, språklagen (423/203), lagen om offentliget i myndigheters verksamhet samt 14 och 15 § i statstjänstemannalagen (750/1994). Experterna har inte rätt att utföra sina uppgifter i utrymmen som används för boende av permanent natur, utom tillsammans med en inspektör som de biträder. 
57 § 
Anmärkning och uppmärksamgörande 
Om det vid styrningen och övervakningen av småbarnspedagogiken konstateras att anordnaren av verksamheten vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sina skyldigheter, och ärendet inte föranleder andra åtgärder, får tillsynsmyndigheten ge anordnaren av småbarnspedagogiken, den som är ansvarig för kommunens eller samkommunens felaktiga förfarande eller den ansvariga personen hos en privat serviceproducent en anmärkning för framtiden. 
Tillsynsmyndigheterna kan, om ärendet inte föranleder någon anmärkning eller andra åtgärder, uppmärksamgöra dem som avses i 1 mom. på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas. 
58 § 
Föreläggande 
Om det upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar klientsäkerheten när småbarnspedagogik ordnas eller tillhandahålls eller om verksamheten i övrigt strider mot denna lag eller om en privat serviceproducent inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet, får tillsynsmyndigheten meddela ett föreläggande om att bristerna eller missförhållandena ska avhjälpas. När föreläggandet meddelas ska det utsättas en tid inom vilken behövliga åtgärder ska vidtas. Om klientsäkerheten så kräver, får det bestämmas att verksamheten omedelbart ska avbrytas eller användningen av ett verksamhetsställe eller en del av det eller av en anordning omedelbart förbjudas. 
Tillståndsmyndigheten kan vid vite eller vid äventyr om att verksamheten avbryts eller att användningen av ett verksamhetsställe eller en del därav eller av en anordning förbjuds, förplikta anordnaren av verksamheten att iaktta ett i 1 mom. avsett föreläggande. 
59 § 
Samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna 
Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta när de fullgör de uppgifter som anges i denna lag. 
Det kommunala organet ska omedelbart underrätta Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till dess kännedom i samband med tillsyn enligt denna lag samt om de åtgärder som organet vidtagit med stöd av 55—58 §. Tillsyns- och tillståndsverket eller regionförvaltningsverket ska underrätta det kommunala organet i de kommuner där tjänsterna produceras om sina åtgärder med stöd av 55—58 § i fråga om privata serviceproducenter. 
Tillsynsmyndigheten har rätt att få handräckning av polisen för genomförandet av inspektion enligt 56 § och avbrytande och förbud mot användning enligt 58 §. 
11 kap. 
Finansiering och klientavgifter 
60 § 
Finansiering och bidrag 
På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). 
Kommunen ska anvisa resurser för den småbarnspedagogik som ligger till grund för statsandelen. 
För verksamhet enligt denna lag kan kommuner och samkommuner, inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten, beviljas statsunderstöd så som föreskrivs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). För investeringar kan statsunderstöd också beviljas kommuner och samkommuner enligt statsunderstödslagen (688/2001). Statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller investeringsunderstöd är regionförvaltningsverket. 
61 § 
Klientavgifter 
På avgifter som tas ut för småbarnspedagogik tillämpas lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). 
12 kap. 
Rättsmedel och ändringssökande 
62 § 
Ändringssökande i beslut om barnets rätt till småbarnspedagogik och i beslut om antagning till småbarnspedagogik 
Omprövning av ett beslut som gäller småbarnspedagogik för ett barn får begäras hos ett sådant kollegialt kommunalt organ som avses i 50 § på det sätt som anges i förvaltningslagen. 
Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).  
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
63 § 
Ändringssökande i tillsynsmyndighetens beslut i samband med tillsynen och i egenskap av registermyndighet 
Ändring i ett beslut som en tillsynsmyndighet har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
I anmärkning eller uppmärksamgörande enligt 57 § får ändring inte sökas genom besvär. 
64 § 
Verkställighet 
Tillståndsmyndighetens beslut om avbrytande av verksamheten eller förbud mot användning av ett verksamhetsställe eller av en del av det eller av en anordning får omedelbart verkställas även om det överklagas, om detta är nödvändigt med hänsyn till klienternas säkerhet. 
Besvärsinstansen kan förbjuda verkställigheten av beslutet eller bestämma att den ska avbrytas. 
13 kap. 
Informationsresurs inom småbarnspedagogiken 
65 § 
Tillämpningsområde 
I detta kapitel föreskrivs det om en informationsresurs inom småbarnspedagogiken, om de uppgifter som ska registreras där, om förmedling av sådana uppgifter och om digitala tjänster i anslutning till den. På informationsresursen tillämpas inte de bestämmelser i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet som gäller utlämnande av uppgifter, med undantag för bestämmelserna om utlämnande av uppgifter för vetenskaplig forskning, och inte heller 21 § i den lagen om sammanställning av datamaterial på begäran. 
66 § 
Användningsändamål 
Syftet med informationsresursen inom småbarnspedagogiken är att 
1) göra det möjligt att på digital väg datasäkert och centraliserat samla in, behandla och lämna ut småbarnspedagogiska uppgifter till en person själv eller dennes lagliga företrädare och sådana myndigheter och forskare som behöver uppgifterna, 
2) säkerställa i denna lag avsedda småbarnspedagogiska uppgifters enhetlighet och tillförlitlighet samt effektivisera förvaltningens verksamhet, 
3) främja sådan utveckling och sådant beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik som grundar sig på riktiga och tillräckliga uppgifter. 
Myndigheterna får använda sådana uppgifter i informationsresursen som de behöver för att sköta sina lagstadgade uppgifter. De uppgifter som ingår i informationsresursen får dessutom användas för att utvärdera, föra statistik över, hålla sig à jour med och bedriva forskning i småbarnspedagogik. 
67 § 
Gemensamt personuppgiftsansvariga och deras ansvarsområden 
Kommunen, samkommunen eller en privat serviceproducent ska svara för innehållet i de uppgifter som de lagrar i informationsresursen och för att uppgifterna är korrekta. Dessutom ska de svara för andra skyldigheter som hör till den personuppgiftsansvarige, om de enligt denna lag inte hör till Utbildningsstyrelsen. En kommun, en samkommun eller en privat serviceproducent som är personuppgiftsansvarig ska se till att de uppgifter som registreras är aktuella. 
Utbildningsstyrelsen ska svara för informationsresursens allmänna funktion och för applikationsprogrammeringsgränssnitten för att föra in, behandla och lämna ut uppgifter. Utbildningsstyrelsen ska också svara för informationsresursens tillgänglighet, integritet och oföränderlighet samt för dess skydd och bevarande. Utbildningsstyrelsen ansvarar för lagenligheten vid överlåtelse av uppgifter ur informationsresursen och för att granska förutsättningarna för öppnande av applikationsprogrammeringsgränssnitten. Den är skyldig att meddela övriga personuppgiftsansvariga att gränssnitten öppnats. Den ansvarar för att ge forskningstillstånd för utlämnande av uppgifter ur informationsresursen. Beträffande de uppgifter som är införda i informationsresursen svarar Utbildningsstyrelsen för de registrerades rätt till tillgång och till begränsning av behandling enligt artiklarna 15 och 18 och för anmälningsskyldigheten enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
Om en sådan personuppgiftsansvarig som avses i 1 mom. upphör och dennes uppgifter inte överförs på någon annan juridisk person, blir Utbildningsstyrelsen personuppgiftsansvarig för de berörda personuppgifterna i resursen. 
Utbildningsstyrelsen samlar in logguppgifter om användningen av tjänsten. Logguppgifterna bildar ett loggregister, för vilket Utbildningsstyrelsen är registeransvarig. 
68 § 
Införande av uppgifter i informationsresursen 
Kommunen, samkommunen och privata serviceproducenter är skyldiga att i fråga om den service de producerar föra in de uppgifter som anges i 70 § i informationsresursen. 
Med avvikelse från 1 mom. ska kommunen eller samkommunen utöver uppgifterna om de tjänster den själv producerar även i fråga om de barn som deltar i sådan småbarnspedagogik de ordnar enligt 5 § föra in de uppgifter som avses i 70 § 3 mom. 1 och 3—7 punkten och 4 mom. En privat serviceproducent ska föra in de uppgifter som avses i 4 mom. 1 och 2 punkten för de barns del vars småbarnspedagogik inte har ordnats på det sätt som avses i 5 §. 
Utbildningsstyrelsen bestämmer närmare hur de som för in uppgifter ska hålla uppgifterna aktuella. Den meddelar närmare föreskrifter om informationsstrukturen för de uppgifter som anges i detta kapitel. 
När sådana uppgifter om en person som avses i denna lag för första gången förs in i resursen ska registreraren få upplysning om personens studentnummer av Utbildningsstyrelsen. Om personen inte har något studentnummer ska Utbildningsstyrelsen skapa ett sådant nummer i enlighet med 3 § i lagen om det riksomfattande studie- och examensregistret (884/2017). 
69 § 
Sammanställning av datamaterial 
Utbildningsstyrelsen ska årligen sammanställa datamaterial ur de uppgifter som införts i informationsresursen för utvärdering, utveckling, statistik, forskning och annan uppföljning samt för styrningen av småbarnspedagogiken på det sätt som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer. 
När Utbildningsstyrelsen sammanställer datamaterial får den samköra uppgifter i informationsresursen med sådana uppgifter som förts in i den riksomfattande informationsresursen inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning och med sådana uppgifter om en persons examina, specialiseringsutbildningar samt studierätter avseende examensinriktade utbildningar som förts in i högskolornas riksomfattande datalager. 
Utbildningsstyrelsen får vid sammanställandet av datamaterial med tillstånd av respektive myndighet också samköra uppgifter i informationsresursen med uppgifter från andra myndigheter. 
Samkörda personuppgifter får inte vidareutlämnas. 
70 § 
Uppgifter som gäller småbarnspedagogiken 
I informationsresursen ska följande uppgifter föras in om den som tillhandahåller småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen: 
1) namn, FO-nummer och kontaktuppgifter, 
2) antalet platser inom småbarnspedagogiken, 
3) former för anordnadet av småbarnspedagogik, 
4) verksamhetsformer, 
5) språk och betoningar. 
I informationsresursen ska följande uppgifter föras in om personalen: 
1) namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter, 
2) verksamhetsställe och i denna lag avsedda arbetsuppgift, 
3) anställningsförhållande och arbetstid, 
4) avlagd examen som ger behörighet enligt denna lag, 
5) deltagande i fortbildning. 
I informationsresursen ska följande uppgifter föras in om de barn som deltar i småbarnspedagogiken: 
1) namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter, 
2) verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik, 
3) datum för inlämnande av ansökan enligt 17 §, 
4) begynnelse- och slutdatum för det beslut eller det avtal som avses i 18 §, 
5) omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används, 
6) uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet, 
7) form för anordnande av småbarnspedagogiken. 
I informationsresursen ska följande uppgifter föras in om föräldrarna eller andra vårdnadshavare till varje barn som deltar i småbarnspedagogiken: 
1) namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter, 
2) beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde, 
3) familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogik, 
4) begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften. 
Därutöver ska kommunen separat från ovan nämnda uppgifter införa uppgifter om antalet anskaffade och med servicesedel ordnade platser inom småbarnspedagogiken och om serviceproducenterna. 
71 § 
Kontroll av uppgifter i andra informationskällor 
För att de identifikations- och kontaktuppgifter som en kommun, samkommun eller privat serviceproducent registrerat och som avses i 70 § och vårdnadshavarens rättigheter ska kunna kontrolleras ska behövliga uppgifter ur det studentnummerregister som avses i lagen om nationella studerande- och examensregister lämnas ut till informationsresursen. 
72 § 
Tid för förvarande av uppgifter i informationsresursen 
De uppgifter om anordnare och tillhandahållare av småbarnspedagogisk verksamhet som avses i 70 § 1 och 5 mom. ska förvaras i informationsresursen i fem års tid efter utgången av det kalenderår under vilket anordnaren eller tillhandahållaren i fråga upphört med sin verksamhet. 
De uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik som avses i 70 § 2 mom. ska förvaras i informationsresursen i fem års tid efter utgången av det kalenderår under vilket anställningsförhållandet upphört för personen i fråga. 
De uppgifter om barn och deras vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare som avses i 70 § 3 eller 4 mom. ska förvaras i informationsresursen i fem års tid efter utgången av det kalenderår under vilket respektive barns rätt till småbarnspedagogik enligt 12 § upphört. 
Studentnumret och de identifikationsuppgifter som det baserar sig på ska förvaras enligt lagen om nationella studie- och examensregister. 
Uppgifterna i ett sådant loggregister som avses i 67 § 4 mom. i denna lag ska förvaras i fem år efter det att de uppstått. 
73 § 
Utlämnande av uppgifter och att ge dem till påseende 
Utbildningsstyrelsen driver en tjänst för utlämnande av uppgifter om småbarnspedagogik där uppgifterna i informationsresursen kombineras och centraliserat erbjuds en person själv eller en laglig företrädare för personen för påseende med hjälp av en användaranslutning samt lämnas ut till den som har rätt att få uppgifterna. Personens rätt att få uppgifter till påseende gäller uppgifter som rör honom eller henne själv eller uppgifter om den person vars lagliga företrädare han eller hon är. 
Uppgifter som ingår i den informationsresurs som avses i denna lag får utlämnas till en myndighet via tjänsten för utlämnande av uppgifter inom småbarnspedagogiken med stöd av myndighetens rätt att få uppgifter enligt lag eller med stöd av en lagstadgad uppgift. Sekretessbelagda uppgifter får dock utlämnas endast om det särskilt och uttryckligen föreskrivs om utlämnandet av eller rätten att få sådan information i lag. 
Myndigheter får uppgifter i tjänsten via ett applikationsprogrammeringsgränssnitt. Utbildningsstyrelsen får öppna ett gränssnitt till en sådan myndighet som med stöd av denna lag eller någon annan lag har rätt att behandla uppgifterna. När myndigheten begär personuppgifter ska den meddela Utbildningsstyrelsen för vilket ändamål uppgifterna ska användas och lämna annan information som behövs för att klarlägga förutsättningarna för att lämna ut uppgifterna samt redogöra för hur uppgifterna kommer att skyddas på behörigt sätt. 
Uppgifter som lämnas ut bevaras inte i Utbildningsstyrelsens tjänst. 
14 kap. 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
74 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lags 31 § träder i kraft den 1 januari 2030. Innan den paragrafen träder i kraft är behörighetsvillkoren för uppgiften som föreståndare som ansvarar för verksamheten vid ett daghem behörighet för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik eller behörighet för uppgiften som socionom inom småbarnspedagogik och pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarskapsförmåga. 
Denna lags 37 § träder i kraft den 1 januari 2030. Innan den paragrafen träder i kraft ska minst en tredjedel av den personal i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som avses i 35 § 1 mom. ha behörighet som lärare eller socionom i småbarnspedagogik och den övriga personalen minst barnskötarbehörighet. 
Genom denna lag upphävs lagen om småbarnspedagogik (36/1973) och förordningen om barndagvård (239/1973). 
Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till den lagen eller till förordningen om barndagvård, tillämpas i deras ställe denna lag. Vad som på andra ställen i lag eller med stöd av lag föreskrivs om barndagvård gäller småbarnspedagogik enligt denna lag. 
75 § 
Övergångsbestämmelse som gäller personalen 
Den som enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande var behörig att arbeta som barnträdgårdslärare enligt 7 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) är behörig för uppgifter enligt 26 eller 27 § i denna lag. Också den är behörig för uppgifter enligt 26 och 27 § som av Utbildningsstyrelsen har fått ett villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer för behörighet för uppgiften som barnträdgårdslärare och får ett slutligt beslut om erkännade av Utbildningsstyrelsen senast den 31 december 2021. 
Den som vid denna lags ikraftträdande har antagits till ett universitet eller en yrkeshögskola för att studera till barnträdgårdslärare i sådana studier som avses i 7 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården eller som inom ett år från denna lags ikraftträdande har godkänts till ett universitet eller en yrkeshögskola för studier som ger behörighet enligt 26 eller 27 § i denna lag är, sedan han eller hon slutfört studierna, behörig för uppgifter enligt 26 eller 27 § under förutsättning att studierna slutförs senast den 31 juli 2023. 
Den som enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande var behörig att arbeta som specialbarnträdgårdslärare är behörig som speciallärare i småbarnspedagogik. Likaså är den behörig som speciallärare i småbarnspedagogik som av Utbildningsstyrelsen har fått ett villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer för behörighet för uppgiften som speciallärare i småbarnspedagogik och får ett slutligt beslut om erkännade av Utbildningsstyrelsen senast den 31 december 2021. 
Den som vid denna lags ikraftträdande eller högst fem år innan lagen träder i kraft har varit anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande i sådana vård- och fostringsuppgifter inom småbarnspedagogiken för vilka han eller hon har ansetts behörig enligt de behörighetsvillkor som anges i 8 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården, eller som högst fem år innan denna lags ikraftträdande har slutfört sådana studier som ger sådan behörighet eller när denna lag träder i kraft har inlett sådana studier och slutför dem senast den 31 december 2021 eller av Utbildningsstyrelsen har fått ett beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer för behörighet för uppgifter som närvårdare i barndagvård eller av Utbildningsstyrelsen har fått ett villkorligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer för behörighet för uppgifter som närvårdare och får ett slutligt beslut av Utbildningsstyrelsen om erkännande senast den 31 december 2021, är behörig för uppgiften som barnskötare inom småbarnspedagogik enligt 28 §. 
Den som vid denna lags ikraftträdande eller fem år innan dess har varit anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande i yrkesmässiga eller administrativa ledande uppgifter för vilka han eller hon ansetts uppfylla de behörighetsvillkor som anges i 10 § i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården uppfyller behörighetsvillkoren i 74 § 2 mom. och är behörig som daghemsföreståndare enligt 31 §. 
Den som vid denna lags ikraftträdande har slutfört steinerpedagogiska studier med inriktning på småbarnspedagogik och varit behörig att undervisa sådana undervisningsgrupper inom förskoleundervisningen som grundar sig på steinerpedagogik i vilka det inte ingår elever inom den grundläggande utbildningen eller som vid denna lags ikraftträdande har inlett sådana studier som avses i detta moment och slutför dem senast den 31 juli 2022, är behörig för uppgifter enligt 32 § 2 mom. sedan han eller hon har genomfört de kompletterande studier Utbildningsstyrelsen har bestämt. 
76 § 
Övergångsbestämmelse om informationsresursen inom småbarnspedagogiken 
Kommuner eller samkommuner ska föra in de uppgifter som avses i 70 § 1 mom. och de uppgifter om barn som avses i 70 § 3 mom. samt de uppgifter som avses i 70 § 5 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 januari 2019. 
Kommuner och samkommuner ska föra in de uppgifter om personalen som avses i 70 § 2 mom. och de uppgifter om föräldrarna eller andra vårdnadshavare som avses i 70 § 4 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 september 2019. 
Privata serviceproducenter ska föra in de uppgifter som avses i 70 § 1 mom. samt de uppgifter om barn som avses i 70 § 3 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 januari 2020. 
Privata serviceproducenter ska föra in de uppgifter om personalen som avses i 70 § 2 mom. och de uppgifter om vårdnadshavare som avses i 70 § 4 mom. i informationsresursen inom småbarnspedagogiken från och med den 1 september 2020. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) 2 § 3 punkten, 4 § 1 mom., 14 § och 17 § 2 mom. som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) kommunal småbarnspedagogik småbarnspedagogik som ordnas i enlighet med 5 § i lagen om småbarnspedagogik (/), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Månadsavgift och uttagande av den 
För sådan småbarnspedagogik som ordnas i form av daghemsverksamhet och familjedagvård enligt lagen om småbarnspedagogik kan en månadsavgift påföras. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Köpta tjänster och servicesedel 
Om en kommun eller samkommun ordnar småbarnspedagogik som köpta tjänster på det sätt som avses i 5 § i lagen om småbarnspedagogik, ska för tjänsten tas ut samma avgifter som tas ut för motsvarande småbarnspedagogik som ordnas av kommunen eller samkommunen. 
Om småbarnspedagogik ordnas genom att serviceanvändaren ges en servicesedel på det sätt som avses i 5 § 3 mom. i den lag som nämns i 1 mom., får kommunen inte ta ut avgift för småbarnspedagogiken. Vid bestämmande av värdet av servicesedeln ska 7 och 8 § i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) beaktas. 
17 § 
Myndigheternas rätt att få uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den skyldighet som avses i 1 mom. gäller också penninginstitut, om den myndighet som sköter uppgifter inom småbarnspedagogiken inte får tillräckliga uppgifter och utredningar av de aktörer som nämns ovan och om det finns grundad anledning att misstänka att de uppgifter som serviceanvändaren, hans eller hennes familj eller deras lagliga företrädare har lämnat är otillräckliga eller otillförlitliga. Begäran ska framställas skriftligen till penninginstitutet, och en tjänsteinnehavare som förordnats av ett organ som anges i 50 § i lagen om småbarnspedagogik är berättigad att fatta beslutet om att begäran ska framställas. Innan begäran framställs till penninginstitutet ska den vars uppgifter begärs underrättas om begäran. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 1 § 2 mom., 6 § 1 och 2 mom., 32 § 1 och 3 mom. och 41 § 4 mom., sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 1136/2003, 6 § 1 och 2 mom. i lag 1288/1999, 32 § 1 mom. i lag 1139/2003 och 3 mom. i lag 324/2011 samt 41 § 4 mom. i lag 642/2010, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna lag bestäms dessutom om den förskoleundervisning som i regel ges året innan läroplikten uppkommer, om den påbyggnadsundervisning som ges dem som slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs och om den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen samt om morgon- och eftermiddagsverksamhet. Om förskoleundervisning enligt denna lag ordnas på ett sådant daghem eller i ett sådant familjedaghem som avses i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten. i lagen om småbarnspedagogik (/), tillämpas på förskoleundervisningen dessutom, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i en förordning med stöd av den, vad som bestäms i lagen om småbarnspedagogik eller i en förordning med stöd av den. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Bestämmande av skolplats för eleverna 
Undervisningen i kommunen ska ordnas så att elevernas resor med hänsyn till bebyggelsen, skolornas och andra undervisningsplatsers placering samt kommunikationerna är så trygga och korta för eleverna som möjligt. När förskoleundervisning ordnas ska dessutom beaktas att de barn som deltar i undervisningen har möjlighet att utnyttja småbarnspedagogisk service. 
Läropliktiga och andra som får sådan undervisning som avses i denna lag ska av kommunen anvisas en närskola enligt 1 mom. eller en annan lämplig plats, vid vilka utbildningen enligt 4 § 1 och 2 mom. denna lag sker på elevens eget språk, om kommunen är skyldig att ordna undervisning på nämnda språk. En elev som får förskoleundervisning kan som plats för undervisningen även anvisas en sådan plats inom småbarnpedagogiken som avses i 1 § 2 mom. och som uppfyller motsvarande krav eller någon annan plats som lämpar sig för förskoleundervisning. Av grundad anledning som har samband med undervisningen kan kommunen byta plats för undervisningen utan att ändra på undervisningsspråket. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 § 
Skolresor 
En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan småbarnspedagogisk verksamhet som avses i lagen om småbarnspedagogik till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervisningen eller från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen och från förskoleundervisningen hem eller till småbarnspedagogiken. En elev i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än en den som avses i 6 § 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdmadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. Därutöver, om ett barn som får förskoleundervisning deltar i småbarnspedagogik som ordnas i en annan kommun på det sätt som avses i 6 § 4 mom., har den som ordnar undervisningen rätt att förutsätta att barnets vårdnadshavare svarar för de kostnader som orsakas av transporten eller ledsagningen mellan platsen för småbarnspedagogiken och platsen för förskoleundervisningen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 § 
Rätt till upplysningar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots bestämmelserna om sekretess har en utbildningsanordnare för att kunna ordna undervisningen för en elev rätt att avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter av myndigheter inom småbarnspedagogiken eller social- och hälsovårdsmyndigheterna, andra tjänsteproducenter inom småbarnspedagogiken eller socialservicen och hälso- och sjukvården samt av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om privat socialservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om privat socialservice (922/2011) 11 § 2 mom., och 
ändras 4 § 3 mom. och 27 § 2 mom., sådana de lyder, 4 § 3 mom. i lag 296/2016 och 27 § 2 mom. i lag 1321/2014, som följer: 
4 § 
Verksamhetsbetingelser 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om personaldimensioneringen och behörighetsvillkoren för personalen finns i fråga om familjehem i 6, 8 och 9 § i familjevårdslagen (263/2015). Bestämmelser om det minsta antalet anställda i anstaltsvård inom barnskyddet finns i 59 § i barnskyddslagen (417/2007) och om behörighetsvillkoren för personalen i 60 § i den lagen. 
27 § 
Registrering av uppgifter om anmälningspliktig verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I registret förs inte in uppgifter om serviceproducenter som producerar endast stödtjänster i anslutning till hemservice som avses i 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen eller med stödtjänsterna jämförbara tjänster. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 2 § 2 punkten, 3 § 1 mom., 4 § 3 och 4 mom., 4 a §, 5 § 3 mom., 22 § 4 mom. och 23 § 2 mom. 1 punkten, sådana de lyder i lag 109/2016, som följer: 
2 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) serviceproducent en privat person eller en sammanslutning som har gjort en anmälan enligt 44 § i lagen om småbarnspedagogik (/) och som bedriver småbarnspedagogisk verksamhet mot ersättning, eller en person som har ingått arbetsavtal om småbarnspedagogik med den förälder eller en annan vårdnadshavare som har rätt till stöd, dock inte en medlem i samma hushåll, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Val av vårdform 
Det stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn som avses i denna lag fås på det villkor att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer en sådan plats inom småbarnspedagogiken enligt 12 § 1—4 mom. eller 12 § 5 mom. i lagen om småbarnspedagogik som ordnas av kommunen och att barnet faktiskt är bosatt i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Vårdpenning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är 58,87 euro per kalendermånad för varje barn i familjen som är berättigat till den småbarnspedagogik som avses i 12 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik eller till den småbarnspedagogik som avses i 12 § 5 mom. i den lagen. 
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn är dock 160,00 euro per kalendermånad för varje sådant barn i familjen vars föräldrar eller andra vårdnadshavare arbetar på heltid på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller som studerar, arbetar i eget företag eller är sysselsatta i eget arbete på heltid. Efter att den situation som nämns ovan har upphört är barnet fortfarande berättigat till stöd för privat vård enligt detta moment i två månader, förutom om barnets förälder eller en annan vårdnadshavare stannar hemma för att vårda ett annat barn i familjen eller går i pension. Rätten till en vårdpenning enligt stödet för privat vård av barn som uppgår till 160,00 euro gäller även under den tid då barnet har rätt till småbarnspedagogik omfattande över 20 timmar per vecka på grund av att barnets förälder eller en annan vårdnadshavare arbetar på deltid eller tillfälligt, deltar i sysselsättningsfrämjande service, rehabilitering eller motsvarande, eller om barnet enligt ett beslut av kommunen har konstaterats ha rätt till småbarnspedagogik på heltid enligt 12 § 4 mom. i lagen om småbarnspedagogik. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 a § 
Beslut om omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik som påverkar nivån på stödet för privat vård av barn 
Det beslut enligt 12 § 4 mom. i lagen om småbarnspedagogik som gäller barnets rätt till småbarnspedagogik på heltid och som avses i 4 § 4 mom. i denna lag, fattas av kommunen. 
5 § 
Vårdtillägg 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vårdtillägg betalas till fullt belopp då familjens månadsinkomster inte överskrider en inkomstgräns som bestäms enligt familjens storlek. Om inkomsterna överskrider inkomstgränsen, minskar vårdtilläggets fulla belopp med en procentandel av de överskridande inkomsterna som bestäms enligt familjens storlek. Då inkomstgränsen bestäms beaktas i familjens storlek högst två av familjens barn, som därtill ska omfattas av rätten att välja dagvårdsplats enligt 12 § i lagen om småbarnspedagogik. 
Familjens storlek, personer 
Inkomstgräns euro/mån. 
Sänknings-procent 
1 160 
11,5 
1 430 
9,4 
1 700 
7,9 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
22 § 
Ändringssökande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ändring i Folkpensionsanstaltens beslut om beviljande av stöd får inte sökas genom besvär till den del beslutet gäller ett sådant beslut av kommunen som gäller omfattningen av småbarnspedagogiken och som avses i 12 § 4 mom. i lagen om småbarnspedagogik eller grunderna för bestämmande av kommuntillägg enligt 20 § i denna lag. Ändring i ett sådant beslut av kommunen som gäller omfattningen av småbarnspedagogiken får sökas i enlighet med 62 § i lagen om småbarnspedagogik. 
23 § 
Skyldighet att lämna uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunen ska, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter, avgiftsfritt underrätta Folkpensionsanstalten om 
1) ett barn som har rätt till stöd får en i 1 § 2 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om småbarnspedagogik avsedd plats inom småbarnspedagogiken, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 27.6.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare